Hy Voïng
ÑTC coù theå vieáng thaêm Baéc Haøn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hy Voïng ÑTC coù theå vieáng thaêm Baéc Haøn.

 Seoul - 28.4.2000 - Thöù naêm 27.4.2000 vöøa qua, Ñöùc Cha Nicholas Cheong, TGM giaùo phaän Seoul (thuû ñoâ Nam Haøn) vaø Giaùm quaûn Toâng Toøa giaùo phaän Pyongyang (thuû ñoâ Baéc Haøn) tuyeân boá vôùi Haõng thoâng taán quoác teá Fides raèng: Vôùi vieäc hoøa hoaõn giöõa hai mieàn Nam-Baéc Ñaïi Haøn, nhöõng hy voïng veà moät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi mieàn Baéc caøng ngaøy caøng gia taêng.

 Giaùo hoäi mieàn Nam hieän ñang hoaït ñoäng maïnh trong vieäc giaûng hoøa giöõa Baéc vaø Nam Ñaïi Haøn vaø Ñöùc TGM öôùc mong ñöôïc vieáng thaêm Giaùo phaän Pyongyang. Ngaøi noùi: Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn phaûi ñöôïc thöïc hieän vôùi nhöõng coá gaéng cuûa Giaùo hoäi Nam Haøn. Ñaây chính laø lôøi ÑTC noùi vôùi Toång Thoáng Kim cuûa Nam Haøn, luùc oâng vieáng thaêm Vatican môùi ñaây.

 Ñöùc Cha Cheong noùi tieáp: Vôùi tö caùch laø Giaùm quaûn Toâng Toøa Pyongyang, toâi raát tieác vì dòp leã Phuïc sinh vöøa qua, toâi chæ coù theå cöû haønh thaùnh leã taïi Seoul maø thoâi. Toâi caàu nguyeän ñeå trong töông lai coù theå cöû haønh thaùnh leã naøy taïi mieàn Baéc, nhö boån phaän cuûa moät vò giaùm muïc.

 Soá nguôøi coâng giaùo taïi Baéc Haøn - theo caùc tin khaùc nhau - hieän nay khoaûng treân ba ngaøn. Taïi Baéc Haøn chæ coù moät nhaø thôø coâng giaùo ôû Thuû ñoâ Pyongyang maø thoâi; nhöng khoâng coù linh muïc naøo phuï traùch muïc vuï cho coäng ñoàng coâng giaùo nhoû beù naøy. Thænh thoaûng coù nhöõng linh muïc ngoaïi quoác vôùi tö caùch du khaùch, ñöôïc pheùp cöû haønh thaùnh leã taïi nhaø thôø ôû Pyongyang cho caùc tín höõu vaø nhaát laø cho ngoaïi giao ñoaøn. Töø maáy naêm nay, nhaát laø töø luùc Baéc Haøn bò naïn baõo luït, ñoùi khoå, Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh ñaõ vieáng thaêm vaø ñöôïc chính phuû tieáp ñoùn. Ngoaøi ra Caritas quoác teá cuøng vôùi Caritas Hoâng koâng hoaït ñoäng raùo rieát trong nhöõng naêm naøy, ñeå cöùu trôï caùc naïn nhaân cuûa vuï baõo luït vaø ñoùi khoå, caùch rieâng caùc treû em.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page