Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
Ñoaøn quaân töï nguyeän cuûa Naêm Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma - Ñoaøn quaân töï nguyeän cuûa Naêm Thaùnh.

 Taát caû caùc ngöôøi haønh höông cuõng nhö nhöõng ai qua laïi caùc Ñeàn thôø Roma, döï caùc thaùnh leã do ÑTC cöû haønh, hoaëc caùc buoåi tieáp kieán chung... töø ngaøy khai maïc Naêm Thaùnh (24.12.99) ñeán nay, ñeàu thaáy caùc thanh nieân nam, nöõ, caùc ngöôøi lôùn vaø caû caùc ngöôøi cao nieân... maëc chieác aùo "gilet bleu - gilet blue); treân aùo naøy, ñaøng tröôùc vaø ñaøng sau, coù ghi laïi lôøi raát yù nghóa cuûa Chuùa Gieâsu noùi trong ngaøy phaùn xeùt chung: "Ta laø khaùch xa laï, caùc ngöôøi tieáp ñoùn Ta" (Mt 25, 35).

 Caùc thanh nieân nam nöõ, caùc ngöôøi lôùn naøy laø ai? Hoï laø nhöõng ngöôøi töï nguyeän, ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau, noùi caùc thöù tieáng khaùc nhau, nhöng cuøng chung ñöùc tin, chung töôùc hieäu con caùi Chuùa, thaønh vieân vaø anh chò em cuûa ñaïi gia ñình Giaùo hoäi... Hoï töï nguyeän ñeán Roma ñeå phuïc vuï caùc ngöôøi haønh höông trong Naêm Thaùnh. Cho tôùi luùc naøy ñaõ coù tôùi 12 ngaøn töï nguyeän vieân thay ñoåi nhau thöôøng tröïc suoát ngaøy töø 8 giôø saùng ñeán 8 giôø toái, taïi beân ngoaøi vaø beân trong caùc Ñeàn thôø caû ôû Roma. Con soá naøy seõ leân tôùi 60 ngaøn vaøo cuoái Naêm Thaùnh. Ña soá laø nhöõng thanh nieân nam, nöõ vaø nhöõng ngöôøi lôùn thuoäc caùc giaùo xöù, hoaëc caùc Hoäi ñoaøn, Phong traøo Giaùo hoäi coù tính caùch quoác gia, hoaëc quoác teá; ña soá ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau trong nöôùc YÙ; nhöng cuõng coù raát nhieàu thanh nieân naêm nöõ ñeán töø 60 quoác gia khaùc nhau treân theá giôùi, ñeå giuùp höôùng daãn caùc ngöôøi haønh höông noùi caùc thöù tieáng khaùc nhau. Tuoåi caùc töï nguyeän vieân naøy töø 18 ñeán 80, trong soá naøy coù 20% treân 60 tuoåi.

 Ñaïo quaân töï nguyeän naøy laøm vieäc nhö theá naøo? Ñöôïc chia thaønh töøng "nhoùm" (eùquipe), vaø laøm vieäc thay phieân nhau, töø moät tuaàn ñeán 2 tuaàn (15 ngaøy). Moãi ngaøy, moãi töï nguyeän vieân laøm vieäc 6 tieáng ñoàng hoà töø 8 ñeán 14 giôø, hoaëc töø 14 giôø ñeán 20 giôø. Moãi töï nguyeän vieân laøm vieäc hai ngaøy taïi moãi Ñeàn thôø, luaân chuyeån töø Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeán Thaùnh Gioan in Laterano, Ñöùc Baø Caû vaø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh vaø Ñeàn thôø Thaùnh giaù Jerusalem. Caùc töï nguyeän vieân coù nhieäm vuï höôùng daãn caùc ngöôøi haønh höông, giöõ traät töï vaø thoâng tin, ñeå taát caû caùc cuoäc haønh höông, caùc buoåi cöû haønh phuïng vuï ñöôïc dieãn ra trong nghieâm trang. Ngoaøi caùc thanh nieân vaø caùc ngöôøi lôùn laønh maïnh, coøn coù khoaûng 800 thanh nieân nam, nöõ taøn taät , ngoài treân xe laên cuõng xin ñeán phuïc vuï caùc ñoaøn haønh höông. Ñeå di chuyeån caùc töï nguyeän vieân taøn taät naøy, coù nhöõng chieác xe bus rieâng daønh cho hoï. Moãi ngaøy coù 800 töï nguyeän vieân laøm vieäc trong khu vöïc caùc Ñeàn thôø. Nhöng ngaøy Leã Phuïc sinh vöøa qua phaûi huy ñoäng tôùi 1,400 vaø ngaøy moàng moät thaùng 5 tôùi ñaây, ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi Lao ñoäng, seõ caàn ñeán 1,500. Thöïc laø moät ñaïo quaân huøng maïnh, raát hieäu naêng, kyû luaät, chæ khaùc quaân ñoäi ôû choã naøy laø khoâng mang vuõ khí. Vuõ khí cuûa ñaïo quaân naøy laø ñöùc tin, ñöùc baùc aùi coâng giaùo, loøng quaûng ñaïi vaø tinh thaàn xaû kyû.

 Sau ñaây laø chöùng taù cuûa maáy tình nguyeän vieân ñöôïc nhaät baùo coâng giaùo YÙ (Avvenire 28.4.2000), thuaät laïi. Chöùng taù naøy noùi leân ñöùc tin, loøng quaûng ñaïi vaø tinh thaàn baùc aùi cuûa nhöõng ngöôøi thuoäc ñaïo quaân hoøa bình naøy.

 OÂng Eugenio Jenco, 78 tuoåi, ngöôøi Roma, thuoäc ñoaøn töï nguyeän Naêm Thaùnh keå laïi: Saùng sôùm, toâi ra khoûi nhaø, duø khoâng caûm thaáy mình khoûe maïnh; nhöng toâi khoâng noùi gì vôùi vôï toâi caû, sôï vôï toâi khoâng ñeå toâi ra khoûi nhaø. Sau ít phuùt, toâi ñeán quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø toâi thaáy khoûe laïi nhö khoâng coù gì xaåy ra. Xin thuù thöïc: toâi maéc chöùng ung thö - oâng vöøa keå caùch thaønh thöïc vaø vui töôi nhö khoâng coù gì phaûi lo laéng caû- nhöng toâi saün saøng soáng ñöùc tin cuûa toâi; toâi muoán trôû neân ngöôøi höõu ích cho mình vaø cho ngöôøi khaùc, trong suoát Naêm Thaùnh naøy, neáu Chuùa ñeå toâi soáng.

 OÂng Eugenio Jenco laø chuû tòch Hoäi Thaùnh Vixenteâ cuûa giaùo xöù Thaùnh Pancrazio, treân ñoài Gianicolo, gaàn Vatican. OÂng laø ngöôøi Roma, töø ba ñôøi. Thöù naêm 27.4.2000 vöøa qua, oâng ñaõ cuøng vôùi 700 töï nguyeän vieân tham döï Ngaøy Toaøn xaù, do Ñöùc TGM Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh cöû haønh cho caùc anh chò em töï nguyeän. Taát caû tuï hoïp taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ñoaøn kieäu töø töø tieán vaøo Ñeàn thôø, qua Cöûa Thaùnh, roài döï thaùnh leã.

 Moät chöùng nhaân khaùc: Coâ Eleonora Squassobia, 23 tuoåi, ngöôøi Verona (mieàn baéc YÙ), moät thieáu nöõ raát duyeân daùng vaø thoâng minh, ñang hoïc Ban Trieát (Khoa Taâm lyù). Coâ ñeán Roma ñeå tình nguyeän giuùp caùc ngöôøi haønh höông, töø thöù saùu Tuaàn Thaùnh, vaø coâ trôû laïi Verona thöù baåy 29.4.2000 naøy. Nhöng coâ noùi ngay vôùi phoùng vieân nhaät baùo Avvenire raèng: Thaùng 8 toâi seõ trôû laïi vaø toâi hy voïng coøn trôû laïi laàn nöõa vaøo Leã Giaùng sinh, luoân luoân vôùi tö caùch töï nguyeän vieân. - Coâ thuoäc ñoaøn höôùng ñaïo sinh vaø ñaây cuõng laø moät trong caùc lyù do löïa choïn cuûa coâ: tinh thaàn phuïc vuï cuûa höôùng ñaïo sinh. Coâ noùi: Nhöng khoâng chæ vì lyù do naøy. Toâi muoán soáng Ñaïi Toaøn xaù moät caùch soáng ñoäng hôn; ñaây laø lyù do chính cuûa vieäc toâi phuïc vuï caùc ngöôøi haønh höông taïi Roma.

 Coâ phuïc vuï moät ngaøy taïi Ñeàn thôø Gieârusalem - moät taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, moät taïi Ñeàn thôø Thaùnh Gioan in Laterano vaø hai ngaøy taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Coâ ngaïc nhieân veà con soá haønh höông trong Ngaøy Leã Phuïc sinh. Coâ noùi: Chuùa oâi, khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi nöõa, ñoâng quùa söùc, chöa bao giôø toâi thaáy quang caûnh saàm uaát nhö vaäy.

 Moät chöùng nhaân khaùc: Trong ñoaøn röôùc kieäu Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc töï nguyeän vieân chieàu thöù naêm 27.4.2000 vöøa qua, ñöùng caïnh Thaùnh giaù daãn ñaàu ñoaøn kieäu tieán vaøo Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, coù caäu Salvatore Fiumara, 25 tuoåi, thuoäc tænh Messina (mieàn nam nöôùc YÙ), sinh vieân ñaïi hoïc, daán thaân hoaït ñoäng toâng ñoà trong giaùo xöù vaø ñöùng ñaàu eùquipe töï nguyeän taïi Roma. Caäu noùi: Toâi ñaõ ñeán ñaây dòp leã Giaùng sinh roài. Chuùng toâi raát ñoâng vaø coù nhieàu lyù do ñeå tham döï vaøo Naêm Thaùnh. Phuïc vuï caùc ngöôøi haønh höông laø moät daán thaân cuûa ñöùc tin trong Naêm Thaùnh naøy vaø ñaây cuõng laø caùch soáng cuï theå Naêm Toaøn xaù.

 Coâ Maria Cristina ñöùng beân caïnh noùi theâm: Ñeå soáng thöïc söï Naêm Thaùnh, caàn phaûi khieâm toán, caàn nhieàu vaø raát nhieàu söï khieâm toán. Caàn nhaän mình laø toäi loãi tröôùc maët Thieân Chuùa. Coù nhö vaäy, chuùng ta môùi tìm canh taân ñôøi soáng. Coù nhö vaäy chuùng ta môùi hieåu ñöôïc nhöõng gì xaåy ñeán cho chuùng ta. Nghóa laø chuùng ta seõ hieåu ñöôïc taát caû nhöõng gì xaåy ñeán, söï laønh cuõng nhö söï döõ; khoâng theå chæ giôùi haïn vieäc giöõ ñaïo vaøo vieäc mong laõnh thöôûng hay vì sôï hình phaït sau naøy cuûa Thieân Chuùa, nhöng phaûi daán thaân soáng ñöùc tin suoát caû cuoäc ñôøi, khoâng phaûi chæ trong Naêm Thaùnh maø thoâi. Naêm Thaùnh chæ laø cô hoäi thuùc ñaåy chuùng ta tieán leân vaø sau ñoù phaûi tieáp tuïc tieán maõi. Ngöôøi tín höõu Kitoâ laø ngöôøi löõ haønh, khoâng theå döøng laïi, maø phaûi tieán ñi maõi cho tôùi khi ñaït tôùi ñích sau cuøng: Thieân Chuùa cuûa chuùng ta, ngöï trong vinh quang, ñang chôø ñôïi chuùng ta, con caùi cuûa Ngöôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page