Caùc ñoaøn haønh höông
cuûa caùc giaùo phaän mieàn Nam YÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc ñoaøn haønh höông cuûa caùc giaùo phaän mieàn Nam YÙ.

 Thöù Tö 26.4.2000, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø, ÑTC tieáp chung hôn 40 ngaøn ngöôøi haønh höông ñeán töø caùc nôi khaùc nhau, trong soá naøy coù ba ñoaøn haønh höông giaùo phaän YÙ ñöôïc ÑTC nhaéc ñeán caùch rieâng: Ñoaøn haønh höông giaùo phaän Teano-Calvi (mieàn nam), goàm hôn boán ngaøn ngöôøi, do Ñöùc Giaùm muïc höôùng daãn - Ñoaøn haønh höông Giaùo phaän Molfetta-Ruvo (cuõng mieàn nam) goàm hôn 800 ngöôøi, do Vò chuû chaên giaùo phaän höôùng daãn vaø Ñoaøn haønh höông giaùo phaän Isernia-Venafro, (mieàn trung-nam) goàm khoaûng 500 ngöôøi, do Ñöùc Cha Andra Gemma, giaùm muïc giaùo phaän, höôùng daãn.

 Vôùi ñoaøn haønh höông Teano-Calvi, ÑTC noùi: Cha chaøo thaêm ñoaøn haønh höông giaùo phaän Teano-Calvi, do Ñöùc Giaùm muïc Francesco Tommasiello höôùng daãn. Anh chò em raát thaân meán, Cha taän tình caàu chuùc cuoäc haønh höông toaøn xaù cuûa anh chò em ñöôïc phong phuù thaønh quaû thieâng lieâng, ñeå möu ích cho taát caû coäng ñoàng giaùo phaän cuûa anh chò em.

 Vôùùi ñoaøn haønh höông giaùo phaän Molfetta-Ruvo, ÑTC chaøo thaêm vaø caàu chuùc nhö sau: Cha chaøo thaêm caùc tín höõu ñeán töø giaùo phaän Molfetta-Ruvo, coù Ñöùc Cha Donato Negro, Chuû chaên giaùo phaän hieän dieän. Anh chò em thaân meán, cha taän tình caàu chuùc laø cuoäc vieáng thaêm cuûa anh chò em trong Naêm Toaøn xaù taïi Roma trôû neân cô hoäi toát laønh cho cuoäc canh taân thieâng lieâng cuûa moãi moät ngöôøi vaø cuûa caû coäng ñoaøn giaùo phaän.

 Sau cuøng vôùi ñoaøn haønh höông giaùo phaän Isernia-Venafro, ÑTC noùi: Cha cuõng chaøo thaêm taát caû caùc tín höõu ñeán töø Isernia-Venafro cuøng vôùi Ñöùc Giaùm muïc Giaùo phaän: Andrea Gemma. Anh chò em raát thaân meán, cha vui loøng ñoäi trieàu thieân AÛnh Ñöùc Trinh Nöõ raát thaùnh Maria della Neve, ñöôïc anh chò em toân kính caùch rieâng vaø mang theo ñeán ñaây. Cha phuù thaùc toaøn daân coâng giaùo cuûa Giaùo phaän cho Ngöôøi.

 Trong buoåi tieáp chung thöù Tö 26.4.2000, coù moät nhoùm anh em nhaø giam tham döï. Ñaây laø bieán coá môùi laï, chöa heà xaåy ra. Nhoùm anh em nhaø giam naøy ñaõ ñöôïc pheùp ñaëc bieät ra khoûi nhaø giam taïi Palermo trong 4 ngaøy, ñeå ñeán Roma tham döï buoåi tieáp kieán chung, nhaát laø ñeå ñöôïc gaëp ÑTC. Moät chieác maùy bay quaân söï chôû hoï töø Palermo (ñaûo Sicilia, mieàn nam nöôùc YÙ) ñeán thuû ñoâ Roma. Cuøng ñi, coù oâng giaùm ñoác nhaø giam, caùc vò tuyeân uùy vaø moät soá nhaân vieân an ninh. ÑTC Gioan XXIII ñaõ vieáng thaêm nhaø giam ôû Roma vaø Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm nhaø giam taïi Caracas, thuû ñoâ Venezuela trong chuyeán vieáng thaêm taïi nöôùc naøy. Nhöng vieäc anh em nhaø giam ra khoûi tuø ñeå ñeán gaëp ÑTC, chöa bao giôø coù.

 Chöùng taù soáng ñoäng cuûa caùc ngöôøi haønh höông:

 Sau buoåi tieáp kieán chung thöù Tö 26.4.2000, ñöôïc Phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano xin phaùt bieåu yù kieán, Ñöùc Cha Francesco Tommasiello, giaùm muïc giaùo phaän Molfetta-Ruvo, giaûi thích veà cuoäc haønh höông giaùo phaän nhö sau: Phuïc sinh (Pasqua - Vuôït qua) coù nghóa laø vöôït qua. Vì theá chuùng toâi muoán thöïc hieän cuoäc haønh höông toaøn xaù cuûa chuùng toâi trong thôøi gian naøy. Chuùng toâi ñeán ñaây trong thaùi ñoä khieâm toán, nhö nhöõng ngöôøi khoù ngheøo, ñôn sô, nhö nhöõng ngöôøi toäi loãi caàn ñeán ôn thaùnh vaø söï tha thöù. Ñöùc Giaùm muïc noùi tieáp: Chuùng toâi ñeán ñeå nghe Pheâroâ, bôûi vì lôøi cuûa ngaøi giuùp chuùng toâi thoaùt khoûi tính ích kyû, ñeå côûi môû taâm hoàn gaëp Chuùa Kitoâ. Ñöùc Giaùm muïc keát thuùc: Treân laõnh thoå giaùo phaän ñang phaùt sinh moät söï nhaäy caûm maïnh meõ veà ñöùc tin. Vieäc tham döï cuoäc haønh höông ñoâng ñaûo nhö vaäy (hôn 4 ngaøn) thuoäc caùc coäng ñoàng giaùo xöù trong giaùo phaän minh chöùng ñieàu naøy. Hôn nöõa ñaõ coù raát nhieàu ngöôøi ghi teân tham döï cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa ñöôïc khôûi söï töø 28 thaùng saùu 2000 ñeán moàng 6 thaùng 7/2000 tôùi ñaây.

 Trong ñoaøn haønh höông giaùo phaän Teano-Calvi, coù oâng Vittorio Zaccaria cho bieát: Ñaây laø laàn thöù ba oâng ñeán haønh höông Roma vaø cuõng laø laàn thöù ba oâng ñöôïc gaëp ÑTC. OÂng giaûi thích: Laàn thöù nhaát, caùch ñaây 4 naêm, luùc toâi döï buoåi tieáp kieán chung taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI. Toâi nhôù roõ: ÑTC naém tay moät trong ba ñöùa con gaùi nhoû, ñöôïc gia ñình toâi nhaän laøm con nuoâi. Cuoäc gaëp gôõ thöù hai xaåy ñeán Ñaàu Naêm Thaùnh, ngaøy moàng 2 thaùng gieâng 2000 vöøa qua: Ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi nhi ñoàng. Luùc ñoù chuùng toâi cuõng tuï hoïp taïi chính Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ naøy vôùi caùc con chuùng toâi. OÂng noùi tieáp: Nhöng cuoäc gaëp gôõ hoâm nay (thöù tö 26.4.2000) khaùc haún: chuùng toâi ñeán ñaây vôùi taát caû giaùo xöù vaø giaùo phaän, ñeå laéng nghe, vôùi thaùi ñoä khieâm toán, söù ñieäp cuûa ÑTC. Lôøi ngaøi cuûng coá con ñöôøng ñöùc tin chuùng toâi. Trong caùc cuoäc haønh höông, chuùng ta thaáy laëp laïi cuõng moät cöû chæ: böôùc qua Cöûa Thaùnh; nhöng ÑTC daïy chuùng ta soáng thôøi gian ôn phuùc naøy vôùi söï ñôn sô vaø thaønh thöïc, ñeå trôû laïi nhaø nhö nhöõng con ngöôøi môùi treân con ñöôøng rao giaûng Tin Möøng.

 Moät chöùng taù khaùc thöôøng cuûa moät linh muïc ngöôøi Ñöùc: Cha Wolgang Wackerbauer, giaùo sö Giaùo lyù coâng giaùo taïi Tröôøng Trung hoïc Schiweinfurt ôû thaønh phoá Mainz, töø naêm 1996. Cha haønh höông Roma trong Tuaàn Thaùnh vöøa qua vôùi ñoaøn haønh höông nhoû, goàm 40 tín höõu cuõng ngöôøi Ñöùc.

 Cha keå laïi cuoäc haønh höông nhö sau vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano: Moät bao ñöïng nhöõng ñoà caàn thieát, moät caùi gaäy ñeå choáng doïc ñöôøng vaø caàu nguyeän: ñoù laø haønh trang mang theo trong loä trình haønh höông. Ñaây laø truyeàn thoáng taû veõ ngöôøi haønh höông xöa kia. Hoï boû nhaø vaø gia ñình ra ñi, vöôït moïi khoù khaên vaø nguy hieåm, ñeå tôùi nhöõng nôi thaùnh cuûa Kitoâ giaùo.

 Cha noùi tieáp: Ngaøy nay ngöôøi haønh höông maëc nhöõng boä aùo khaùc nhau. Nhöng vieäc caàu nguyeän vaãn tieáp tuïc theo hoï. Vaø coù laàn caû chieác gaäy nöõa. Roài cha giaûi thích chieác gaäy goã cuûa cha caàm trong tay, treân ñaàu gaäy naøy thaáy raát nhieàu giaây vaûi maàu saéc ñöôïc thaét laïi nhieàu nuùt. "Chieác gaäy naøy ñaõ theo chuùng toâi trong moãi moät cuoäc haønh höông; moãi moät giaây vaûi maàu saéc chæ moät nöôùc hay moät nhoùm ngöôøi maø chuùng toâi ñaõ gaëp vaø moãi moät nuùt cuûa caùc giaây maàu saéc naøy laø moät lôøi caàu nguyeän maø chuùng toâi mang theo: caùc lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng toâi vaø lôøi caàu nguyeän cuûa nhöõng ngöôøi chuùng toâi gaëp treân ñöôøng, ñaõ xin chuùng toâi. Cha noùi ñeán cuoâïc haønh höông taïi YÙ trong Tuaàn thaùnh vöøa qua nhö sau: Chuùng toâi ñi boä treân quaõng ñöôøng töø Urbino ñeán Assisi, ñuùng 100 caây soá; moãi ngaøy ñi 25 caây, cuøng vôùi hoïc sinh, cha meï caùc em vaø baïn höõu ñang ñöùng vôùi toâi ñaây. Caùch ñaây 5 naêm, laàn thöù nhaát, chuùng toâi thöû kinh nghieäm naøy. Luùc ñoù chæ coù 10 ngöôøi. Trong cuoäc haønh höông laàn naøy taát caû laø 40 ngöôøi. Sau khi tham döï leã nghi Ñaøng Thaùnh giaù Thöù saùu Tuaàn Thaùnh taïi Viterbo, caùch Roma gaàn 100 caây soá, chuùng toâi ñeán Roma. Chuùng toâi muoán ñi boä theo göông Thaùnh Philipheâ Neri. Hoâm nay ñaây, chuùng toâi kính vieáng Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh. Vaø ñaây laø chaëng thöù nhaát ôû Roma.

 Baø Brigitt, 43 tuoåi, thuoäc ñoaøn haønh höông cuûa Cha Wolgang Wackerbauer, noùi lyù do haønh höông cuûa baø: Toâi caàn tìm gaëp Thieân Chuùa, chính toâi ñi gaëp Ngöôøi, khoâng phaûi chæ ngoài chôø ñôïi Ngöôøi trong nhaø thôø. Vieäc gaëp gôõ saâu xa naøy vôùi Thieân Chuùa ñaõ giuùp toâi vöôït ñöôïc nhöõng khoù khaên haèng ngaøy cuûa ñôøi soáng. Roài baø keå laïi nhöõng khoù khaên cuûa tình traïng gia ñình. Toâi khoâng soáng vôùi choàng toâi; hai chuùng toâi soáng ly thaân. Toâi tin raèng khoâng theå trôû laïi soáng chung ñöôïc nöõa. Duø sao, chuùng toâi phaûi luoân luoân laø ngöôøi cha vaø ngöôøi meï, phaûi giöõ moái quan heä toát vôùi con caùi. Ñaây chính laø lôøi caàu nguyeän cuûa toâi. Chính vì ñoù toâi ñaõ daâng moïi hy sinh.

 Caäu Andreas, hoïc sinh tröôøng Trung hoïc, thuoäc ñoaøn haønh höông, do Cha Wolgang Wackerbauer höôùng daãn, vaøi thaùng nöõa thi tuù taøi, giaûi thích yù nghóa cuoäc haønh höông ñoái vôùi rieâng caäu nhö sau: Cuoäc haønh höông naøy laø cô hoäi ñeå khaùm phaù nhöõng giôùi haïn cuûa toâi tröôùc caùc khoù khaên. Vaø ñoàng thôøi cuõng coù nghóa laø tìm gaëp Thieân Chuùa. Andreas cho bieát: sau khi thi tuù taøi roài, caäu xin vaøo chuûng vieän. Caäu noùi: Quyeát ñònh laøm linh muïc, coù theå noùi laø moät quyeát ñònh baát ngôø. Toâi ñi nghæ Muøa Tuyeát vöøa qua vôùi nhaø tröôøng vaø treân xe ca, toâi nguû say. Luùc thöù daäy, toâi hieåu ngay: choïn laøm linh muïc ñoù laø con ñöôøng cuûa toâi. Moät con ñöôøng ñöa ñeán Thieân Chuùa, nhö con ñöôøng cuûa caùc ngöôøi haønh höông xöa kia, cuõng nhö ngaøy nay. Bieát bao taâm hoàn ñaõ gaëp ñöôïc vaø gaëp laïi Thieân Chuùa trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù naøy qua caùc cuoäc haønh höông.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page