ÑTC phong chöùc linh muïc
cho 26 thaày phoù teá
vaø nhaéc laïi nhöõng taâm tình caûm nghieäm ñöôïc
trong laàn haønh höông Fatima vöøa qua

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC phong chöùc linh muïc cho 26 thaày phoù teá vaø nhaéc laïi nhöõng taâm tình caûm nghieäm ñöôïc trong laàn haønh höông Fatima vöøa qua.

 Tin Vatican (VIS 14.5.2000): Luùc 9:30 saùng Chuùa Nhaät 14.5.2000, Chuùa Nhaät Chuùa Chieân Laønh, vaø cuõng laø ngaøy Caàu Nguyeän cho ôn Keâu Goïi, ÑTC ñaõ chuû söï thaùnh leã taïi Quaûng Tröôøng Tröôùc Maët Tieàn Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, vaø phong chöùc linh muïc cho 26 thaày phoù teá, ñeán töø 8 quoác gia: Italia, Taây Ban Nha, Baéc AÙi leân, Guatemala, AÁn Ñoä, Nicaragua, Coäng Hoøa Coângo, vaø Coâte d' Ivoire.

 Trong baøi giaûng, ÑTC ñaõ ngoû lôøi vôùi caùc taân linh muïc raèng: "Maàu nhieäm cuûa Tình Thöông Thieân Chuùa, ñaày söùc saùng taïo vaø cöùu roãi, ñöôïc maïc khaûi trong Maàu Nhieäm Nhaäp Theå cuûa Ngoâi Lôøi, vaø ñöôïc thöïc hieän troïn veïn trong Hy Teá Vöôït Qua cuûa Chuùa Gieâsu; Maàu nhieäm Tình Thöông cuûa Thieân Chuùa laø thaät to lôùn, ñeán ñoä laáp ñaày moïi ngaøy moïi luùc cuûa taùc vuï chuùng con. Töø maàu nhieäm naày, nhaát laø trong vieäc cöû haønh Thaùnh Leã, chuùng con muùc laáy naêng löïc thieâng lieâng caàn thieát ñeå trung thaønh chu toaøn söù maïng linh muïc. Qua ñoâi tay chuùng con, Ñaáng Chaên Chieân Nhaân Laønh tieáp tuïc hieán daâng maïng soáng mình ñeå cöùu roãi theá giôùi, vaø loâi cuoán moïi ngöôøi ñeán vôùi Ngaøi, môøi goïi moïi ngöôøi haõy chaáp nhaän voøng tay yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa Cha. Chuùng con haõy yù thöùc vaø haõy caûm taï Thieân Chuùa vì hoàng aân maø Chuùa Quan Phoøng ban cho chuùng con hoâm nay."

 ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân caùm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ ñoàng haønh vaø höôùng daån caùc taân chöùc cho ñeán giaây phuùt naày. Phaàn thöôûng cuûa hoï laø nhìn thaáy caùc taân linh muïc trung thaønh chu toaøn söù maïng. Maãu göông toát cuûa linh muïc seõ khuyeán khích nhöõng baïn treû khaùc saün saøng theo Chuùa.

 Sau ñoù, ñeán giôø tröa, ÑTC xuaát hieän taïi cöûa soå Vaên Phoøng laøm vieäc cuûa ngaøi, ñeå ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng vôùi caùc tín höõu, hieän dieän taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ. Nhaân dòp naày, ÑTC ñaõ noùi vaøi lôøi nhaéc laïi nhöõng taâm tình ñaõ coù trong chuyeán vieáng thaêm Fatima vöøa qua. ÑTC noùi: "Vaãn coøn maïnh meõ nôi Cha caûm xuùc maø Cha ñaõ caûm nghieäm trong taâm hoàn taïi Fatima, khi cha coâng boá hai treû chaên chieân Francisco vaø Giacinta laø chaân phöôùc; cuøng vôùi Lucia hieän coøn soáng, hai taân chaân phöôùc Francisco vaø Giacinta, ñaõ ñöôïc ñaëc aân nhìn thaáy vaø noùi chuyeän vôùi Ñöùc Meï."

 ÑTC cuõng cho bieát laø ngaøi ñaõ trao phoù cho Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria taát caû nhöõng nhu caàu vaø yù nguyeän cuûa Giaùo Hoäi, trong ñoù coù vieäc caàu nguyeän cho ôn keâu goïi. Vaø sau khi keâu goïi caàu nguyeän cho caùc taân linh muïc vöøa ñöôïc ngaøi phong chöùc, ÑTC nhaéc laïi raèng: "Trong thaùng 5, thaùng ñöôïc truyeàn thoáng daønh cho Meï Maria vaø vôùi taâm hoàn laéng nghe lôøi môøi goïi Meï töø Fatima gôûi ñeán caùc tín höõu, chuùng ta haõy caàu nguyeän vaø ñeàn toäi cho Giaùo Hoäi, cho söï thaùnh thieän cuûa caùc linh muïc, cho söï trôû laïi cuûa taát caû nhöõng ai soáng trong toäi loãi, vaø cho hoøa bình theá giôùi."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page