Toøa Thaùnh coâng boá
chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC
taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toøa Thaùnh coâng boá chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa.

 Tin Vatican (Apic 1/3/2000): Thöù Tö, muøng 1 thaùng 3/2000, Toøa Thaùnh ñaõ cho bieát trình toång quaùt cuûa chuyeán ÑTC vieáng thaêm Thaùnh Ñòa, töø ngaøy 20 ñeán 26 thaùng 3/2000.

 Thöù Hai 20 thaùng 3/2000, ÑTC ñeán thuû ñoâ cuûa Vöông Quoác Giordani.
Thöù Ba 21 thaùng 3/2000, ÑTC rôøi Amman ñi sang Tel Aviv, thuû ñoâ cuûa Israel, roài duøng tröïc thaêng ñeán thaêm Gieârusalem.
Thöù Tö 22 thaùng 3/2000, ÑTC ñi thaêm Beâ-lem.
Thöù Naêm 23 thaùng 3/2000, ÑTC döøng thaêm taïi Gieârusalem.
Thöù Saùu 24 thaùng 3/2000, ÑTC ñi thaêm hai thaønh phoá KORAZIM vaø Capharnaum.
Thöù Baûy 25 thaùng 3/2000, Ngaøy Leã Truyeàn Tin., ÑTC ñi thaêm Nazareth.
Cuoái cuøng Chuùa Nhaät 26 thaùng 3/2000, ÑTC töø giaû Gieârusalem, leân ñöôøng trôû veà laïi Roma.

 Hieän ñang coù phaûn öùng cuûa moät soá Nghò Só Do Thaùi lieân quan ñeán Thaùnh Leã ÑTC döï dònh cöû haønh vaøo ngaøy thöù Baûy 25 thaùng 3/2000, ngaøy Sabaùt cuûa ngöôøi Do Thaùi. Theo daân bieåu MEIR PORUSH, thuoäc Ñaûng Lieân Keát cuûa Luaät TORA, thì ñaõ coù gaàn 2,000 thaày RABI vaø caùc nhaân vaät chính trò cuûa Israel, ñaõ kyù teân vaøo moät baûn kieán nghò gôûi veà Vatican, ñeå yeâu caàu thay ñoåi chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC trong ngaøy thöù Baûy, sao cho ñöøng "loãi phaïm luaät ngaøy Sabaùt cuûa Ngöôøi Do Thaùi."

 OÂng RAFI Peled, ñieàu hôïp vieân cuûa chính phuû Israel ñaëc traùch veà chuyeán vieáng thaêm, ñaõ öôùc löôïng seõ coù khoaûng 100,000 tín höõu tham döï Thaùnh Leã naày. Thaùnh Leã seõ ñöôïc cöû haønh nôi Bôø Hoà Tibeâriad, töùc bieån hoà Galileâa, nôi ñòa ñieåm Chuùa Gieâsu coâng boá Hieán Chöông Nöôùc Trôøi, töùc Baøi Giaûng Treân Nuùi, veà Taùm Moái Phuùc Thaät.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page