Ñoäng löïc ñoåi môùi Giaùo Hoäi AÙ Chaâu
cuûa FABC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñoäng löïc ñoåi môùi Giaùo Hoäi AÙ Chaâu cuûa FABC.

 Tin SEOUL (UCAN 21/1/2000) -- Ñöùc cha phuï taù Peter Kang Woo-il, toång giaùo phaän Seoul, cho raèng ñaïi hoäi khoaùng ñaïi môùi ñaây cuûa Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu taïi Thaùi Lan laø ñaëc bieät coù yù nghóa ôû choã caùc tham döï vieân ñaõ xem xeùt nhöõng caùch thöùc nhaèm canh taân Giaùo hoäi ôû chaâu AÙ. Taïi cuoäc hoïp baùo ngaøy 15-1-2000, ngaøi noùi raèng ñaïi hoäi ñaõ thaûo luaän veà nhöõng caùch thöùc truyeàn giaùo taïi caùc nöôùc AÙ chaâu maø khoâng gaây neân ñuïng chaïm hay baùc boû di saûn vaên hoùa cuûa chaâu AÙ. Ñöùc cha Kang, hai Giaùm muïc khaùc vaø ba giaùo daân Haøn Quoác ñaïi dieän cho Giaùo hoäi ñòa phöông laø nhöõng ñaïi bieåu trong soá hôn 200 giaùm muïc, linh muïc, tu só vaø giaùo daân ñaõ tham döï ñaïi hoäi khoaùng ñaïi laàn thöù baûy cuûa Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu (FABC) töø ngaøy 3 ñeán 13 thaùng 1/2000 ôû ngoaïi oâ Bangkok. Ñöùc cha Kang noùi: "Nhöõng ngöôøi tham döï ñaïi hoäi khoaùng ñaïi naøy ñaõ nghieâm tuùc thaûo luaän veà caùch thöùc ñoåi môùi hình aûnh cuûa Giaùo hoäi AÙ chaâu vaø xem xeùt nhöõng caùch thöùc qua ñoù giaùo daân, tu só vaø linh muïc coù theå hôïp taùc vôùi nhau vì moät Giaùo hoäi ñöôïc ñoåi môùi." Tuy nhieân, Ñöùc cha caûnh baùo raèng "Giaùo hoäi AÙ chaâu coù theå ñaùnh maát söï hieän dieän neáu khoâng coù nhöõng noã löïc nghieâm tuùc nhaèm ñoái thoaïi vôùi caùc toân giaùo khaùc (chaúng haïn nhö) Phaät giaùo, Hoài giaùo vaø AÁn giaùo." Ba giaùo daân ñaõ tham döï ñaïi hoäi vôùi tö caùch coá vaán chính thöùc cho raèng ñaïi hoäi laø moät cô hoäi ñaày yù nghóa nhaèm ñaûm baûo cho giaùo daân coù vai troø vaø söù maïng trong vieäc phaùt trieån vaø canh taân Giaùo hoäi. Gemma Song Myong-sook noùi vôùi UCA News ngaøy 19-1-2000 raèng baø caûm nhaän ñöôïc baûn chaát ñích thöïc cuûa moät "coäng ñoàng Giaùo hoäi" qua buoåi hoäi thaûo trong ñaïi hoäi veà caùc thöøa taùc vuï giaùo daân khi baø nhaän thaáy caùc Giaùm muïc vaø linh muïc ñaõ chaêm chuù laéng nghe nhieàu yù kieán cuûa giaùo daân vaø thoaûi maùi trao ñoåi yù kieán vôùi nhau. Baø baøy toû nieàm hy voïng Giaùo hoäi Haøn Quoác seõ thu xeáp caùc cuoäc hoïp töông töï ñeå giaùo daân coù theå chia seû yù kieán cuûa hoï vaø moät coäng ñoàng Giaùo hoäi ñích thöïc coù theå ñöôïc xaây döïng. Thomas Aquinas Lee Sang-woo cho bieát oâng caûm nhaän Giaùo hoäi Haøn Quoác coù moät vai troø lôùn trong vieäc phaùt trieån Giaùo hoäi AÙ chaâu trong töông lai. Vò giaùo sö Ñaïi hoïc Sogang cuûa doøng Teân taïi Seoul ñaõ gôïi yù giaùo daân Haøn Quoác neân ñi ñaàu trong vieäc truyeàn giaùo taïi chaâu AÙ thoâng qua caùc chöông trình ñaøo taïo cuøng vôùi giaùo daân cuûa caùc nöôùc AÙ chaâu khaùc. Caùc ñaïi bieåu khaùc cuûa Giaùo hoäi Haøn Quoác taïi ñaïi hoäi khoaùng ñaïi cuûa Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu laø Ñöùc cha John Chang Yik, giaùo phaän Chunchon, Ñöùc cha Vincent Ri Pyung-ho, giaùo phaän Chongju vaø Ñöùc cha Michael Yoon Hak, chuû tòch tieåu ban coâng lyù vaø hoøa bình thuoäc Hoäi ñoàng Toâng ñoà Giaùo daân Haøn Quoác. Ñöùc cha Kang tieát loä raèng moät soá tham döï vieân ñaõ ñeà nghò ñöa vaán ñeà ngöôøi tò naïn Baéc Haøn tìm kieám löông thöïc taïi Trung Quoác vaøo trong tuyeân boá cuoái cuøng cuûa ñaïi hoäi, nhöng ngaøi cho bieát ñaïi hoäi ñaõ khoâng chaáp nhaän ñieåm naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page