Moät vò Giaùm Muïc Philippines
uûng hoä vieäc giaûm aùn töû hình cho toäi nhaân
ñoàng yù hieán cô phaän

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät vò Giaùm Muïc Philippines uûng hoä vieäc giaûm aùn töû hình cho toäi nhaân ñoàng yù hieán cô phaän.

 Philippines (Manila) - (AFP 22/6/2000) - Hoâm thöù Naêm (22/6/2000), Ñöùc Cha Teodoro Bacani, Giaùm Muïc phuï taù TGP Manila, noùi raèng, ngaøi uûng hoä ñeà nghò giaûm aùn töû hình xuoáng thaønh tuø chung thaân cho toäi nhaân naøo ñoàng yù hieán cô phaän ñeå gheùp cho nhöõng beänh nhaân ñang caàn ñeán.

 Ñaàu tuaàn naøy, moät hieäp hoäi caùc beänh nhaân bò hö thaän ôû Philippines ñaõ keâu goïi chính phuû Philippines haõy ban haønh moät ñaïo luaät nhö theá vì tình traïng thieáu thaän ñeå gheùp cho caùc beänh nhaân. OÂng Enrique Ona, giaùm ñoác beänh vieän chuyeân veà thaän cuûa Philippines, cho bieát, moãi naêm coù khoaûng 7,500 ngöôøi Philippines bò beänh caàn phaûi thay thaän, nhöng chæ coù 250 beänh nhaân ñöôïc giaûi phaåu gheùp thaän maø thoâi. Caùc cuoäc thaêm doø cho thaáy, chæ coù 2 trong soá 10 ngöôøi ñöôïc hoûi noùi laø hoï saün saøng hieán thaän cho ngöôøi khaùc. Vò Giaùm Muïc phuï taù TGP Manila ñaõ giaûi thích vôùi caùc kyù giaû, taïi sao ngaøi uûng hoä saùng kieán treân ñaây, nhö sau: "Veà maët luaân lyù toâi khoâng thaáy coù ñieåm naøo ñeå baùc boû ñeà nghò naøy, vôùi ñieàu kieän laø vieäc hieán thaän phaûi laø hoaøn toaøn töï nguyeän chöù khoâng coù baát cöù moät söï cöôõng eùp naøo. Theo toâi nghó, ñaây laø moät saùng kieán raát hay, qua ñoù moät ngöôøi hieán moät cô phaän cuûa mình ñeå buø ñaép cho toäi aùc ngöôøi naøy ñaõ phaïm, moät haønh ñoäng choáng söï soáng nay ñöôïc ñeàn buø baèng haønh ñoäng khaùc ñeå cöùu moät maïng ngöôøi".

 Chính phuû Philippines ñaõ aùp duïng laïi aùn töû hình töø naêm 1994 cho nhöõng ngöôøi phaïm caùc toäi aùc taøy trôøi nhö: gieát ngöôøi, haõm hieáp, buoân laäu ma tuùy. Naêm ngoaùi coù 6 ngöôøi ñaõ bò töû hình tröôùc khi toång thoáng Joseph Estrada ra leänh hoaõn laïi vieäc töû hình trong naêm Thaùnh 2000 naøy, theå theo lôøi yeâu caàu cuûa giaùo hoäi coâng giaùo Philippines.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page