Ñöùc Toång Giaùm Muïc
Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän
hoïp baùo ñeå giôùi thieäu taäp saùch Söu Taàm
Nhöõng Taøi Lieäu veà Giaùo Huaán Xaõ Hoäi
cuûa Giaùo Hoäi coâng giaùo
töø Ñöùc Leâoâ thöù 13 ñeán nay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän hoïp baùo ñeå giôùi thieäu taäp saùch Söu Taàm Nhöõng Taøi Lieäu veà Giaùo Huaán Xaõ Hoäi cuûa Giaùo Hoäi coâng giaùo, töø Ñöùc Leâoâ thöù 13 ñeán nay.

 Tin Vatican (Vat. 27 thaùng 4/2000): Luùc 12 giôø tröa thöù naêm, 27 thaùng 4/2000, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñaõ chuû toïa cuoäc hoïp baùo ñeå giôùi thieäu taäp saùch coù töïa ñeà laø: "Chöông Trình Haønh Ñoäng Xaõ Hoäi: Tuyeån Taäp nhöõng Vaên Kieän cuûa Giaùo Quyeàn". (The Social Agenda: a collection of magisterials texts).

 Ñaây laø taäp saùch thu thaäp taát caû nhöõng Vaên Kieän cuûa Giaùo Quyeàn veà caùc Vaán ñeà xaõ hoäi, töø Ñöùc Leâoâ XIII ñeán nay, do hai linh muïc Robert Sirico vaø linh muïc Maciej Zieba, thuoäc Hoïc Vieän Nghieân Cöùu Xaõ Hoäi, coù teân laø "Acton Institute", ñöùng ra thöïc hieän, vaø Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñöùng ra baûo trôï. Taäp Saùch ñöôïc trình baøy trong aán baûn baèng tieáng Anh, vaø trong töông lai, -- coù theå laø vaøo dòp leã möøng sinh nhaät thöù 80 cuûa ÑTC vaøo thaùng 5/2000 tôùi ñaây -- cuõng seõ ñöôïc phoå bieán trong nhöõng aán baûn baèng 7 thöù tieáng khaùc nöõa, trong ñoù coù tieáng BaLan.

 Trong baøi giôùi thieäu taäp saùch, Ñöùc Toång Giaùm Muïc chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñaõ noùi nhö sau:

 "Giaùo Lyù Xaõ Hoäi cuûa Giaùo Hoäi, trong thôøi gian naày, ñöôïc may maén coã voõ phaùt trieån do saùng kieán cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, vaø raát caàn ñöôïc hoïc hieåu vaø phoå bieán roäng raûi hôn nöõa. Taäp Saùch ñöôïc giôùi thieäu hoâm nay ñaây, seõ ñöôïc phoå bieán baèng nhieàu thöù tieáng, vaø muoán ñöôïc laø moät phöông tieän toát nhaát giuùp cho nhöõng ai muoán gaëp gôõ tröïc tieáp vôùi nhöõng nguyeân nguoàn giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi. Taäp saùch trình baøy moät caùch coù heä thoáng giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi. Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, moät cô quan nhaèm phoå bieán giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi, ñaõ khuyeán khích saùng kieán cuûa hai linh muïc Sirico vaø Zieba; vaø saùng kieán naày raát höõu ích cho vieäc coâng boá saép ñeán, veà ñieàu maø chuùng toâi goïi laø "Saùch Giaùo Lyù veà Giaùo Huaán Xaõ Hoäi cuûa Giaùo Hoäi".

" Ñöùc Toång Giaùm Muïc chuû tòch cuõng cho bieát laø "baûn thaûo" cuûa "Saùch Giaùo Lyù veà Giaùo Huaán Xaõ Hoäi cuûa Giaùo Hoäi", ñaõ ñöôïc soaïn xong.

 Vaøo saùng sôùm thöù naêm 27/4/2000, tröôùc khi môû cuoäc hoïp baùo noùi treân, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, cuøng vôùi caùc coäng taùc vieân, ñaõ ñöôïc ñoàng teá Thaùnh Leã vôùi ÑTC taïi Castelgandolfo, vaø ñaõ daâng leân Ngaøi aán baûn tieáng Anh cuûa Tuyeån Taäp, ñöôïc giôùi thieäu trong cuoäc hoïp baùo ban tröa, taïi Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh.

 Hieän dieän trong cuoäc hoïp baùo, ngoaøi nhöõng vieân chöùc cao caáp cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, hai linh muïc thöïc hieän Taäp Saùch, coøn coù OÂng Kris Mauren, ñoàng saùng laäp vieân cuûa Hoïc Vieän "Acton Institute". Linh Muïc Robert Sirico, moät trong hai linh muïc thöïc hieän Taäp Saùch ñöôïc giôùi thieäu, laø saùng laäp vieân vöøa laø chuû tòch cuûa Hoïc Vieän Acton (Acton Institute).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page