Thaùnh leã toân phong
Chaân Phöôùc Faustina Kowalska leân Baäc Hieån Thaùnh
ñöôïc cöû haønh Chuùa nhaät II Phuïc sinh
30/4/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh leã toân phong Chaân Phöôùc Faustina Kowalska leân Baäc Hieån Thaùnh ñöôïc cöû haønh Chuùa nhaät II Phuïc sinh 30/4/2000.

 Chuùa nhaät tôùi ñaây 30.4.2000, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC seõ chuû teá Thaùnh leã troïng theå toân phong Chaân Phöôùc Faustina Kowalska, Toâng ñoà cuûa Loøng Thöông xoùt Chuùa, leân baäc Hieån Thaùnh. Trong suoát cuoäc ñôøi ngaén nguûi, Chaân Phöôùc Faustina luoân luoân nhaéc ñi nhaéc laïi lôøi naøy: Tin caäy vaøo loøng thöông xoùt Thieân Chuùa. Vaø lôøi naøy ñaõ thu huùt töøng trieäu tín höõu theo göông Chaân Phöôùc ñeå soáng söù ñieäp thieâng lieâng Chaân Phöôùc ñaõ laõnh nhaän vaø ñeå laïi. Chæ trong ít naêm, sau khi Chò Faustina qua ñôøi, Phong traøo Toâng ñoà cuûa Loøng Thöông xoùt Chuùa lan roäng khaép theá giôùi. Soá ngöôøi tham döï Thaùnh leã Phong Hieån Thaùnh cuûa Vò Nöõ Tu khieâm toán naøy, ñoàng thôøi laø moät vò tu ñöùc huyeàn bí loãi laïc cuûa theá kyû naøy, seõ raát ñoâng , theo döï tính treân 200 ngaøn, ñeán töø nhieàu quoác gia treân theá giôùi, caùch rieâng töø Ba lan, sinh quaùn cuûa Vò Thaùnh môùi. Söï hieän dieän ñoâng ñaûo naøy minh chöùng raèng vieäc toân suøng Loøng thöông xoùt Chuùa ñaõ ñöôïc phoå bieán roäng raõi treân caû theá giôùi, ñoàng thôøi noùi leân tính caùch hôïp thôøi cuûa Söù ñieäp Chaân Phöôùc Faustina Kowalska ñaõ laõnh nhaän nôi chính Chuùa Gieâsu vaø truyeàn laïi cho Giaùo hoäi.

 Vò Thaùnh môùi Faustina Kowalska laø ai? - Faustina Kowalska sinh taïi Glogowiec, moät xaõ nhoû mieàn Trung Ba lan naêm 1905 vaø qua ñôøi taïi Cracovia, naêm 1938, luùc môùi coù 33 tuoåi. Faustina laø thöù ba trong 10 ngöôøi con cuûa moät gia ñình noâng daân, raát suøng ñaïo. Dó nhieân ñöùc tin cuûa cha meï ñaõ goùp phaàn lôùn vaøo vieäc giaùo duïc Faustina. Luùc 16 tuoåi, Faustina laøm vieäc trong nhöõng gia ñình khaù giaû. Naêm 20 tuoåi, Faustina xin vaøo tu taïi Doøng caùc Nöõ tu Ñöùc Trinh Nöõ raát thaùnh, Meï cuûa loøng Thöông xoùt. Töø nhoû Faustina ñaõ noåi baät veà ñöùc tin, loøng suøng ñaïo vaø söï vaâng phuïc. Faustina thöôøng laëp ñi laëp laïi lôøi naøy: "Nôi Chuùa Gieâsu coù taát caû söùc maïnh cuûa toâi". Trong 13 naêm soáng trong Doøng, Faustina ñöôïc nhieàu ôn maïc khaûi vaø thò kieán (visions), vaø ñöôïc nhaän daáu thaùnh Chuùa (nhö tröôøng hôïp Thaùnh Phanxicoâ vaø Cha Pio), vaø caû ôn tieân tri nöõa. Faustina vieát moät cuoán nhaät kyù veà cuoäc ñôøi mình. Baát cöù ai ñoïc nhaät kyù naøy cuõng thaáy roõ söï saâu xa vaø kho taøng ñöùc tin cuûa Vò Nöõ tu ñöôïc Chuùa choïn caùch rieâng, ñeå laøm nhöõng vieäc kyø dieäu. Cuoán nhaät kyù hieän ñaõ ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng khaùc nhau, caû tieáng Nga vaø AÛ raäp. Chính Chuùa Kitoâ ñaõ hieän ra vôùi Chò Faustina chieàu ngaøy 22 thaùng 2 naêm 1931 trong phoøng cuûa Chò taïi Tu vieän ôû Plock vaø daïy Chò veõ böùc aûnh theo Chuùa chæ daïy. AÛnh naøy seõ chieám moät ñòa vò noøng coát trong vieäc suøng kính Loøng Thöông xoùt Chuùa. AÛnh thaùnh dieãn laïi Chuùa Kitoâ soáng laïi vaø ban pheùp laønh. Chuùa Gieâsu noùi vôùi Chò Faustina: "Con haõy veõ moät aûnh theo kieåu maãu maø con ñaõ thaáy, roài con ghi döôùi aûnh naøy: Laïy Chuùa Gieâsu, con tin caäy nôi Chuùa. Cha muoán raèng aûnh naøy ñöôïc toân kính tröôùc heát trong nhaø nguyeän cuûa caùc con vaø sau ñoù treân caû theá giôùi".

 Ngaøy nay moät böùc hoïa laïi aûnh thaùnh nguyeân thuûy ñöôïc ñaët trong nhaø thôø Chuùa Thaùnh Thaàn, keá beân Vatican. Nhaø thôø naøy cuõng laø nôi daønh cho vieäc phoå bieán "Con ñöôøng Tu ñöùc veà Loøng Thöông xoùt Chuùa". Sau ñaây laø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa böùc aûnh Chuùa daïy Nöõ Tu Faustina veõ ra: "Töø Traùi tim Chuùa Gieâsu phaùt xuaát hai luoàng aùnh saùng. Chuùa giaûi thích yù nghóa cuûa hai luoàng aùnh saùng nhö sau: Luoàng aùnh saùng xanh laït chæ Nöôùc, thaùnh hoùa caùc linh hoàn; luoàng aùnh saùng ñoû chæ Maùu, söï soáng cuûa caùc linh hoàn. Phuùc cho ai seõ soáng döôùi boùng cuûa hai luoàng aùnh saùng naøy". Ñaây khoâng phaûi laø moät maïc khaûi môùi laï. Khi taét thôû treân Thaùnh giaù, moät quaân nhaân ñaõ duøng ñoøng ñaâm vaøo Traùi tim Chuùa. Töø Traùi tim naøy coù Maùu vaø Nöôùc chaûy ra. Maùu chæ Bí Tích Thaùnh Theå vaø Nöôùc chæ Bí tích Röûa toäi.

 Ngoaøi vieäc toân kính aûnh thaùnh do Chuùa muoán, Chò Faustina coøn ñöa ra moät soá hình thöùc suøng kính khaùc nhö: traøng haït veà Loøng Thöông xoùt Chuùa, leã kính Loøng Thöông xoùt, ñöôïc cöû haønh vaøo Chuùa nhaät sau Leã Phuïc sinh vaø giôø kinh cuûa Loøng Thöông xoùt... Chuùa Gieâsu xin Chò caàu nguyeän haèng ngaøy vaøo luùc 15 giôø; nhö Chò ñaõ ghi laïi trong cuoán nhaät kyù "Vì trong giôø naøy Loøng thöông xoùt Chuùa ñoái vôùi caùc linh hoàn ñöôïc môû toang ra". (15 giôø cuõng laø chính giôø Chuùa taét thôû treân Thaùnh giaù vaø bò anh lính caàm ñoøng ñaâm vaøo Traùi Tim, laøm cho Maùu cuøng Nöôùc chaûy ra).

 Veà ôn tieân tri: Chò Faustina cuõng baùo tröôùc vieäc buøng noå theá chieán, roài ngaøy, thaùng, naêm Chò seõ qua ñôøi. Ngoaøi ra, Chò coøn loan baùo tröôùc: seõ coù moät Vò Giaùo Hoaøng ngöôøi Ba lan, vaø ngaøi seõ thay ñoåi theá giôùi. Caùc lôøi tieân tri naøy ñaõ trôû thaønh söï thaät: ñeä nhò theá chieán buøng noå naêm 1939-45; Chò qua ñôøi ngaøy 15.10.1938; Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla, ngöôøi Ba lan, TGM Cracovia, nôi Chò qua ñôøi, ñaõ ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng (16.10.1978); ngaøi thay ñoåi theá giôùi: cheá ñoä coäng saûn Ñoâng AÂu huøng maïnh chieám nöûa theá giôùi, bò suïp ñoå nhanh choùng, khoâng ñoå maùu; caùc nöôùc Trung-ñoâng AÂu ñöôïc töï do. Böùc Töôøng Berlin phaân chia Chaâu AÂu bò phaù huûy. Chính Vò Giaùo Hoaøng Ba lan naøy, töø thaùng saùu naêm 1978, luùc coøn laøm Hoàng Y TGM giaùo phaän Cracovia, ñaõ hoaït ñoäng ñeå vieäc toân suøng "Loøng Thöông xoùt Chuùa" ñöôïc trôû neân vieäc phuïng töï coâng khai, theo hình thöùc Chò Faustina ñaõ truyeàn laïi. Khi ñöôïc choïn laøm Giaùo Hoaøng, Ñöùc Karol Wojtyla ñaõ daønh moät Thoâng ñieäp veà Loøng thöông xoùt Chuùa: "Dives in Misericordia" (Thieân Chuùa giaàu loøng thöông xoùt), coâng boá ngaøy 30.11.1980. Sau naøy, ngaøi coøn trôû laïi ñeà taøi Loøng Thöông xoùt Chuùa trong nhieàu dieãn vaên vaø baøi giaûng thaùnh leã. Ngaøy 19.6.1999, ÑTC noùi: "Anh chò em haõy truyeàn laïi cho caùc theá heä töông lai söù ñieäp cuûa Loøng thöông xoùt Chuùa. Anh chò em haõy ñem söù ñieäp naøy vaøo thôøi ñaïi môùi, nhö maàm non cuûa nieàm hy voïng vaø nhö baûo ñaûm cuûa ôn cöùu roãi". Lôøi khuyeán khích naøy noùi leân söï quan troïng cuûa vieäc suøng kính "Loøng Thuông xoùt Chuùa" trong giaùo huaán cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Chính ÑTC ñaõ toân phong Nöõ Tu Faustina Kowalska leân baäc Chaân Phöôùc ngaøy 18 thaùng 4 naêm 1993 vaø Chuùa nhaät 30.4.2000, sau 7 naêm, cuõng chính ngaøi caát nhaéc Chaân Phöôùc leân Baäc Hieån Thaùnh. Ñaây cuõng laø Leã phong Hieån Thaùnh ñaàu tieân ñöôïc cöû haønh trong Naêm Toaøn xaù 2000, naêm cuûa söï Tha thöù, cuûa Canh taân ñôøi soáng, cuûa vieäc trôû veà vôùi Thieân Chuùa, Ngöôøi Cha nhaân töø, thöông xoùt, chôø ñoùn ngöôøi con hoang ñaøng trôû veà.

 Giaùo hoäi vaãn ca ngôïi, tung hoâ: Mirabilis Deus in Sanctis Suis: Thieân Chuùa kyø dieäu vaø laøm nhöõng vieäc kyø dieäu nôi Caùc Thaùnh cuûa Ngöôøi. Ngöôøi ñaõ duøng moät Nöõ tu ñôn sô, khieâm khieâm toán, nhöng ñoàng thôøi laø moät vò tu ñöùc huyeàn bí, ñeå nhaéc laïi cho theá giôùi chaân lyù cuûa Loøng thöông xoùt Thieân Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi, nhö xöa Ngöôøi ñaõ duøng Thaùnh Nöõ Margarita Maria Alacoque (1647-1690) ñeå maïc khaûi Tình Yeâu Chuùa trong Thaùnh Theå vaø loøng suøng kính Thaùnh Taâm Chuùa, nguoàn maïch cuûa Tình Yeâu thöông. Nöõ Tu Faustina ñaõ vaø hieän ñang goùp coâng vaøo vieäc canh taân thieâng lieâng. Söù ñieäp cuûa Taân Thaùnh Nöõ Faustina thaät hôïp thôøi vaø khaån caáp, caùch rieâng trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page