Nhöõng ngaøy Toaøn xaù taïi Roma
Chöùng taù cuûa caùc ngöôøi haønh höông
trong Tuaàn Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Toaøn xaù taïi Roma: Chöùng taù cuûa caùc ngöôøi haønh höông trong Tuaàn Thaùnh.

 Khoâng ngaøy naøo laø khoâng coù nhöõng ngöôøi haønh höông noåi baät hoaëc baèng chöùng taù veà ñôøi soáng Kitoâ göông maãu giöõa theá gian hoaëc baèng nhöõng cuoäc haønh höông ñaày khoù khaên, maïo hieåm. Nhaät baùo L'Osservatore Romano, soá ra ngaøy thöù naêm 20.4.2000, thuaät laïi maáy tröôøng hôïp göông maãu sau ñaây ñaõ thu löôïm ñöôïc nôi moät soá ngöôøi haønh höông trong Tuaàn Thaùnh naøy:

 Nöõ baùc só Heùleøne Pyz, ngöôøi Ba lan, töø 11 naêm nay soáng taïi AÁn ñoä, ñeå theo doõi vaø chöõa laønh caùc beänh nhaân trong Traïi Phong cuøi cuûa Thaønh phoá Raipur, thuoäc Bang Madras Pradesh beân ñoâng. Baùc só ñeán Roma ñeå haønh höông Naêm Thaùnh vaø ñeå tham döï caùc leã nghi Tuaàn Thaùnh do ÑTC chuû teá. Vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano, Baùc só giaûi thích nhö sau: Toâi caûm thaáy söï caàn thieát ñeán Roma, ñeå haønh höông, duø vôùi tö caùch caù nhaân, trong dòp Ñaïi Toaøn xaù cuûa Muøa Chay naøy vaø caùch rieâng trong Tuaàn Thaùnh. Taát caû caùc bieán coá naøy nhaéc laïi cho chuùng ta bieát Thieân Chuùa yeâu thöông nhaân loaïi nhö theá naøo. Ñaïi Toaøn xaù laø thì giôø ñöôïc ban cho moïi ngöôøi ñeå laáy laïi moái giaây lieân keát cuûa tình yeâu noái keát chuùng ta vôùi Thieân Chuùa, vì moái giaây lieân keát naøy ñaõ bò giaùn ñoaïn bôûi toäi loãi chuùng ta. Baùc só Heùleøne noùi tieáp: Trong Tuaàn Thaùnh naøy, toâi öôùc ao ñöôïc tham döï taát caû caùc leã nghi do ÑTC chuû teá. Toâi raát caûm phuïc chöùng taù lôùn lao cuûa ngaøi ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå, caùc ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi, taát caû caùc ngöôøi bò coi nhö laø voâ ích ñoái vôùi xaõ hoäi. Trong suoát Trieàu Giaùo Hoaøng, ngaøi ñaõ ñem ñeán cho caùc ngöôøi naøy nieàm hy voïng ñeå tieáp tuïc soáng Söù ñieäp cuûa Tình yeâu thöông voâ cuøng cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng môøi goïi chuùng ta vaùc thaùnh giaù theo Ngöôøi vaø vôùi Ngöôøi. Trong coâng vieäc cuûa toâi laøm taïi Raipur, nôi maø caùc ngöôøi coâng giaùo thuoäc thieåu soá, toâi tìm thoâng truyeàn söù ñieäp naøy: ñem laïi nieàm hy voïng trong cuoäc soáng cho nhöõng ai thaát voïng, baèng vieäc phuù thaùc cho thaùnh yù Chuùa, ngöôøi Cha nhaân töø vaø thöông xoùt khoâng bao giôø boû ai chaïy ñeán vôùi Ngöôøi.

 Trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano gaëp nhieàu ngöôøi haønh höông khaùc, trong soá naøy coù Baø Emma Puttoors, ngöôøi Bæ, baùc só hoä sinh, ñeán töø thaønh phoá Gent, noùi caùch ñôn sô raèng: Ñoái vôùi toâi ñaây laø moät ôn ñaëc bieät ñöôïc tham döï caùc leã nghi Phuïng vuï do ÑTC cöû haønh trong Tuaàn Thaùnh naøy vaø möøng Leã Phuïc sinh trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù taïi thuû ñoâ Giaùo hoäi. Ngoaøi ngheà nghieäp, Baø Emma coøn daønh ñôøi soáng ñeå daïy maáy moân veà Y khoa vaø veà toân giaùo taïi Tröôøng Y taù cuûa hai beänh vieän tö ôû thaønh phoá Anvers. Baùc só Emma keå laïi: Vieäc hoïc hoûi vaø nghieân cöùu cuûa toâi goàm caû ngaønh Y khoa, caû toân giaùo. Toâi ñaäu tieán só Thaàn hoïc taïi Ñaïi hoïc Gregoriana ôû Roma. Nay toâi hoài höu, khoâng laøm vieäc nöõa. Toâi coøn giöõ bieát bao kyû nieäm toát ñeïp veà moät soá ngöôøi khoâng coâng giaùo, roài trôû laïi Giaùo hoäi. Ñaïi Toaøn xaù naøy laø ñaëc bieät, bôûi vì noùi leân cho moïi ngöôøi bieát raèng: Ñaïo coâng giaùo khoâng phaûi chæ laø moät kinh nghieäm caù nhaân, caàn soáng trong yeân laëng, caùch bieät, trong nhaø thôø hay trong coäng ñoàng cuûa mình maø thoâi, nhöng thuoäc veà moïi ngöôøi, moãi moät ngöôøi, moãi moät ñôøi soáng vaø taát caû ñôøi soáng, baèng vieäc mang theo mình söù ñieäp naøy: Thieân Chuùa nhaäp theå laøm ngöôøi, ñeå giaûi thoaùt nhaân loaïi khoûi aùch noâ leä toäi loãi vaø ñem veà phaåm chöùc con caùi Thieân Chuùa.

 Phoùng vieân gaëp moät gia ñình YÙ trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano: OÂng baø Valerio vaø Franca, vôùi ngöôøi con trai 5 tuoåi, teân laø Filipo. Chuù nhoû noùi vôùi ba maù: Ba maù ôi, con moûi chaân vaø meät nhoïc quaù roài.

 Gia ñình ñeán töø thaønh phoá Reggio-Calabria (thaønh phoá cuoái nöôùc YÙ). OÂng Valerio noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo raèng: Töø hai naêm nay chuùng toâi höùa ñeán Roma tham döï ngaém Ñaøng Thaùnh giaù ngaøy thöù saùu Tuaàn Thaùnh taïi Colosseo (Hí tröôøng), ñeå cuøng vôùi ÑTC nhôù laïi Cuoäc Töû naïn cuûa Chuùa, cuoäc Töû naïn lieân keát moãi tín höõu Kitoâ vôùi Maàu nhieäm Thaùnh giaù. Thaùnh giaù bieåu töôïng leã hy sinh Tình Yeâu lôùn hôn heát cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi. Vì thieáu thì giôø nhaøn roãi, chuùng toâi ñaõ ñình laïi chuyeán ra ñi naøy cho ñeán naêm nay, trong dòp Phuïc sinh naøy vaø nhaát laø trong dòp cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000. Sau cuøng, chuùng toâi ñaõ ñeán Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page