Hai Thaày Doøng Phanxicoâ
ñi boä 300 caây soá
ñeå ñeán Roma laõnh ôn ñaïi xaù Naêm Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy toaøn xaù taïi Roma: Hai Thaày Doøng Phanxicoâ ñi boä 300 caây soá ñeå ñeán Roma laõnh ôn ñaïi xaù Naêm Thaùnh.

 "Chuùa laøm nhöõng vieäc kyø dieäu": kyø dieäu nôi taâm hoàn, khoâng ai thaáy, chæ mình Ngöôøi bieát thoâi vaø nhöõng kyø dieäu naøy xaåy ra haèng ngaøy trong Naêm Thaùnh naøy. Ngoaøi nhöõng kyø dieäu beân trong taâm hoàn, coøn coù nhieàu kyø dieäu beân ngoaøi, ngöôøi ta coù theå chöùng kieán haàu nhö haèng ngaøy nôi caùc ngöôøi haønh höông ñeán Roma.

 Thaùng hai 2000, sau khi khai maïc Naêm Thaùnh, hai oâng giaø gaàn 70 tuoåi, ñi boä 793 caây soá töø Torino (mieàn baéc nöôùc YÙ) ñeán Roma, ñeå laõnh ôn ñaïi xaù. Hai oâng giaø gaân naøy coøn quyeát ñònh seõ haønh höông Loä ñöùc cuõng baèng ñöôøng boä nöõa. Moät ñöùc tin kyø dieäu!.

 Cuoái thaùng hai 2000, moät coâ ngöôøi Phaùp, Catherine, 32 tuoåi, ñi boä töø Caen (mieàn baéc nöôùc Phaùp), ñeán Roma, sau hôn moät thaùng, ñeå chu toaøn lôøi ñaõ khaán höùa vôùi Chuùa. Moät söï kyø dieäu lôùn lao hôn nöõa, nhaát laø ñoái vôùi moät ngöôøi phuï nöõ.

 Tuaàn tröôùc ñaây (trung tuaàn thaùng tö 2000) moät oâng giaø khaùc, vôùi chieác bò sau löng, vôùi caùi gaäy goã, töø töø ñi boâï 150 caây soá töø mieàn nam nöôùc yù ñeán haønh höông Roma. Söùc maïnh cuûa ñöùc tin ñaõ thaéng moïi khoù khaên.

 Nhaät baùo L'Osservatore Romano, soá ra ngaøy 19.4.2000, thuaät laïi moät vieäc kyø dieäu khaùc nöõa cuûa ñöùc tin nôi caùc ngöôøi haønh höông. Moät Thaày Doøng treû trung, ngöôøi Bæ, teân laø Michel, thuoäc Doøng Thaùnh Phanxicoâ, ñi boäï 300 caây soá, töø Tu vieän Monte della Verna (mieàn Toscana) ñeán haønh höông Roma. Vaø sau ñaây laø caâu chuyeän chính thaày keå laïi cho phoùng vieân nhaät baùo, ñaõ gaëp Thaày trong Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh.

 Toâi ra ñi töø Tu vieän Monte della Verna, (trong mieàn Toscana) nôi Thaùnh Phanxicoâ ñöôïc in naêm daáu thaùnh. Cuøng ñi vôùi toâi coù moät thaày khaùc nöõa. Chuùng toâi khoâng mang gì theo mình caû, ngoaøi ñöùc tin cuûa chuùng toâi. Treân ñöôøng, chuùng toâi xin ngöôøi ta boá thí thöùc aên. Ban ñeâm chuùng toâi xin choã nguû. Ñaây laø dòp thi haønh ñöùc khoù ngheøo Thaùnh Phanxicoâ ñeå laïi vaø tinh thaàn phuù thaùc hoaøn toaøn nôi Chuùa Quan Phoøng. Thieân Chuùa ñaõ khoâng khi naøo ñeå chuùng toâi thieáu thoán nhöõng gì caàn thieát, caû thuoác men, khi chuùng toâi caàn ñeán. Khoâng ñeâm naøo chuùng toâi ñaõ phaûi nguû ngoaøi trôøi. Khoâng ngaøy naøo chuùng toâi thieáu löông thöïc. Toâi coù caûm giaùc nhö theå laø Thieân Chuùa sai thieân thaàn cuøng ñoàng haønh vôùi chuùng toâi ñeå lo lieäu nhöõng gì caàn thieát cho theå xaùc. Coù laàn toâi thaáy ñoùi, roài gaëp ñöôïc ngöôøi ñem thöùc aên ñeán cho.

 Thaày Michel keå tieáp: Toâi coøn nhôù moät chuyeän sau ñaây. Moät laàn kia chuùng toâi vöøa meät moûi, vöøa ñoùi; luùc ñoù chæ coøn phaûi ñi chöøng hôn 30 caây soá nöõa, thì tôùi ñích, töùc Roma. Ñoät nhieân coù ngöôøi ñem ñeán cho chuùng toâi moät kí cam. Laïi moät laàn nöõa chuùng toâi caûm nghieäm söï Quan phoøng cuûa Thieân Chuùa.

 Trong luùc Thaày Michel kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, thì gaëp phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano. Trong luùc naøy, chæ coù mình Thaày, khoâng coù ngöôøi baïn ñoàng haønh. Thaày giaûi thích cho phoùng vieân bieát: Thöù hai (17.4.2000) ñoái vôùi chuùng toâi laø ngaøy yeân laëng vaø suy tö; vì theá toâi ñeán ñaây moät mình thoâi. Roài Thaày nhìn leân aûnh Thaùnh Phaoloâ, noùi tieáp: Toâi ñeán haønh höông Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ, ñeå caàu nguyeän treân Moä Thaùnh Toâng ñoà daân ngoaïi cho söù vuï cuûa Coäng ñoàng toâi.

 Cuõng trong luùc ñoù, cha Leopoldo, höôùng daãn moät ñoaøn haønh höông goàm 17 tín höõu ngöôøi Philippines, noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano raèng: Toâi laø moät nhaø truyeàn giaùo vaø Thaùnh Phaoloâ laø vò anh huøng cuûa toâi, laø vò thaàn cuûa toâi. Thaùnh Phaoloâ ñaõ daïy toâi phoå bieán tình yeâu meán ñoái vôùi Chuùa Kitoâ vaø Ngaøi laø moät göông maãu cho hoaït ñoäng truyeàn giaùo cuûa toâi. Toâi ñaõ truyeàn giaùo taïi Trung quoác, trong moät thöïc taïi xaõ hoäi vaø chính trò raát khoù khaên. Rao giaûng Tin Möøng taïi ñaây thaät vaát vaû, nhöng ngöôøi daân raát toát laønh vaø ñoùi khaùt Thieân Chuùa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page