Ngaøy Toaøn xaù cuûa
Ñaïi hoïc coâng giaùo Thaùnh Taâm YÙ
vaø ngaøy gaëp gôõ cuûa giôùi treû Giaùo phaän Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy toaøn xaù taïi Roma - Ngaøy Toaøn xaù cuûa Ñaïi hoïc coâng giaùo Thaùnh Taâm YÙ vaø ngaøy gaëp gôõ cuûa giôùi treû Giaùo phaän Roma.

 Hai bieán coá noåi baät trong nhöõng ngaøy naøy taïi Roma: Ngaøy Toaøn xaù cuûa Ñaïi hoïc coâng giaùo Thaùnh Taâm YÙ vaø ngaøy gaëp gôõ cuûa giôùi treû Giaùo phaän Roma ñeå chuaån bò Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân Chuùa nhaät Leã Laù 16.4.2000 naøy.

 1 - Ngaøy Toaøn xaù cuûa Ñaïi hoïc Coâng giaùo Thaùnh Taâm cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo YÙ.

 Ñaïi hoïc coâng giaùo Thaùnh Taâm cuûa Giaùo hoäi YÙ ñöôïc thaønh laäp naêm 1920, do saùng kieán cuûa Cha Agostino Gemelli, Doøng Phanxicoâ Anh em heøn moïn vôùi söï coäng taùc cuûa moät soá anh chò em giaùo daân. Töø ñoù tôùi nay Ñaïi hoïc coâng giaùo phaùt trieån raát nhanh choùng: hieän nay Ñaïi hoïc coù 4 truï sôû khaùc nhau: Milano, Roma, Piacenza vaø Brescia - goàm 12 phaân Khoa vaø caùc Hoïc Vieän chuyeân moân phuï thuoäc khaùc nhau. Soá sinh vieân hieän nay laø 40 ngaøn, döôùi söï höôùng daãn cuûa 2,500 giaùo sö, vôùi söï coäng taùc cuûa 4,700 nhaân vieân kyõ thuaät vaø quaûn trò. Truï sôû Roma coù phaân khoa Y khoa, vôùi Beänh vieän baùch khoa Gemelli, noåi tieáng quoác teá. Ñaïi hoïc coâng giaùo Thaùnh Taâm laø moät "haõnh dieän" cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo YÙ, moãi ngaøy moãi ñöôïc tín nhieäm vaø laø nôi ñaøo taïo nhöõng phaàn töû öu tuù cho ñaát nöôùc thuoäc ñuû caùc ngaønh chuyeân moân khaùc nhau.

 Nhaân dòp chuaån bò möøng 80 naêm thaønh laäp, Ñaïi hoïc coâng giaùo cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù vôùi söï tham döï cuûa 8 ngaøn sinh vieân, giaùo sö, ñeán töø Milano, Brescia, Piacenza, khoâng keå moät soá cöïu sinh vieân, ñaõ hoaëc hieän ñang giöõ nhöõng traùch nhieäm quan troïng trong xaõ hoäi YÙ, nhö cöïu Toång thoáng, cöïu Boä tröôûng v.v... vaø moät soá ñoâng nhaân vieân Y teá ñang phuïc vuï taïi Beänh vieän Gemelli.

 Saùng thöù naêm, 13 thaùng 4/2000, sau thaùnh leã trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, do ÑHY Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, chuû teá, ban giaùo sö vaø sinh vieân ñaõ ñöôïc ÑTC tieáp kieán chung ngay trong Ñeàn thôø. Trong dòp troïng ñaïi naøy, ÑTC caên daën caùc sinh vieân nhö sau: Caùc con haõy haõnh dieän ñöôïc thuoäc veà Ñaïi hoïc coâng giaùo - Caùc con haõy noã löïc ñeå coù ñuû khaû naêng laõnh nhaän nhöõng traùch nhieäm ñöôïc trao phoù cho caùc con.

 Vôùi Ban giaùo sö, ÑTC noùi: Daán thaân cuûa anh chò em vaø danh döï cuûa anh chò em laø coáng hieán cho Giaùo hoäi vaø Queâ höông nhöõng thanh nieân ñöôïc chuaån bò chu ñaùo veà phöông dieän ngheà nghieäp, nhöõng coâng daân quan taâm ñeán chính trò vaø, caùch rieâng, nhöõng tín höõu Kitoâ saùng suoát vaø can ñaûm.

 ÑTC noùi tieáp vôùi sinh vieân: caùc con cuøng nhau töø caùc truï sôû Milano, Roma, Brescia va Piacenza ñeán ñeå thöïc hieän cuoäc haønh höông toaøn xaù. Cuoäc haønh höông naøy truøng hôïp vôùi vieäc keát thuùc 40 naêm Cha Agostino Gemelli qua ñôøi vaø ngaøy voïng cuûa nhöõng leã möøng 80 naêm thaønh laäp Ñaïi hoïc cuûa caùc con, thaùng 12 naêm 1920. Trong soá caùc vò ñaõ öôùc mong vaø chuaån bò töø laâu cho vieäc thaønh laäp naøy, cha nhaéc ñeán caùch rieâng giaùo sö Giuseppe Toniolo, ngöôøi lieân keát chaët cheõ vôùi Cha Gemelli, ngöôøi ñaõ coù coâng thöïc hieän coâng vieäc vó ñaïi naøy, moät coâng vieäc maø Giaùo hoäi coâng giaùo YÙ raát haõnh dieän.

 Vieäc truøng hôïp vôùi kyû nieäm 80 naêm thaønh laäp mang ñeán cho cuoäc haønh höông toaøn xaù cuûa caùc con moät ñieåm ñaëc bieät. Cuoäc haønh höông naøy thuùc ñaåy caùc con trôû veà nguoàn goác cuûa mình. Trong boái caûnh Naêm Thaùnh, sao laïi khoâng nhôù ñeán nhöõng nguoàn goác cuûa Ñaïi hoïc? Ñaïi hoïc phaùt xuaát bôûi vieäc khaùm phaù Chuùa Kitoâ, trong söùc maõnh lieät cuûa truyeàn thoáng Phanxicoâ, nôi ñaây Cha Gemelli ñaõ muùc kín ñöôïc söï khoân ngoan nhìn xa thaáy roäng vaø söï caûn ñaûm baát khuaát; do ñoù ngaøi ñaõ gaây neân cô sôû phöùc taïp veà nhaân söï vaø cô caáu, veà nghieân cöùu vaø veà hoaït ñoäng cuûa Ñaïi hoïc cuûa caùc con.

 ÑTC giaûi thích: Ñeán Roma cöû haønh ngaøy Toaøn xaù, caùc con nhaèm theo böôùc chaân cuûa Vò Saùng laäp vaø cuûa bieát bao vò höôùng daãn thieâng lieâng, trong nhieàu naêm, ñaõ laøm vinh döï Ñaïi hoïc. ÔÛ ñaây cha nhaéc lai caùch rieâng Giaùo sö Giuseppe Lazzati, Vieän tröôûng cuûa Ñaïi hoïc trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Giaùo sö, moät trong caùc Vò Döï thính cuûa Coâng ñoàng chung Vatican II, ñaõ ñem ñeán moät goùp coâng saùng suoát vaøo vieäc thaûo luaän veà moät soá ñeà taøi. Lôøi caàu chuùc cuûa cha laø caùc con coá gaéng noi göông vaø ganh ñua söï khoân ngoan vaø loøng trung thaønh ñôøi soáng cuûa caùc ngaøi.

 Noùi ñeán muïc vuï giôùi ñaïi hoïc, ÑTC caên daën caùch rieâng caùc vò coù traùch nhieäm giaùo duïc sinh vieân cuûa Ñaïi hoïc coâng giaùo Thaùnh Taâm nhö sau: ñaây khoâng phaûi laø moät caùi gì phuï thuoäc beân caïnh caùc vieäc khaùc phaûi laøm, nhöng laø moät chieàu kích raát quan troïng, phaûi ñaët vaøo trong taát caû nhöõng gì phaûi laøm, baèng vieäc phoái hôïp vôùi chöông trình giaùo duïc rieâng cuûa Ñaïi hoïc coâng giaùo, vì ñaây laø muïc tieâu Ñaïi hoïc nhaèm vaø xöùng hôïp vôùi teân "Ñaïi hoïc coâng giaùo". Ngaøi noùi theâm: Anh chò em haõy laø nhöõng nhaø giaùo duïc ñích danh; anh chò em haõy quan taâm bieåu loä roõ raøng: anh chò em ñöôïc höôùng daãn theo ñuoåi chöông trình giaùo duïc naøo, vaø chòu traùch nhieäm, vôùi tö caùch laø nhöõng moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa Kitoâ, veà hy voïng ñöôïc ñaët nôi anh chò em. Hoïc giaû coâng giaùo, giaùo sö vaø sinh vieân, ñöôïc phaân bieät khoûi nguôøi khaùc, vì khaû naêng bieát dung hoøa söï nghieâm chænh cuûa vieäc söu taàm khoa hoïc vôùi söï chaéc chaén cuûa ñöùc tin. Ôn goïi cuûa hoï veà nghieân cöùu, phaân tích vaø giaûi thích moãi moät chaân lyù theo aùnh saùng cuûa Chuùa Kitoâ, Chaân lyù tuyeát ñoái, laø do vieäc bieát dung hoøa naøy, vöøa keøm theo vieäc nghieân cöùu vôùi lôøi caàu nguyeän vaø söï trung thaønh cuûa ñôøi soáng. Anh chò em haõy yù thöùc veà ôn goïi naøy.

 Ngaøy Toaøn xaù cuûa Ñaâi hoïc coâng giaùo Thaùnh Taâm ñöôïc baét ñaàu saùng thöù naêm 13.4.2000, vôùi vieäc böôùc qua Cöûa Thaùnh vaø Thaùnh Leã do ÑHY Sodano chuû teá. Giaûng trong thaùnh leã, ÑHY Quoác Vuï Khaùnh noùi: Ñaïi hoïc coâng giaùo laø yeâu toá khoâng theå taùch lìa ñöôïc cuûa chöông trình vaên hoùa maø Giaùo hoäi ñöôïc môøi goïi phaùc hoïa vaø hoaït ñoäng , ñeå vöôït qua thaùch ñoá cuûa nhöõng thay ñoåi lôùn lao hieän nay.

 2 - 8 ngaøn thanh nieân cuûa Giaùo phaän Roma chuaån bò Ngaøy thanh nieân cöû haønh Chuùa nhaät leã Laù 16.4.2000.

 Trong luùc 8 ngaøn sinh vieân cuûa ñaïi hoïc coâng giaùo cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, thì 8 ngaøn thanh nieân nam nöõ khaùc thuoäc caùc giaùo xöù Roma, tuï hoïp chieàu thöù naêm taïi Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, ñeå chuaån bò Ngaøy thanh nieân, ñöôïc cöû haønh taïi moãi giaùo phaän vaøo Chuùa nhaät Leã Laù 16.4.2000.

 Ñeà taøi cuûa cuoäc gaëp gôõ giôùi treû giaùo phaän Roma laø "Hoøa giaûi, con ñöôøng cho Roma naêm 2000".

 Cuoäc gaëp gôõ baét ñaàu baèng vieäc böôùc qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø trong yeân laëng, caàu nguyeän vaø suy gaãm Lôøi Chuùa. Sau ñoù, ÑHY Camillo Ruini, Toång Ñaïi dieän giaùo phaän Roma, giaûi thích veà Bí tích Hoøa giaûi. Ngaøi noùi: Vieäc caùo toäi, ngoaøi giôø phuùt an vui cho moãi taâm hoàn ñöôïc giaûi thoaùt, coøn laø luùc cuûa daán thaân vaø cuûa traùch nhieäm: moät daán thaân nhaèm ñeán vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi môùi. Moãi haønh ñoäng toát laønh laøm cho anh chò em, töùc laø laøm cho Thieân Chuùa vaø ngöôïc laïi, moãi xuùc phaïm ñeán tha nhaân laø xuùc phaïm ñeán Thieân Chuùa. Vì theá, caàn phaûi ñeán caùo toäi, baèng vieäc yù thöùc veà toäi loãi cuûa mình, nhöng tröôùc heát, yù thöùc veà moái quan heä rieâng mình vôùi Thieân Chuùa.

 Sau ñoù, moãi thanh nieân naêm nöõ töï ñeán laõnh Bí tích Hoøa giaûi. Coù 100 linh muïc trong Ñeàn thôø ñeå giuùp ñôõ vaø höôùng daãn giôùi treû Roma chuaån bò taâm hoàn tham döï Thaùnh Leã Chuùa nhaät do ÑTC cöû haønh taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ñaây cuõng laø ngaøy chuaån bò ñeå tham döï Ngaøy theá giôùi Thanh nieân ñöôïc toå chöùc taïi Roma trong nhöõng ngaøy 14 ñeán 20 thaùng 8.2000.

 Sau Bí tích Hoøa giaûi, ÑHY nhaéc laïi cho caùc thanh nieân nöõ Roma raèng: ñeå bieåu loä cuï theå ôn hoøa giaûi vaø tha thöù, thì caàn tham döï vaøo cöû chæ ñôn sô naøy, ñaõ ñöôïc HÑGM YÙ ñeà nghò, ñeå giaûm bôùt soá nôï ngoaïi quoác cho hai nöôùc ngheøo: Guinea vaø Zambia (Chaâu Phi), qua vieäc quyeân tieàn taïi caùc giaùo xöù trong nhöõng ngaøy naøy.

 Cuoäc gaëp gôõ ñöôïc linh ñoäng baèng nhöõng baøi haùt, nhöõng chöùng taù dôøi soáng vaø sau ñoù baèng chöùng taù cuûa moät nhaø truyeàn giaùo töø Brazil trôû veà, keå laïi cho thanh nieân caûnh thaûm thöông cuûa nhöõng thanh thieáu nieân "buïi ñôøi" taïi nhieàu Thaønh phoá Brazil.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page