Chính phuû Cuba giôùi haïn
caùc cuoäc röôùc kieäu Tuaàn Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phuû Cuba giôùi haïn caùc cuoäc röôùc kieäu Tuaàn Thaùnh.

 La Havana - 12.4.2000 - Saùng sôùm ngaøy 12.4.2000, HÑGM Cuba cho phoå bieán moät vaên kieän toá caùo vieäc chính phuû Cuba caám caùc cuoäc röôùc kieäu trong Tuaàn Thaùnh treân caùc ñöôøng xaù coâng coäng.

 Ban chieàu, Chính phuû ñaõ nhöôïng boä. Phaùt ngoân vieân cuûa Boä Ngoaïi giao Cuba, oâng Alejandro Gonzalez, minh xaùc raèng: Trong nhöõng hoaøn caûnh nhaát ñònh naøo ñoù, caùc cuoäc röôùc kieäu coù theå bò caám toå chöùc, nhöng noùi chung, nhaø caàm quyeàn vaãn chuû tröông caùch tích cöïc.

 Nhö vaäy Thöù saùu Tuaàn Thaùnh, caùc cuoäc röôùc kieäu seõ dieãn ra nhö naêm tröôùc ñaây taïi thuû ñoâ, taïi thaønh phoá Camaguey vaø Cienfuegos. Thaùi ñoä cuûa chính phuû Cuba laø moät daáu hieäu töông phaûn, daáu hieäu cuûa vieäc baát hoøa noäi boä vaø cuûa nhöõng khoù khaên trong vieäc kieåm soaùt nhöõng ñieàm baùo moãi ngaøy moãi roõ raøng veà vieäc tan raõ cuûa cheá ñoä Castro vaø cuûa xaõ hoäi Cuba.

 Giaù trò bieåu hieäu cuûa caùc cuoäc röôùc kieäu khoâng theå bò coi thöôøng. Neân nhôù caùc cuoäc röôùc kieäu toân giaùo chæ ñöôïc laáy laïi sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba cuoái thaùng Gieâng naêm 1998. Töø choái caùc cuoäc röôùc kieäu naøy töùc laø moät daáu hieäu thuø ñòch ñoái vôùi Giaùo hoäi coâng giaùo, hieän ñang giöõ moät vai troø moãi ngaøy moãi quan troïng hôn trong xaõ hoäi Cuba vaø ñöôïc daân chuùng tín nhieäm.

 Phaùt ngoân vieân cuûa HÑGM Cuba, oâng Orlando Marquez, minh xaùc: Giôø ñaây chuùng ta seõ phaûi toå chöùc voäi vaøng caùc cuoäc röôùc kieäu, maø khoâng coù ñuû thì giôø chuaån bò. OÂng noùi theâm: Moái quan heä vôùi Nhaø nöôùc khoâng toát hôn nhieàu, nhö chuùng toâi hy voïng, duø sao, toát hôn maáy naêm tröôùc ñaây.

 Caùch daây ít ngaøy Haõng thoâng taán quoác teá Fides, toá cao chieán dòch choáng Giaùo hoäi vaø choáng nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng cho nhaân quyeàn. Nhöõng daáu hieäu "nhoû gioït" veà töï do maø cheá ñoä toû ra trong chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, nhö caùc cuoäc röôùc kieäu, vieäc coâng nhaän vaø laáy laïi Leã Giaùng sinh nhö leã nghæ toaøn quoác, moät ñaïi hoäi veà hoïc thuyeát xaõ hoäi cuûa Giaùo hoäi vôùi söï hieän dieän cuûa Ñöùc TGM Jean Louis Tuaran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh,... nay ñöôïc thay theá daàn daàn baèng nhöõng kieåm soaùt ngaám ngaàm, ñe doïa vaø nhöõng quyeát ñònh töông phaûn, gaây hoang mang trong daân chuùng. Moät nhaø truyeàn giaùo tuyeân boá vôùi Fides raèng: Chuùng toâi muoán tìm hieåu xem ai laø ngöôøi thöïc söï cai trò Cuba trong luùc naøy. Soá ngöôøi li khai tranh ñaáu cho nhaân quyeàn gaëp gôõ caùc tín höõu Kitoâ vaø nhöõng ngöôøi thuoäc phe ñoái laäp, ñöôïc naâng dôõ bôûi giaùo lyù xaõ hoäi coâng giaùo, ñeå thaûo luaän veà tình hình hieän nay taïi Cuba.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page