Chaân phöôùc Elisabeth Hesselblad
chinh phuïc taâm hoàn ngöôøi daân Thuïy ñieån

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chaân phöôùc Elisabeth Hesselblad chinh phuïc taâm hoàn ngöôøi daân Thuïy ñieån.

 Stockholm - 11.4.2000 - Elisabeth Hesselblad, ngöôøi Thuïy ñieån, sinh trong gia ñình thuoäc Giaùo hoäi Tin Laønh Luther, trôû laïi Giaùo hoäi coâng giaùo luùc laøm Y taù taïi moät beänh vieän lôùn ôû Hoa kyø; sau ñoù, xin vaøo Doøng, trôû thaønh vò taùi saùng laäp Doøng Thaùnh Nöõ Brigida (cuõng ngöôøi Thuïy ñieån), vaø ñöôïc toân phong leân Baäc Chaân phöôùc Chuùa nhaät 9.4.2000 vöøa qua cuøng vôùi boán Vò Ñaày Tôù Chuùa: hai Linh muïc vaø hai Nöõ Tu saùng laäp Doøng. Leã nghi Phong Chaân Phöôùc cuûa Meï Elisabeth Hesselblad laø moät bieán coá lòch söû, khoâng nhöõng cho Giaùo hoäi coâng giaùo nhoû beù taïi Thuïy ñieån, (goàm khoaûng 200 ngaøn trong soá gaàn 9 trieäu daân, haàu heát theo Giaùo hoäi Tin Laønh Luther), nhöng coøn laø moät vinh döï cho caû daân toäc Thuïy ñieån nöõa, khoâng phaân bieät thuoäc Giaùo hoäi hay tín ngöôõng naøo.

 Töø tröôùc tôùi giôø, tröø chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II (thaùng 6 naêm 1989), caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi taïi Thuïy ñieån chöa bao giôø daønh moät söï chuù yù ñaëc bieät nhö vaäy ñoái vôùi Giaùo hoäi coâng giaùo vaø ñoái vôùi taát caû nhöõng gì ñaõ xaåy ra taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ Chuùa nhaät 9.4.2000 vöøa qua. Caû hai ñaøi truyeàn hình Quoác gia ñaõ tieáp vaän vôùi Roma ñeà truyeàn tröïc tieáp trong ba tieáng ñoàng hoà leã nghi Phong Chaân Phöôùc cuûa Meï Elisabeth Hesselblad, vôùi nhöõng baøi bình luaän nhaäp leã vaø keát thuùc ñaày höùng thuù. Sau ñoù, taát caû leã nghi coøn ñöôïc truyeàn laïi moät laàn nöõa vaøo ngaøy thöù hai (10.4.2000), töø 13 ñeán 16 giôø treân ñaøi TV cuûa Nhaø Nöôùc. Chöa bieát roõ soá thính giaõ laø bao nhieâu, nhöng theo öôùc tính ñaàu tieân, ñaõ coù ít ra 9 trieäu ngöôøi daân Thuïy ñieån theo doõi caùc buoåi truyeàn hình tröïc tieáp ngay ngaøy Chuùa nhaät vaø laëp laïi ngaøy thöù hai. Ñaây laø moät döõ kieän heát söùc ngaïc nhieân taïi moät quoác gia ñaïi ña soá theo Giaùo hoäi Tin Laønh Luther. Phaûi chaêng ñaây laø daáu hieäu baùo moät töông lai toát ñeïp cho vieäc hieäp nhaát giöõa caùc tin höõu taïi Thuïy ñieån, queâ höông cuûa hai Vò Thaùnh Brigida vaø Elisabeth, caû hai laø toâng ñoà nhieät thaønh coå voõ veäc thöïc hieän Lôøi caàu nguyeän cuûa Chuùa Gieâsu trong Böõa Toái sau cuøng: "Ut sint unum" (xin cho hoï ñöôïc hieäp nhaát vôùi nhau).

 Leã Phong Chaân phöôùc coøn ñöôïc loan baùo tröôùc caùch saâu roäng trong daân chuùng qua caùc baùo chí vaø ñaøi phaùt thanh, truyeàn hình (do caùc tin cuûa caùc phoùng vieân Thuïy ñieån töø Roma göûi tröïc tieáp veà Stockholm). Ñaây laø moät môùi laï cho ngöôøi daân Thuïy ñieån, bôûi vì Vò Thaùnh tieân khôûi cuûa Thuïy ñieån, Thaùnh Nöõ Brigida, ñöôïc phong Hieån Thaùnh trong naêm 1391, caùch ñaây hôn 6 theá kyû. Hôn nöõa caùc Thaùnh ngöôøi Thuïy ñieån raát ít oi. Thaùnh Ansgario (801-865) truyeàn giaùo taïi mieàn Scandinave (Ñan maïch, Naõ uy, Thuïy ñieån), ñaõ laøm cho Vua Olaf nöôùc Thuïy ñieån hoài ñoù trôû laïi Ñaïo coâng giaùo, vaø laø Thaùnh Quan Thaày cuûa Thaønh phoá Stockholm, thöïc ra khoâng bao giôø ñöôïc phong Chaân phöôùc, cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi Thuïy ñieån.

 Ñieàu gaây xuùc ñoäng nôi ngöôøi daân Thuïy ñieån hôn caû laø luùc böùc maøn che aûnh cuûa Chaân Phöôùc Elisabeth Hesselblad vaø boán vò Chaân Phöôùc khaùc, treo tröôùc Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, ñöôïc keùo leân giöõa nhöõng traøng phaùo tay vang doäi cuûa hôn 60 ngaøn tín höõu tham döï thaùnh leã. Thaät laø moät vinh döï lôùn lao cho daân toäc Thuïy ñieån tröôùc theá giôùi.

 Duø ñaïi ña soá nguôøi daân Thuïy ñieån theo Giaùo hoäi Tin Laønh Luther (chöa hieäp nhaát vaø coâng nhaän quyeàn toái cao cuûa Vò Keá nghieäp Pheâroâ, Giaùm muïc Roma vaø Chuû chaên Giaùo hoäi hoaøn vuõ), nhöng Phaùi ñoaøn Chính phuû Thuïy ñieån döï thaùnh leã Phong Chaân phöôùc, goàm hai ñaïi söù caïnh Toøa Thaùnh vaø caïnh Coäng hoøa YÙ, nhieàu nhaân vaät quan troïng daân söï vaø quaân söï, vaø oâng thò tröôûng thaønh phoá Faaglavik, sinh quaùn cuûa Chaân phöôùc Elisabeth Hesselblad, do Baø Ingela Thalen, Thuû töôùng Chính phuû, höôùng daãn. Ñaây laø moät cöû chæ göông maãu cuûa moät quoác gia thöïc söï töï do, daân chuû, cuûa Nhaø Caàm quyeàn bieát toân troïng caùc quyeàn caên baûn cuûa ngöôøi daân, caùch rieâng quyeàn cuûa caùc nhoùm thieåu soá, baát cöù hoï thuoäc toân giaùo, neàn vaên hoùa hay chuûng toäc naøo.

 Ngaøy thöù hai 10.4.2000, caùc baùo chí Thuïy ñieån ñaõ ñeà cao bieán coá Chuùa nhaät taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø daønh nhieàu trang ñaàu, vôùí nhieàu hình aûnh maàu, ñeå töôøng thuaät veà leã Phong Chaân Phöôùc vaø ñeà cao coâng nghieäp vaø daán thaân khoâng bieát moûi meät cuûa Meï Elisabeth Hesselblad trong vieäc coå voõ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. Ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân baùo chí Thuïy ñieån noùi ñeán thuû tuïc nghieâm nhaët cuûa vieäc laøm aùn phong thaùnh. Caùc baùo chí thuaät laïi pheùp laï do lôøi baàu cöû cuûa Chaân phöôùc. Nöõ tu Martine, bò chöùng ñau khôùp xöông ñaàu goái; beänh tình trôû neân khoâng theå chöõa ñöôïc nöõa. Chò phaûi duøng xe laên ñeå chuyeån vaän. Nhöng sau khi Chaân phöôùc Elisabeth Hesselblad hieän ra, hai ñaàu goái cuûa Chò ñöôïc laønh maïnh caùch laï luøng. Söï kieän naøy ñaõ ñöôïc khaùm nghieäm baèng nhöõng duïng cuï tinh vi nhaát cuûa Y khoa thôøi nay. Caùc baùc só ñeàu heát söùc ngaïc nhieân vaø khoâng theå giaûi thích ñöôïc theo khoa hoïc.

 Chaân phöôùc Elisabeth Hesselblad ñaõ laøm pheùp laï chöõa beänh theå xaùc, chaéc chaén ngaøi seõ laøm nhieàu pheùp laï thieâng lieâng, nhaát laø pheùp laï ñöôïc ngaøi quan taâm vaø daán thaân hôn caû laø söï hieäp nhaát giöõa caùc tín höõu Kitoâ, nhö ÑTC ñaõ noùi trong baøi giaûng Phong Chaân phöôùc Chuùa nhaät 09.4.2000 vöøa qua: "Tieân phong cuûa Phong traøo Ñaïi keát, Chaân phöôùc Elisabeth Hesselblad xaùc tín raèng: trong khi laéng nghe tieáng Chuùa Kitoâ ñoùng ñanh, taát caû caùc tín höõu Kitoâ ñaùng leõ phaûi hieäp nhaát trong moät ñaøn chieân, döôùi quyeàn höôùng daãn cuûa moät Chuû chaên duy nhaát".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page