Nhöõng ñieåm quan troïng
vaø ñaëc tính cuûa
Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ñieåm quan troïng vaø ñaëc tính cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân naêm 2000.

 Nhö chuùng toâi ñaõ coù dòp loan tin: trong cuoäc hoïp baùo thöù hai 10.4.2000 veà Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 2000, coù söï hieän dieän cuûa ÑHY James Stafford, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Giaùo daân, ÑHY Camillo Ruini, Toång ñaïi dieän Giaùo phaän Roma, nôi tieáp ñoùn giôùi treû ñeán tham dö, Ñöùc TGM Crescenzo Sepe, Toång thö Kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, Ñöùc TGM Cesare Nosiglia, Chuû tòch UÛy Ban toå chöùc Ngaøy theá giôùi thanh nieân taïi Roma. Moãi vò trình baøy veà moät ñeà taøi khaùc nhau. ÑHY James Stafford, noùi ñeán khía caïnh lòch söû vaø yù nghóa rieâng bieät cuûa Ngaøy theá giôùi thanh nieân trong Naêm Thaùnh 2000 - ÑHY Camillo Ruini trình baøy chöông trình ñoùn tieáp giôùi treû taïi caùc Giaùo phaän toaøn nöôùc YÙ, töø 10 ñeán 14 thaùng 8 vaø taïi Roma töø 14 ñeán 20 thaùng 8. Ñöùc TGM Crescenzo Sepe noùi veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø giôùi treû trong thaùnh leã cöû haønh taïi Korazim beân Nuùi Phuùc Thaät, trong cuoäc haønh höông cuûa ngaøi vöøa qua taïi Thaùnh ñòa: moät cuoäc gaëp gôõ ñoâng ñaûo chöa töøng thaáy taïi mieàn Trung Ñoâng, moät cuoäc gaëp gôõ ñöôïc coi nhö "tieàn hoâ" cuûa cuoäc gaëp gôõ vó ñaïi ôû Roma thaùng 8/2000 tôùi ñaây. Sau cuøng Ñöùc TGM Cesare Nosiglia trình baøy chöông trình cuûa nhöõng ngaøy theá giôùi thanh nieân naêm 2000 taïi Roma, trung taâm Giaùo hoäi.

 Trong baøi noùi chuyeän hoâm nay, chuùng toâi xin löôïc toùm chöông trình nhöõng ngaøy theá giôùi Thanh nieân ñaõ ñöôïc Ñöùc TGM giaûi thích vôùi giôùi baùo chí thöù hai 10/4/2000. Sau ñaây laø nhöõng ñieåm quan troïng ñaëc tính cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân naêm 2000.

 Ñöùc TGM Nosiglia noùi: Coâng vieäc toå chöùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 2000 thuoäc UÛy Ban cuûa Giaùo hoäi YÙ trong söï coäng taùc chaët cheõ vôùi Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Giaùo daân, caùch rieâng vôùi Phaân Boä Thanh nieân cuûa cô Quan naøy. Nhö vaäy UÛy Ban coù boån phaän aán dònh chöông trình cho nhöõng ngaøy naøy.

 Nhö moïi ngöôøi ñeàu bieát: Ñeà taøi cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 2000 ñaõ ñöôïc ÑTC löïa choïn laø: "Ngoâi Lôøi nhaäp theå laøm ngöôøi vaø ñeán ôû vôùi chuùng ta", (ÑHY Stafford ñaõ giaûi thích veà Ñeà taøi nhö sau).

 Roma, thaønh phoá cuûa Pheâroâ-Phaoloâ, nôi mang yù nghóa saâu xa vaø duy nhaát; nôi caùc Vò Töû ñaïo cuûa theá kyû ñaàu Giaùo hoäi, vaø laø nôi Giaùo Hoaøng ñöùng ñaàu vieäc thi haønh ñöùc aùi, nôi Vò Keá nghieäp Pheâroâ ñoùn tieáp giôùi treû trong nhaø cuûa ngaøi. Ngoaøi ra, Ngaøy theá giôùi thanh nieân ñöôïc cöû haønh trong Naêm Toaøn xaù 2000, moät bieán coá vó ñaïi chöa coù trong lòch söû Giaùo hoäi, roài sau cuøng nhöõng thaùch ñoá môùi vaø nhöõng nguoàn löïc môùi maø giôùi treû ngaøy nay bieåu loä trong vaán ñeà ñöùc tin vaø ñôøi soáng Kitoâ.

 Caên cöù vaøo nhöõng yeâu toá treân ñaây , Söù ñieäp noøng coát cuûa ngaøy theá giôùi Thanh nieân ñöôïc taäp trung vaøo hai danh töø quan troïng vaø yù nghóa sau ñaây: TRADITIO (vieäc trao ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ cho giôùi treû) - vaø REDDITIO (giôùi treû trao laïi ñöùc tin ñaõ laõnh nhaän cho caùc baïn cuøng tuoåi vaø cho xaõ hoäi, baèng chöùng taù ñôøi soáng ñöùc tin).

 Ñöùc tin, giôùi treû ñaõ laõnh nhaän ñöôïc trong caùc Giaùo hoäi ñòa phöông cuûa hoï, ñöôïc cuûng coá theâm ôû Roma, do vieäc tieáp xuùc vôùi nhöõng kyû nieäm soáng ñoäng cuûa caùc Toâng ñoà, caùc Vò Töû ñaïo, Caùc Thaùnh Nam, Nöõ , nhöõng ngöôøi ñaøn anh, ñaøn chò... ñaõ soáng cho Chuùa Kitoâ vaø hieán maïng soáng cho Ngöôøi. Taïi Roma naøy giôùi treû ñöôïc soáng laïi kinh nghieäm ñöùc tin, baèng vieäc trôû laïi nguoàn goác, trôû laïi nguoàn maïch cuûa Kitoâ Giaùo. Taïi ñaây, giôùi treû laõnh nhaän ñöôïc nôi ÑTC, Vò Keá nghieäp Pheâroâ, Vò Giaùo Hoaøng tieân khôûi ñoå maùu ñeå tuyeân xöng ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng. Taïi ñaây giôùi treû seõ laõnh nhaän meänh leänh roõ raøng tuyeân xöng, rao giaûng vaø soáng ñöùc tin cuûa Giaùo hoäi trong cuoäc soáng cuûa mình, cuoäc soáng cuûa giôùi treû, ñeå bieán ñoåi khoâng nhöõng baûn thaân theo aùnh saùng Phuùc AÂm, nhöng coøn canh taân lòch söû vôùi söùc maïnh cuûa Tình Yeâu phaùt xuaát töø Thaùnh Giaù Chuùa Kitoâ vaø ñeå laøm cho theá giôùi trôû neân töï do hôn, hoøa bình hôn vaø lieân ñôùi hôn.

 Leit-motiv "TRADITIO et REDDITIO" (laõnh nhaän vaø trao laïi) ñöùc tin seõ laø taát caû tö töôûng höôùng daãn Ngaøy theá giôùi Thanh nieân. Vaø chöông trình hoaït ñoäng trong nhöõng ngaøy naøy muoán raèng: chính giôùi treû laø nhöõng ngöôøi ñoùng vai troø chuû choát vaø tham döï tích cöïc vaøo loä trình thieâng lieâng lieâng naøy, moät loä trình gôïi leân nhöõng saùng kieán, nhöõng nieàm an vui ñöôïc gaëp nhau ñeå cöû haønh vaø minh chöùng Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa theá giôùi, nguoàn maïch söï soáng vaø hy voïng cho taát caû nhaân loaïi.

 Ñeå giuùp giôùi treû thu löôïm ñöôïc nhieàu thaønh quaû thieâng lieâng toát ñeïp cuûa Ngaøy theá giôùi vaø Ngaøy Toaøn xaù cuûa Thanh nieân, sau ñaây laø moät soá saùng kieán do Ban Toå chöùc neâu leân:

 - Ngaøy 15 thaùng 8/2000 - Ngaøy khai maïc: caùc thanh nieân seõ ñöôïc ñoùn tieáp taïi caùc coäng ñoàng giaùo xöù Roma trong chính ngaøy Leã Ñöùc Meï leân trôøi. Ban chieàu, ÑTC seõ gaëp caùc thanh nieân taïi hai ñòa ñieåm: Quaûng tröôøng Thaùnh Gioan Laterano vaø sau ñoù taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå giôùi treû coù theå tham döï ñoâng ñaûo heát söùc coù theå; dó nhieân ÑTC phaûi vaát vaû nhieàu.

 - Caùc buoåi hoïc giaùo lyù veà ñeà taøi cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân: "Ngoâi Lôøi nhaäp theå laøm ngöôøi vaø ñeán ôû giöõa chuùng ta", seõ dieãn ra trong nhöõng ngaøy töø 16 ñeán 18/8/2000, taïi caùc ñòa ñieåm ñaõ ñöôïc aán ñònh (caùc nhaø thôø, saân vaän ñoäng loä thieân hoaïc ñoùng kín) - Caùc giaùo lyù vieân seõ laø caùc Giaùm muïc caùc nöôùc, nôi xuaát xöù cuûa caùc thanh nieân. Caùc ngaøi neâu leân caùc ñeà taøi thaûo luaän, hoïc hoûi cuûa baøi giaùo lyù (taäp trung vaøo ñeà taøi chính), ñeå caùc thanh nieân coù cô hoäi ñaøo saâu noäi dung.

 - Caùc cuoäc gaëïp gôõ giöõa taát caû caùc thanh nieân - Coù taát caû 180 ñeà nghò veà ñeà taøi cuûa Ngaøy theá giôùi do chính giôùi treû cuûa caùc quoác gia vaø caùc Phong traøo, Hoäi ñoaøn giaùo hoäi khaùc nhau neâu leân, coù tính caùch thieâng lieâng, vaên hoùa, ca nhaïc... Caùc cuoäc gaëp gôõ naøy seõ dieãn ra chieàu hay toái ngaøy 16 vaø 17/8/2000. Muïc ñích caùc cuoäc gaëp gôõ chung naøy laø ñeå coå voõ ñoái thoaïi, trao ñoåi kinh nghieäm ñöùc tin vaø gaây neân vaø thaét chaët tình huynh ñeä giöõa caùc thanh nieân tham döï.

 - Cuoäc haønh höông toaøn xaù - ñaây laø söï môùi laï lôùn lao hôn caû cuûa Ngaøy theá giôùi thanh nieân naêm 2000. Taát caû caùc thanh nieân hieän dieän ôû Roma, trong nhöõng ngaøy töø 16 ñeán 18/8/2000, coù theå tham döï cuoäc haønh höông Toaøn xaù taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, böôùc qua Cöûa Thaùnh, tuyeân xöng ñöùc tin beân moä Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ. Cuoäc haønh höông naøy, ñöôïc toå chöùc theo töøng nhoùm vaø giôùi haïn thôøi giôø, trong voøng ba ngaøy, dieãn ra theo ñaïi Loä Concilazione tieán veà Ñeàn thôø. Treân loä trình, seõ coù nhöõng baøi suy tö veà baøi Phuùc AÂm: Caùc Moái Phuùc thaät, caùc baøi haùt vaø caàu nguyeän yeân laëng, ñeå cuoäc haønh höông ñöôïc dieãn ra trong baàu khí thieâng lieâng saâu xa.

 Trong ngaøy haønh höông, tröôùc hoaëc sau khi ñaõ kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, caùc thanh nieân seõ tuï hoïp taïi Circo Massimo, ñeå döï thaùnh leã chung quanh Thaùnh Giaù lôùn cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân. Taïi ñaây coù saün nhöõng leàu vaûi lôùn, ñeå coù theå cöû haønh thaùnh leã vaøo thôøi giôø khaùc nhau cho caùc nhoùm.

 - Thöù saùu 18/8/2000, ban chieàu, coù leã nghi ngaém Ñaøng Thaùnh Giaù, keát thuùc taïi Hí tröôøng Colosseo, nôi ÑTC vaãn chuû söï leã nghi Ngaém Ñaøng Thaùnh giaù haèng naêm Thöù saùu Tuaàn Thaùnh. Muïc ñích vieäc ñaïo ñöùc naøy laø ñeå thanh nieân thöïc haønh vieäc "traditio" ñöùc tin (töùc laõnh nhaän ñöùc tin) töø caùc Vò Töû ñaïo, trong moïi thôøi ñaïi, taïi khaép nôi treân theá giôùi ñaõ hy sinh maïng soáng cho Chuùa Kitoâ. Cuõng trong luùc ñoù, taïi nhieàu khu phoá Roma, cuõng coù nhöõng leã nghi Ngaém Ñaøng Thaùnh Giaù nhö vaäy, ñöôïc toå chöùc cho caùc nhoùm thanh nieân truù nguï trong ñòa haït. Dó nhieân, töøng trieäu thanh nieân ñeán Roma khoâng theå tham döï cuøng moät luùc Leã nghi Ngaém Ñaøng Thaùnh giaù chung ñöôïc.

 - Thöù baåy 19.8.2000, buoåi toái, taïi Torre Vergata (cuûa Ñaïi hoïc Roma) seõ coù buoåi Canh thöùc caàu nguyeän. Töø ban saùng, caùc thanh nieân seõ ñeán nôi naøy, ñi boä moät quaõng ñöôøng khaù xa, cho tôùi ban chieàu. Ñaây laø buoåi gaëp gôõ ñaëc bieät giöõa caùc thanh nieân, ñöôïc linh ñoäng baèng ca vuõ, keå laïi kinh nghieäm, chöùng taù cuûa caùc nhoùm khaùc nhau. Buoåi gaëp gôõ seõ keát thuùc tröôùc buoåi Canh Thöùc vôùi ÑTC. Buoåi canh thöùc coù tính caùch quoác teá, vì do nhieàu nhoùm thuoäc Naêm Chaâu, trình baøy baèng tieáng noùi rieâng cuûa mình moät soá trong caùc ñeà taøi veà Ñaïi Toaøn xaù. Buoåi Canh Thöùc coøn coù tính caùch ñaïi keát nöõa, nhö vieäc trao Phuùc AÂm Thaùnh Matcoâ, baûn dòch lieân giaùo hoäi, ñöôïc aán haønh trong dòp naøy. Buoåi Canh thöùc keát thuùc baèng "traditio" Credo (trao Kinh Tin Kính cuûa Bí tích Röûa toäi) vaø baèng lôøi cam keát cuûa giôùi treû soáng ñöùc tin vaø rao giaûng ñöùc tin cho moïi ngöôøi, theo ôn goïi rieâng ñaõ laõnh nhaän bôûi Thieân Chuùa.

 - Chuùa nhaät 20.8.2000 - Trong thaùnh leã beá maïc, ÑTC seõ trao cho giôùi treû meänh leänh truyeàn giaùo: trôû neân nhöõng chöùng nhaân can ñaûm vaø quaûng ñaïi cuûa Credo (ñöùc tin) nôi Chuùa Kitoâ, taïi queâ höông cuûa hoï vaø treân caû theá giôùi.

 Sau khi trình baøy chöông trình, Ñöùc TGM Nosiglia noùi: Söï lo laéng cuûa chuùng toâi laø laøm cho caùc thanh nieân, khoâng phaûi chæ caùc thanh nieân tieáp xuùc vôùi caùc giaùo xöù hay thuoäc caùc Hoäi ñoaøn giaùo hoäi, nhöng taát caû giôùi treû ñeàu coù theå tham döï Ngaøy theá giôùi thanh nieân vôùi caûm tình, vôùi söï chaêm chuù vaø caûm thaáy öôùc muoán tham döï nhö nhöõng ngöôøi ñoùng vai chuû choát. Chuùng toâi raát haøi loøng vì giôùi treû taøn taät tham döï moãi naêm moãi ñoâng hôn. Dó nhieân caàn phaûi daønh söï chuù yù vaø chaêm soùc rieâng cho hoï, ñeå hoï coù theå tham döï caùch tích cöïc vaø an vui vaøo bieán quan troïng naøy. Ngoaøi ra, UÛy ban toå chöùc cuõng daønh moät quó rieâng, ñeå goùp vaøo vieäc tham döï cuûa caùc thanh nieân thuoäc caùc quoác gia bò chieán tranh. Cöû chæ naøy cuõng laø moät daáu hieäu veà hy voïng cho caùc thanh nieân naøy vaø cho caû caùc thanh nieân khaùc, ñöôïc soáng trong ñaày ñuû, toû tình lieân ñôùi huynh ñeä vôùi caùc baïn cuûa hoï, ít may maén hôn.

 Ñöùc Cha Nosiglia keát thuùc: Ngaøy theá giôùi vaø Ngaøy Toaøn xaù thanh nieân laø moät bieán coá quan troïng cho Giaùo hoäi vaø cho theá giôùi, laø nhöõng ngaøy giôø quí baùu cuûa hieäp thoâng saâu xa trong ñöùc tin vaø trong tình lieân ñôùi cuûa giôùi treû, laø nhöõng ngaøy giôø cuûa hy voïng vaø cuûa ôn thaùnh, bieán coáù maø chuùng toâi muoán taát caû giôùi treû caûm nghieäm vaø tham döï caùch tích cöïc, khoâng nhöõng giôùi treû nhöng caû ngöôøi lôùn tuoåi, caû caùc gia ñình vaø coäng ñoàng cuûa Thaønh phoá Roma caùch rieâng. Caû anh chò em nöõa, ñang hoaït ñoäng trong laõnh vöïc truyeàn thoâng xaõ hoäi, anh chò em coù theå giuùp chuùng toâi raát nhieàu trong coâng vieäc huy ñoäng vaø chuùng toâi xin caûm ôn tröôùc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page