Chöông trình
caùc leã nghi Tuaàn Thaùnh naêm 2000
do ÑTC cöû haønh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình caùc leã nghi Tuaàn Thaùnh naêm 2000 do ÑTC cöû haønh.

 Vatican - 12.4.2000 - Nhaät baùo L'Osservatore Romano, soá ra ngaøy 12.4.2000, cho phoå bieán thoâng caùo cuûa Phoøng Leã nghi Phuïng vuï cuûa ÑTC veà Tuaàn Thaùnh tôùi ñaây. Theo thoâng caùo, taát caû caùc leã nghi Tuaàn Thaùnh naêm nay, do ÑTC chuû teá, ñeàu ñöôïc cöû haønh trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, hoaëc taïi Quaûng tröôøng tröôùc Ñeàn thôø, keå caû Thaùnh Leã chieàu thöù naêm, vaø leã nghi Röûa chaân. Theo truyeàn thoáng, Saùng thöù naêm, ÑTC cöû haønh thaùnh leã vaø laøm pheùp Daàu thaùnh trong ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ; ban chieàu ngaøi ñeán Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, nhaø thôø chính toøa Giaùo phaän Roma, ñeå cöû haønh thaùnh leã kyû nieäm vieäc Chuùa laäp Pheùp Thaùnh Theå, Chöùc Linh muïc vaø röûa chaân cho 12 moân ñeä.

 Naêm nay caùc linh muïc ñaõ ñoàng teá thaùnh leã vôùi ÑTC saùng thöù naêm cuõng ñöôïc ñoàng teá vôùi ngaøi trong thaùnh leã ban chieàu nöõa. Ñaây laø ôn ñaëc bieät daønh cho caùc linh muïc trong Naêm Thaùnh naøy.

 Ñieåm môùi laï khaùc trong Naêm Toaøn xaù laø caùc leã nghi Ñeâm Voïng Phuïc sinh ñöôïc cöû haønh ngoaøi trôøi taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø ñöôïc khôûi söï luùc 20 giôø (giôø ñòa phöông), thay vì trong Ñeàn thôø, ñeå caùc ñoaøn haønh höông (raát ñoâng trong Tuaàn Thaùnh) coù theå tham döï.

 Tröôùc ñaây, trong Ñeâm Leã Giaùng sinh, naêm 1999, khai maïc Naêm Toaøn xaù, ÑTC khoâng theå cöû haønh thaùnh leã ngoaøi trôøi ñöôïc, vì coù leã nghi Môû Cöûa Thaùnh, nhöng daân chuùng ngoaøi ñeàn thôø ñaõ theo thaùnh leã qua caùc maøn aûnh TV lôùn ñöôïc ñaët saün taïi caùc dòa ñieåm khaùc nhau cuûa Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø Ñaïi Loä Hoøa Giaûi.

 Naêm nay, Ngaøy Leã Phuïc sinh, ÑTC cöû haønh thaùnh leã luùc 10 giôø tröôùc Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Sau ñoù ngaøi leân Ba coâng Ñeàn thôø, ñeå ñoïc Söù ñieäp Urbi et Orbi (cho Thaønh Roma vaø cho theá giôùi) luùc 12 giôø.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page