Cuoán Giaùo lyù xaõ hoäi
cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo
coù theå ñöôïc ra ñôøi
vaøo cuoái Naêm Toaøn xaù 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoán Giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo coù theå ñöôïc ra ñôøi vaøo cuoái Naêm Toaøn xaù 2000.

 Valencia - 18.4.2000 - Trong nhöõng ngaøy vöøa qua töø 13 ñeán 16.4.2000, Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình, ñaõ ñeán chuû toïa Ñaïi hoäi veà Coâng lyù vaø Hoøa bình cuûa Toång Giaùo phaän Valencia (beân Taây Ban nha), do lôøi môøi cuûa Ñöùc Cha Augustín Garcia-Gasco Vicente, TGM giaùo phaän. Trong dòp naøy, Chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh tuyeân boá vôùi nhaät baùo "La Razoùn" xuaát baûn taïi Madrid, thuû ñoâ Taây ban nha, raèng: Cuoán giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo raát coù theå ñöôïc coâng boá vaøo cuoái naêm Toaøn xaù.

 Coâng vieäc soaïn thaûo Cuoán giaùo lyù naøy ñaõ ñöôïc ÑTC trao phoù cho Ñöùc TGM Nguyeãn vaên Thuaän vaø Cô quan do ngaøi laõnh ñaïo, vôùi söï coäng taùc cuûa nhieàu Giaùm muïc, Hoïc giaû vaø Chuyeân vieân, ñöôïc löïa choïn treân caû theá giôùi. Ñöùc TGM nhaán maïnh: Ñaây laø laàn thöù nhaát, Giaùo hoäi coâng giaùo soaïn thaûo vaø cho coâng boá moät Vaên kieän toång hôïp vaø chính thöùc veà Giaùo lyù xaõ hoäi. Vaên kieän naøy seõ laø duïng cuï caàn thieát cho caùc vò laõnh ñaïo chính trò coâng giaùo, khoâng bieát hoaëc khoâng coi Giaùo lyù xaõ hoäi nhö moät chaân lyù saâu xa cuûa ñöùc tin.

 Veà noäi dung, Cuoán Giaùo lyù xaõ hoäi seõ ñeà caäp ñeán nhieàu ñeà taøi: kinh teá, lao coâng, chính trò, phaùt trieån, kyõ thuaät, luaân lyù, vieäc thoáng nhaát hoaït ñoäng xaõ hoäi vaø vieäc rao giaûng Tin Möøng Cöùu chuoäc...

 Trong tuaàn tröôùc ñaây, Ñöùc TGM Chuû tòch ñaõ tieáp naêm Nghò só quoác hoäi Phaùp, do Ñaïi söù Phaùp caïnh Toøa Thaùnh, höôùng daãn. Trong cuoäc gaëp gôõ thaân maät taïi Truï sôû Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh ôû Roma, naêm nhaø chính trò Phaùp ñaõ ñöôïc Ñöùc Cha Nguyeãn vaên Thuaän cho bieát veà saùng kieán soaïn thaûo Cuoán Giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo. Caùc vò naøy raát höùng thuù vaø öôùc mong raèng: Vaên kieän hôïp thôøi kia ñöôïc ra ñôøi nhanh choùng vaø ñöôïc ñeán tay caùc nhaø chính trò, keå caû caùc nhaø chính trò ngoaøi coâng giaùo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page