Chöông trình Ngaøy Toaøn Xaù naêm 2000
daønh cho caùc linh muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình Ngaøy Toaøn Xaù naêm 2000 daønh cho caùc linh muïc.

 Tin Vatican (Vat.14.5.2000): Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho caùc linh muïc ñöôïc cöû haønh taïi Roma, töø chieàu Chuùa Nhaät 14 thaùng 5/2000, cho ñeán thöù naêm 18 thaùng naêm 2000, ngaøy möøng Sinh Nhaät thöù 80 cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

 Moãi ngaøy coù moät chuû ñeà rieâng:
Chuû ñeà cuûa chieàu Chuùa Nhaät 14/5/2000 laø: "Nöõ Vöông Caùc Thaùnh Toâng Ñoà ñoùn tieáp caùc Linh Muïc". Vaøo luùc 5 giôø chieàu, caùc linh muïc tham döï töïu veà Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû, ñeå haùt Kinh Chieàu chung vaø chaàu Thaùnh Theå.

 Chuû ñeà cho ngaøy thöù Hai 15.5.2000 laø: "Linh Muïc hoaït ñoäng taïi giaùo hoäi ñòa phöông trong söï hieäp thoâng vôùi giaùo hoäi toaøn caàu." Sau ñoàng teá Thaùnh Leã vaøo ban saùng taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ, caùc linh muïc tham döï daønh thôøi giôø chaàu Thaùnh Theå, laõnh nhaän bí tích Hoøa Giaûi, vaø laéng nghe nhöõng chöùng töø cuûa caùc anh em linh muïc.

 Chuû ñeà cuûa ngaøy thöù Ba 16.5.2000 laø: "Töø moät ñôøi soáng thieâng lieâng doài daøo, phaùt sinh keát quaû phong phuù cuûa söù maïng linh muïc". Buoåi saùng, caùc linh muïc tham döï vieân ñoàng teá Thaùnh Leã taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh vaø laéng nghe nhöõng chöùng töø. Buoåi chieàu, ñaëc bieät coù nghi thöùc Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù vaø tuyeân höùa laïi nhöõng cam keát cuûa chöùc linh muïc.

 Chuû ñeà cuûa ngaøy thöù Tö 17.5.2000 laø: "Caùc thaùnh ngoû lôøi vôùi caùc linh muïc". "Hai Thaùnh nöõ Caterina thaønh Sieâna vaø Thaùnh Teâreâsa thaønh Lisieux ngoû lôøi vôùi caùc linh muïc cuûa ngaøn naêm thöù ba". Caùc linh muïc töïu veà "Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI trong Vatican ñeå suy nieäm vaø ñoàng teá Thaùnh Leã, vaøo luùc 9 giôø saùng. Buoåi chieàu ñaëc bieät coù buoåi canh thöùc caàu nguyeän, chuaån bò möøng leã vôùi ÑTC.

 Chuû ñeà cuûa ngaøy thöù Naêm 18.5.2000, ngaøy möøng Sinh Nhaät thöù 80 cuûa ÑTC: "Xin Pheâroâ haõy noùi!". Caùc linh muïc ñoàng teá Thaùnh Leã vôùi ÑTC taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, vaø laéng nghe giaùo huaán cuûa Ngaøi.

 Vatican - 08.5.2000 - Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Linh muc theá giôùi ñöôïc khôûi söï töø 14 vaø keát thuùc ngaøy 18 thaùng 5/2000 tôùi ñaây, cuõng laø ngaøy möøng Thöôïng thoï "80 tuoåi" cuûa ÑTC. Sau ñaây laø chöông trình töøng ngaøy:
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page