ÑTC ñeà nghò thöïc hieän
cuoäc haønh höông thieâng lieâng ñeán thaêm UR
queâ höông cuûa Toå Phuï Abraham
tröôùc khi leân ñöôøng vieáng thaêm Ai Caäp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC ñeà nghò thöïc hieän cuoäc haønh höông thieâng lieâng ñeán thaêm UR, queâ höông cuûa Toå Phuï Abraham, tröôùc khi leân ñöôøng vieáng thaêm Ai Caäp.

 Tin Vatican (Apic 16/2/2000): Vì khoâng theå thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm taïi IRAQ, ñeå haønh höông kính vieáng thaønh UR mieàn Calñeâ, queâ höông cuûa Toå phuï Abraham, nay laø thaønh TAL AL MUQAYYAR, naèm ôû mieàn nam IRAQ, neân trong buoåi tieáp kieán chung saùng thöù Tö hoâm 16 thaùng 2/2000, taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC ñaõ coâng boá cho moïi tín höõu hieän dieän bieát raèng, vaøo thöù Tö 23 thaùng 2/2000, trong buoåi tieáp kieán chung thöôøng leä, seõ coù cuoäc haønh höông thieâng lieâng ñeán UR, theo böôùc chaân cuûa toå phuï Abraham.

 ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Toâi ñaõ mong muoán ñöôïc haønh höông ñeán UR mieàn Calñeâ, maø hieän nay laø TAL AL MUQAYYAR, mieàn nam IRAQ, queâ höông cuûa toå phuï Abraham. Toå phuï ñaõ ñöa gia ñình ñeán sinh soáng taïi CARRAN; vaø Kinh Thaùnh keå laïi laø taïi ñaây, Abaham ñaõ nghe ñöôïc tieáng Thieân Chuùa môøi goïi rôøi queâ höông mình, ñeå ñi ñeán vuøng ñaát maø Thieân Chuùa seõ cho bieát sau. Nhaân danh Giaùo Hoäi, toâi ñaõ mong öôùc ñeán caàu nguyeän vaø suy tö taïi UR mieàn Calñeâ, nôi maø töø ñoù toå phuï Abaham ñaõ ra ñi theo tieáng Thieân Chuùa goïi. Nhöng ñieàu naày nay khoâng coøn coù theå thöïc hieän ñöôïc nöõa."

 Vì theá, maø ÑTC ñaõ quyeát ñònh thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm thieâng lieâng ñeán nôi naày, trong buoåi tieáp kieán vaøo thöù Tö ngaøy 23 thaùng 2/2000, ñeå soáng laïi kinh nghieäm thieâng lieâng cuûa toå phuï Abraham, tröôùc khi leân ñöôøng vieáng thaêm Ai Caäp vaøo ngaøy 26 thaùng 2/2000, soáng laïi kinh nghieäm cuûa OÂng MoâiSen, nhaát laø taïi Nuùi SINAI.

 Theo chöông trình ñaõ ñöôïc döï truø, thì vaøo thaùng Ba 2000 tôùi, ÑTC seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa, töø ngaøy 20 ñeán 26 thaùng 3/2000, ñeå vieáng thaêm nhöõng ñòa ñieåm khaùc nöõa, coù lieân heä ñeán bieán coá Nhaäp Theå cuûa Con Thieân Chuùa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page