Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn
hy voïng cuoäc hoïp thöôïng ñænh
seõ mang laïi töï do toân giaùo
vaø ñoaøn tuï caùc gia ñình bò ly taùn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

GHCG Nam Haøn hy voïng cuoäc hoïp thöôïng ñænh seõ mang laïi töï do toân giaùo vaø ñoaøn tuï caùc gia ñình bò ly taùn.

 Nam Haøn (Seoul) - (Zenit, CWN 13/6/2000) - Thöù Ba 13/6/2000, cuoäc hoïp thöôïng ñænh giöõa hai nhaø laõnh ñaïo Nam vaø Baéc Haøn ñaõ khôûi söï taïi thuû ñoâ Bình Nhöôõng cuûa Baéc Haøn. Ñaây laø cuoäc hoäi kieán ñaàu tieân giöõa nguyeân thuû cuûa hai mieàn keå töø sau khi ñaát nöôùc bò chia caét daïo naêm 1945. Baùo chí vaø truyeàn hình quoác teá töø hai ngaøy qua chuù yù raát nhieàu vaøo cuoäc hoïp thöôïng ñænh giöõa oâng Kim Ñaïi Trung (Kim Dae Young), toång thoáng Nam Haøn vaø laõnh tuï Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong-il) cuûa Baéc Haøn. Ngöôøi daân Haøn Quoác cuõng nhö caùc nhaø laõnh ñaïo theá giôùi ñaët nhieàu hy voïng raèng cuoäc hoïp thöôïng ñænh naøy seõ laø böôùc khôûi ñaàu cho tieán trình thoáng nhaát hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn.

 Tröôùc ñoù, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ baøy toû söï uûng hoä cuûa ngaøi cho tieán trình hoøa giaûi naøy. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ baøy toû caûm nghó cuûa ngaøi vaøo hoâm Chuùa Nhaät 11/6/2000 nhö sau: "Toâi xin hieäp yù vôùi taát caû moïi ngöôøi thieän chí, chuùc möøng thaåm quyeàn cuûa hai nöôùc veà saùng kieán hoïp thöôïng ñænh naøy, vôùi hy voïng raèng ñoái thoaïi vaø caùc cuoäc trao ñoåi ñoùng goùp cho vieäc hoøa giaûi giöõa ngöôøi daân hai mieàn, giuùp cho caùc gia ñình bò ly taùn töø gaàn nöûa theá kyû qua ñöôïc ñoaøn tuï, vaø mang laïi söï oån ñònh vaø thònh vöôïng cho toaøn vuøng baùn ñaûo Ñaïi Haøn (Korean Peninsula). Chæ qua nhöõng noã löïc quaûng ñaïi vì lôïi ích chung, ngöôøi ta môùi coù theå vöôït qua nhöõng khoù khaên ñeå ñaït tôùi nhöõng keát quaû tích cöïc, laø nguoàn khích leä vaø hy voïng cho nhaân loaïi". Trong moät thoâng caùo coâng boá sau khi ñaët chaân tôùi thuû ñoâ Bình Nhöôõng vaø ñöôïc laõnh tuï Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong Il) tieáp ñoùn noàng haäu, toång thoáng Kim Ñaïi Trung (Kim Dae Young) cuûa Nam Haøn cam keát oâng seõ theo ñuoåi moïi noã löïc ñeå taùi thoáng nhaát hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn. Toång thoáng Kim Daïi Trung (Kim Dae Young) noùi nhö sau: "Toâi ñeán Bình Nhöôõng naøy ñeå daãn ñaàu noã löïc cho hoøa bình, coäng taùc vaø thoáng nhaát. Cuøng vôùi laõnh tuï Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong-Il), toâi seõ duøng heát söùc mình ñeå tìm caùch cho taát caû ngöôøi daân taïi mieàn Nam cuõng nhö mieàn Baéc ñöôïc hoøa bình vaø coù cuoäc soáng toát ñeïp hôn. Cuoäc hoïp thöôïng ñænh naøy chæ laø böôùc khôûi ñaàu. Chuùng ta caàn trao ñoåi vaø ñoái thoaïi nhieàu hôn nöõa ñeå xoùa tan nhöõng cay ñaéng ñaõ doàn ñoïng keå töø khi ñaát nöôùc bò chia ñoâi vaøo naêm 1945. Toâi heát loøng hy voïng raèng qua chuyeán vieáng thaêm naøy cuûa toâi taïi Bình Nhöôõng, taát caû ngöôøi daân hai mieàn ñeàu hy voïng cho söï hoøa giaûi, hôïp taùc vaø thoáng nhaát baèng con ñöôøng oân hoøa".

 Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Nicolas Cheong, TGM Seoul beân Nam Haøn vaø cuõng laø giaùm quaûn giaùo phaän Bình Nhöôõng cuûa mieàn Baéc, ñaõ baøy toû hy voïng raèng cuoäc hoïp thöôïng ñænh laàn naøy seõ taïo ñieàu kieän cho quan heä giöõa hai mieàn veà maët toân giaùo vaø giuùp xuùc tieán vieäc lieân laïc giöõa caùc gia ñình ñaõ bò ly taùn. ÑTGM Nicolas Cheong ñaõ noùi nhö sau: "Toâi caûm taï Thieân Chuùa vì coù cuoäc hoïp thöôïng ñænh naøy. Ñaïi Haøn chæ laø moät quoác gia nhoû vôùi 70 trieäu daân vaø moät laõnh thoå 220 ngaøn caây soá vuoâng. Ñeå khaùm phaù ra ñöôïc choã ñöùng quoác teá cuûa mình, Ñaïi Haøn phaûi ñöôïc taùi thoáng nhaát.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page