Giaùo Hoäi ñang phaùt trieån ôû Cadaécxtan
caàn nhieàu nhaø Truyeàn Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi ñang phaùt trieån ôû Cadaécxtan caàn nhieàu nhaø Truyeàn Giaùo.

 Tin SAM PHRAN, Thaùi Lan (UCAN 17/1/2000) -- Giaùo hoäi taïi nöôùc Coäng hoøa Trung AÙ treû trung döï baùo moät böôùc phaùt trieån phong phuù vaø keâu goïi ñaïi hoäi khoaùng ñaïi Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu (FABC) göûi caùn boä truyeàn giaùo ñeán ñeå giuùp muøa thu hoaïch. Theo Ñöùc cha Jan Pawl Lenga, giaùo phaän Karaganda, chính phuû Cadaécxtan ñaõ cho pheùp töï do toân giaùo keå töø khi Lieân Xoâ tröôùc ñaây suïp ñoå vaø nöôùc coäng hoøa tuyeân boá ñoäc laäp naêm 1991. Karaganda naèm ôû mieàn trung Cadaécxtan, caùch thuû ñoâ Almaty khoaûng 1,960 km veà phía taây baéc. Nöôùc naøy coù dieän tích roäng hôn Taây AÂu. Ñöùc cha 50 tuoåi, cöïu giaùm quaûn toâng toøa Cadaécxtan vaø laø giaùm muïc tieân khôûi cuûa Karaganda, phaùt bieåu taïi ñaïi hoäi khoaùng ñaïi laàn thöù baûy FABC ngaøy 12-1-2000 taïi Trung taâm Ñaøo taïo Muïc vuï Baan Phu Waan ôû Sam Phran, phía taây Baêngkok. Ñöùc cha cho bieát Giaùo hoäi Cadaécxtan ñöôïc thaønh laäp vaøo theá kyû thöù ba vaø ñaõ tieáp ñoùn nhieàu nhaø thöøa sai doøng Phanxicoâ vaø Ñaminh vaøo theá kyû 13. Tuy nhieân, Hoài giaùo ñaõ ngaên chaën böôùc phaùt trieån hôn nöõa. Theo ngaøi, hieän nay daân soá Cadaécxtan coù taùm trieäu ngöôøi Hoài giaùo doøng Sunni, gaàn 6,2 trieäu Kitoâ höõu Chính thoáng giaùo Nga vaø khoaûng 360,000 ngöôøi Coâng giaùo theo nghi leã Latinh. Ngaøi cho bieát trong nhöõng naêm gaàn ñaây khoaûng 250 giaùo xöù ñaõ ñöôïc môû vaø 20 nhaø thôø vaø nhaø nguyeän ñöôïc xaây döïng taïi Cadaécxtan vaø ôû boán nöôùc coäng hoøa nhoû hôn ôû phía nam. Ngaøi noùi: "Caùc nhaø thôø môùi thu huùt daân chuùng. Khi ngöôøi ta nhìn thaáy nhaø thôø hay thaùnh giaù, hoï vaøo nhaø thôø vaø noùi chuyeän vôùi linh muïc hoaëc caùc nöõ tu. Giaùo hoäi ñang phaùt trieån, vaø vieäc xaây nhaø thôø laø quan troïng." Ñöùc cha Lenga cho bieát naêm 1990 nöôùc coäng hoøa chæ coù 16 linh muïc. Hieän nay ñaõ coù 60 linh muïc vaø moät soá nöõ tu töông ñöông. Caùc linh muïc goàm ngöôøi Ñöùc, YÙ, Taây Ban Nha, moät ngöôøi Myõ, moät ngöôøi Haøn Quoác vaø moät ngöôøi Meâhicoâ. Ñöùc cha thuï phong linh muïc doøng Mariani naêm 1980 cho bieát daân soá trong nöôùc coøn ña daïng hôn vôùi hôn 130 nhoùm saéc toäc thieåu soá. Ngaøi noùi Giaùo hoäi coøn coù moät soá ngöôøi goác Ñöùc vaø Balan, cuøng ngöôøi töø nôi khaùc ñeán. Ngaøi giaûi thích raèng nhieàu ngöôøi bò ñaøy ñeán Cadaécxtan trong thôøi kyø Joseph Stalin cai trò Lieân Xoâ nhaèm cung caáp lao ñoäng reû tieàn cho caùc moû than vaø trung taâm coâng nghieäp hoaëc chæ ñôn thuaàn laø ngöôøi bò caàm tuø. Ngaøi cho bieát ngaøy nay nhieàu thaønh vieân tích cöïc cuûa Giaùo hoäi laø con caùi cuûa caùc cöïu tuø nhaân vì hoï khoâng ñöôïc pheùp trôû veà nhaø. Tuy nhieân, hieän nay moät soá ñang rôøi boû Cadaécxtan ñeå tìm kieám cô hoäi laøm aên kinh teá toát hôn taïi Taây AÂu, khieán cho nhu caàu ngöôøi trôû laïi ñaïo caøng caáp thieát hôn. Ñöùc cha cho bieát moät chöông trình ñaøo taïo tieàn chuûng vieän hai naêm ñeå phuïc vuï caùc nöôùc coäng hoøa Trung AÙ ñaõ khôûi söï caùch nay hai naêm taïi Karaganda. Ngaøi cho bieát coù 16 öùng vieân ñang theo hoïc ôû ñaây, vaø baûy ngöôøi khaùc ñang hoïc taïi Balan vaø Nga. Ngaøi noùi raèng vì Giaùo hoäi phaùt trieån, "neân moät soá linh muïc seõ phaûi thay ñoåi naõo traïng cuûa hoï. Ngaøi giaûi thích hoï khoâng chæ ñeán ñeå laøm vieäc vôùi Giaùo hoäi nhö hieän coù, maø coøn phaûi tìm caùc 'con chieân laïc' chöa phaûi laø ngöôøi Coâng giaùo." Ngaøi noùi caùc hoaït ñoäng muïc vuï Giaùo hoäi vaø neáp soáng ñaïo nôi ngöôøi Coâng giaùo ñang thay ñoåi, baùo hieäu ñöôøng höôùng môùi trong töông lai. Ngaøi cho bieát "Tröôùc ñaây, nhieàu phuï nöõ cao nieân goïi laø 'babushkas' thöôøng tuï hoïp ñeå laàn chuoãi. Hoï khoâng chia seû Tin möøng nhieàu. Tín ñoà Tin laønh chia seû Tin möøng nhieàu hôn vaø ñaây laø ñieàu maø nhöõng giaùo daân môùi thích hôn." Ñöùc cha noùi tieáng Nga vôùi nöõ tu Maria Sumilasova laøm thoâng ngoân, vaø cho bieát môùi ñaây Giaùo hoäi ñaõ trieån khai nhöõng hoaït ñoäng muïc vuï môùi, keå caû cung caáp böõa aên mieãn phí vaø caùc trung taâm phuïc hoài ngöôøi nghieän ma tuùy. Tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc giaùo phaän Karaganda hoài thaùng 8 naêm ngoaùi, naêm 1991 Ñöùc cha Lenga ñaõ ñöôïc cöû laøm giaùm quaûn toâng toøa Cadaécxtan vaø vuøng Trung AÙ thuoäc Lieân Xoâ tröôùc ñaây. Naêm 1997, Toøa Thaùnh thieát laäp caùc giaùo ñòa töï quyeàn (sui juris) ôû Trung AÙ laø Kirgyzstan, Tajikixtan, Tuoácmeânixtan vaø Udôbeâkixtan. Thaùng 6-1998, Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu ñaõ keát naïp caùc ñòa phaän giaùm quaûn toâng toøa Cadaécxtan vaø Xibeâria, caùc giaùo ñòa töï quyeàn (sui juris) Kirgyzstan, Tajikixtan, Tuoácmeânixtan vaø Udôbeâkixtan laøm thaønh vieân lieân keát.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page