Nhöõng ngaøy Toaøn xaù taïi Roma
ñoaøn haønh höông
cuûa Giaùo phaän Fabriano-Matelica

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Toaøn xaù taïi Roma - ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo phaän Fabriano-Matelica.

 Trong tuaàn vöøa qua coù nhieàu ñoaøn haønh tuoán veà Roma ñeå laõnh ôn toaøn xaù Naêm Thaùnh 2000. Trong soá naøy coù ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo phaän Fabriano-Matelica, thuoäc tænh Ancona (mieàn trung-ñoâng nöôùc YÙ), ñoâng hôn caû goàm 15 ngaøn ngöôøi, do Ñöùc Cha Luigi Scuppa, Giaùm muïc giaùo phaän höôùng daãn.

 Trong dieãn vaên ñoïc cho ñoaøn haønh höông, ÑTC ca ngôïi ñöùc tin cuûa caùc tín höõu giaùo phaän. Ngaøi noùi: Cha ñöôïc bieát ñöùc tin Kitoâ ñaõ aên reã saâu nhö theá naøo nôi daân toäc trong mieàn ñaát cuûa anh chò em, vaø ngay töø theá kyû thöù naêm, caùc Vò Chuû chaên cuûa anh chò em ñaõ luoân luoân giöõ vöõng nhöõng moái lieân keát chaët cheõ vôùi Toøa Pheâroâ. Caû cuoäc haønh höông hoâm nay ñaây cuûa anh chò em taùi xaùc nhaän söï hieäp thoâng maïnh meõ naøy, moät söï hieäp thoâng maø cha ñaõ coù dòp caûm nghieäm caùch ñaây chín naêm trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa cha taïi giaùo phaän anh chò em.

 Döïa treân ñöùc tin maïnh meõ do cha oâng ñeå laïi naøy, ÑTC khuyeân khích caùc tín höõu haønh höông giaùo phaän Fabriano-Matelica haõy tín nhieäm tieán böôùc höôùng veà töông lai vaø thoâng truyeàn ñöùc tin vaø tình yeâu thöông ñoái vôùi Chuùa Gieâsu cho caùc theá heä môùi. Ngaøi noùi: Chaân trôøi cuûa caùc tín höõu, caùch rieâng trong thôøi ñaïi ta, khoâng ñöôïc giôùi haïn nôi caùc hoaït ñoäng trong phaïm vi giaùo hoäi maø thoâi. Nhöõng thaùch ñoá lôùn lao cuûa thôøi ñaïi naøy ñoøi nôi chuùng ta söï can ñaûm vaø taùo baïo trong coâng vieäc truyeàn giaùo. Anh chò em ñöøng bao giôø moûi meät hoaït ñoäng cho coâng vieäc canh taân xaõ hoäi, qua chöùng taù soáng ñoäng, hieäu nghieäm cuûa ñôøi soáng; ñöøng khi naøo ngöøng hoaït ñoäng cho vieäc rao giaûng Tin Möøng, ñöøng bao giôø boû qua nhöõng daáu hieäu cuûa thôøi ñaïi. Haõy thöïc hieän moïi saùng kieán xöùng hôïp trong laõnh vöïc toâng ñoà. Nhö vaäy anh chò em seõ trôû neân nhö moät söï höôùng daãn cho taát caû nhöõng ai maø Thieân Chuùa cho anh chò em gaëp treân ñöôøng ñôøi. Trong khi nhaän ra caùch aên ôû toát laønh cuûa anh chò em, caû nhöõng ngöôøi xöng mình laø khoâng tin, seõ ñöôïc thu huùt bôûi ôn thaùnh ñi ñeán vieäc töï hoûi mính veà soá phaän ñôøi ñôøi cuûa hoï. Vaø ñaây raát coù theå laø böôùc ñöôøng do Chuùa Quan phoøng göûi ñeán ñeå tìm kieám gaëp gôõ Thieân Chuùa.

 Tröôùc khi ÑTC ñoïc dieãn vaên, Ñöùc Giaùm muïc giaùo phaän, nhaân danh ñoaøn haønh höông, chaøo möøng ÑTC vôùi nhöõng lôøi leõ raát yù nghóa, nhö sau:

 Kính thöa ÑTC, chuùng con, töø giaùo phaän Fabriano-Matelica, ñeán ñaây haønh höông, tröôùc heát ñeå taï ôn Chuùa veà Maàu nhieâïm Nhaäp Theå vaø Cöùu chuoäc: "Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông nhaân loaïi ñeán ñoä ban Con Moät cuûa Ngöôøi" (Ga 3, 16).

 Chuùng con ñeán ñaây ñeå böôùc qua Cöûa Thaùnh tieán vaøo Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå xin tha thöù caùc toäi loãi chuùng con vaø ñeå khaån xin ôn cuûa moät söï trôû laïi thaønh thöïc, vaø AÂn Xaù Naêm Thaùnh.

 Chuùng con ñeán ñaây ñeå ñöôïc "vedere Petrum" (gaëp Pheâroâ) hieän thaân nôi Con ngöôøi ñaùng yeâu meán vaø ñaùng kính cuûa ÑTC. Chuùng con chuùc ÑTC: "pax, vita et salus perpetua" (bình an, tröôøng thoï vaø söùc khoûe).

 Caûm ôn ÑTC veà buoåi tieáp kieán naøy. Chuùng con cuõng caûm ôn ÑTC moät laàn nöõa veà chuyeán vieáng thaêm maø ÑTC ñaõ thöông thöïc hieän trong giaùo phaän chuùng con trong naêm coâng boá Thoâng ñieäp "Centesimus Annus" (Naêm thöù moät traêm), trong dòp leã troïng Thaùnh Giuse. Chuùng con ñeán ñaây ñeå ñöôïc cuûng coá trong ñöùc tin, trong tình yeâu meán Hoäi thaùnh vaø trong hieäp thoâng con caùi vaø yeâu meán vôùi Vò Ñaïi dieän Chuùa Kitoâ vaø sau cuøng chuùng con xin ÑTC ban pheùp laønh cho chuùng con, nhöõng ngöôøi hieän dieän taïi ñaây cuõng nhö nhöõng ngöôøi khoâng theå ñeán ñöôïc trong caû giaùo phaän chuùng con.

 Nhöõng lôøi giaûng khuyeân cuûa ÑTC khoâng phaûi chæ daønh cho caùc tín höõu giaùo phaän Fabriano-Matelica trong dòp haønh höông naøy maø thoâi. Giaùo huaán cuûa ngaøi, vôùi tö caùch laø Vò Chuû Chaên toaøn Giaùo hoäi, ñöôïc göûi cho taát caû caùc tín höõu. Giaùo huaán naøy khoâng phaûi laø nhöõng chöõ cheát, cuõng khoâng phaûi chæ laø nhöõng lôøi noùi suoâng, ñöôïc nghe nhö "nöôùc ñoå laù khoai", nhöng caàn ñöôïc suy tö vaø aùp duïng cho ñôøi soáng cuûa mình, baát cöù ôû nôi naøo.

 Nhöõng lôøi chaøo möøng vaén taét, nhöng mang yù nghóa saâu xa, cuûa Ñöùc Giaùm muïc Fabriano-Miletica, ñaùng chuùng ta suy tö veà loøng trung thaønh, yeâu meán ñoái vôùi Giaùo hoäi: Meï vaø Thaày daïy - ñoái vôùi Vò Ñaïi dieän Chuùa Kitoâ ôû traàn gian. Caàn nhìn vaøo hai thöïc taïi naøy vôùi ñöùc tin, moät ñöùc tin ñöôïc xaây döïng vöõng chaéc treân Lôøi Chuùa: "Naøy con laø ñaù, Ta seõ xaây caát Giaùo hoäi Ta treân taûng ñaù naøy. Quyeàn löïc hoûa nguïc khoâng theå lay chuyeån noåi". Töø hai ngaøn naêm nay Giaùo hoäi cuûa Chuùa, ñöôïc thieát laäp treân Taûng ñaù Pheâroâ, vaãn toàn taïi maõi maõi, sau bieát bao cuoäc baùch haïi, thuø ñòch cuûa moïi thôøi ñaïi. Tin chaéc chaén vaøo Lôøi Chuùa, Chaân phöôùc Aloysius Stepinac (Hoàng Y Toång Giaùm muïc Zagreb, thuû ñoâ coäng hoøa Croat), tuyeân boá tröôùc maët Toøa aùn cuûa cheá ñoä coäng saûn Titoâ (chuû tòch Nhaø nöôùc Yousolavie) raèng: "Ñaâu coù Pheâroâ, ôû ñoù coù Giaùo hoäi. Côn baõo taùp seõ qua ñi, nhöng Thieân Chuùa haèng coù ñôøi ñôøi. Caùc ngaøi haõy bieát raèng: Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Thieân Chuùa! Chuùng toâi saün saøng trong moïi giaây phuùt cheát vì Ngöôøi. Neáu toâi coù ñöôïc moät traêm maïng soáng, toâi seõ lieàu taát caû, ñeå Giaùo hoäi duy nhaát, thaùnh thieän cuûa Chuùa Kitoâ soáng coøn maõi maõi".

 Cuõng trong buoåi tieáp kieán daønh cho ñoaøn haønh höông giaùo phaän Fabriano-Matelica, coù moät ñoaøn thanh nieân thuoäc Toång Giaùo phaän Marseille (Phaùp) ñeán haønh höông vaø tham döï Ngaøy theá giôùi thanh nieân (Chuùa nhaät Leã Laù 16.4.2000 vöøa qua). Vôùi ñoaøn thanh nieân naøy, ÑTC noùi: "Cha chaøo thaêm ñoaøn thanh nieân Marseille. Tröôùc ngaøy leã Laù, ngaøy daãn ñöa chuùng ta vaøo Maàu nhieäm trung taâm cuûa ñöùc tin chuùng ta, cha môøi goïi caùc con theo Chuùa Kitoâ. Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh vaø Leã Phuïc sinh nhaéc cho chuùng ta raèng: beân kia moïi ñau khoå, coù aùnh saùng cuûa Thieân Chuùa. Trong khi chieâm ngöôõng Thaùnh giaù cuûa Chuùa Cöùu Theá, caùc con seõ khaùm phaù ra tình yeâu thöông voâ cuøng cuûa Thieân Chuùa ñaõ ban ñeå cöùu roãi chuùng ta, vaø ñeå môøi goïi caùc con laøm cho ñôøi soáng caùc con trôû thaønh moät caùi gì toát laønh. Öôùc gì trong naêm toaøn xaù naøy, cuoäc haønh höông cuûa caùc con taïi Assisi vaø Roma laøm soáng laïi ñöùc tin cuûa chuùng con nôi Chuùa Kitoâ cheát vaø soáng laïi vaø giuùp caùc con xaây döïng töông lai cuûa caùc con. Theo göông caùc thaùnh toâng ñoà Pheâroâ Phaoloâ vaø thaùnh Phanxicoâ ngheøo, öôùc gì caùc con trôû neân nhöõng chöùng nhaân can ñaûm cuûa Chuùa trong Giaùo hoäi vaø treân theá giôùi!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page