Sinh Hoaït Naêm Thaùnh 2000
cuûa ngöôøi coâng giaùo taïi Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngöôøi coâng giaùo taïi Nga soáng Naêm Thaùnh nhö theá naøo?

 Cha Bernado Antonini, linh muïc coâng giaùo thöù nhaát ñaët chaân leân Ñaát Nga sau hôn 70 soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn. Cha sinh taïi Trento (tænh mieàn baéc nöôùc YÙ giaùp giôùi AÙo quoác), naêm 1932, thuï phong linh vaø phuïc vuï trong giaùo phaän Verona, moät giaùo phaän noåi tieáng veà tinh thaàn vaø coâng vieäc truyeàn giaùo. Naêm 1989, Cha tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi Moscowa. Cha tôùi thaønh phoá naøy ngaøy moàng 2 thaùng 7/2000. Luùc ñoù Lieân xoâ cuûa oâng Mikhail Gorbaciov bò lung lay raát nhieàu. Nhöng Böùc töôøng Berlin con ñöùng ñöôïc boán thaùng nöõa. Ai cuõng thaáy raèng cheá ñoä Lieân xoâ sôùm chieàu seõ suïp ñoå. Cha Antonini, tröôùc ñoù ñaõ coù chöông trình ñi truyeàn giaùo taïi Lieân xoâ; vì theá ñaõ hoïc tieáng Nga. Ngaøi tuyeân boá nhö sau: Toâi coù theo maáy lôùp tieáng Nga, nhöng sau khi ñaët chaân leân Moscowa, toâi môùi hieåu raèng: haàu nhö toâi khoâng bieát gì caû. Nhöng Thieân Chuùa ñaõ ñoát leân trong taâm hoàn toâi moät ngoïn löûa maïnh meõ ñeán ñoä khoâng caûn trôû naøo thaéng noåi söùc heøn yeáu cuûa toâi. Toâi taï ôn Ngöôøi, bôûi vì trong 11 naêm nay taïi Nga toâi ñaõ coù bieát bao coâng vieäc phaûi khaùm phaù, phaûi khôûi söï, phaûi thöïc hieän... Toâi khoâng coù thì giôø, noùi ñuùng ra, ñeå ma quæ ñeán quaáy toâi.

 Tröôùc söï can ñaûm vaø chí cöông quyeát cuûa vò linh muïc maûnh khaûnh naøy, ngöôøi ta töï ñaët caâu hoûi: ñaây laø moät vò anh huøng hay moät vò thaùnh soáng? Chính cha traû lôøi nhö sau: Khoâng phaûi anh huøng, cuõng khoâng phaûi thaùnh soáng, toâi chæ laø moät nhaø truyeàn giaùo maø thoâi, moät nhaø truyeàn giaùo say meâ mieàn ñaát vaø nhöõng ngöôøi maø Chuùa Kitoâ ñaõ thuùc ñaåy toâi ñeán gaëp gôõ vaø phuïc vuï.

 Ngaøy 20.7. 1989, Cha Antonini cöû haønh thaùnh leã ñaàu tieân coâng khai treân Ñaát Nga. Cha nhaéc laïi: Toâi ñeán Nga ñöôïc ít tuaàn leã, vöøa hoïc vaø vöøa daïy taïi Ñaïi hoïc "N.G.U", moät trong caùc ñaïi hoïc thôøi danh cuûa thaønh phoá Moscowa. Chính vò Vieän tröôûng ñaõ cho pheùp toâi cöû haønh thaùnh leã coâng khai.

 Hieän nay Cha Antonini vöøa laø chöôûng aán, vöøa laø ñaïi dieän giaùm muïc lo vieäc huaán luyeän lieân tuïc haøng giaùo só vaø caùc tu só nam, nöõ. Nhöng coâng vieäc chính maø Ñöùc GM giaùo phaän Moscowa trao cho cha laø vieáng thaêm caùc coäng ñoàng coâng giaùo xa xaêm treân caû mieàn Nga Chaâu AÂu trong naêm Toaøn xaù naøy. Moãi tuaàn, cha vöôït töøng ngaøn caây soá vaø coù luùc phaûi duøng maùy bay "Airopflot" theo kieåu cuõ cuûa Nga, ñaày nguy hieåm, ñeå tôùi caùc coäng ñoàng vaø thaønh phoá xa xaêm, nhieàu luùc khoâng tìm thaáy teân treân baûn ñoà nöõa, vì ñaõ trôû neân nhöõng "nôi giam caùc tín höõu coâng giaùo" döôùi thôøi Stalin. Chính cha cho bieát: Trong nhöõng ngaøy vöøa qua toâi ñaõ thöïc hieän moät chuyeán ra ñi xa xoâi vaø khoù khaên, ñeå vieáng thaêm maáy ñòa ñieåm trong mieàn Siberia, caùch xa Moscowa hôn 2 ngaøn caây soá. Ngöôøi daân taïi mieàn naøy ngheøo naøn, nhöng coù moät phaåm giaù, moät tinh thaàn cao thöôïng. Hoï ñang chôø ñôïi cuõng nhö taïi Moscowa vaø caùc nôi xa xaêm cuûa Quoác gia meânh moâng naøy caùi maø ñöôïc coi nhö "moät pheùp laï", ñoù laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Ñaát Nga. Cha tuyeân boá: Môùi ñaây toâi ñaõ ñöôïc gaëp OÂng Vladimir Putin, taân Toång thoáng Nga. Vaø ño ñoù toâi bieát raèng: chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC laø moät trong caùc öôùc voïng ñaàu tieân cuûa OÂng, duø hieän nay coøn raát nhieàu vaán ñeà voâ cuøng khoù khaên, caàn ñöôïc giaûi quyeát nhanh choùng, sau nhöõng naêm döôùi cheá ñoä coäng saûn. Neàn kinh teá suïp ñoå, raát nhieàu gia ñình phaûi soáng vôùi ñoàng löông quaù thaáp, phaûi laøm vieäc theâm ñeå coù tieàn chi duïng cho nhöõng nhu caàu haèng ngaøy. Ngöôøi giaø caû vaø ngöôøi höu trí, nhieàu luùc khoâng ñuû soáng. Soá ngöôøi coù moät ñôøi soáng khaù hôn ñoù laø nhöõng ngöôøi laøm vieäc trong caùc xí nghieäp xöa kia hoaëc môùi thaønh laäp sau naøy, vì coù lieân heä vôùi theá giôùi Taây phöông, nhö haõng raùp xe hôi FIAT taïi Togliattigrad.

 Tröôùc caûnh ngheøo khoù, naïn tham nhuõng vaø "Mafia" nôi ngöôøi laøm chính trò, nhieàu ngöôøi daân nhôù tieác möùc soáng cuûa cheá ñoä coäng saûn, tuy khoâng coù tö saûn, khoâng theå ngoùc ñaàu leân ñöôïc veà kinh teá, nhöng ít ra khoâng phaûi cheát ñoùi, cho duø ñaïi ña soá ngöôøi daân coâng nhaän raèng: chính cheá ñoä coäng saûn ñaõ ñöa ngöôøi daân Nga ñeán hoaøn caûnh naøy. Caùch rieâng, trong daân chuùng hieän nay coù moät söï gôùm tôûm caøng ngaøy caøng lan roäng, choáng laïi Stalin vaø nhöõng toäi aùc cuûa oâng ta. Nhöng thöïc ra, cheá ñoä coäng saûn taïi Nga cuõng nhö taïi caùc nôi khaùc khoâng bao giôø daùm nhaéc ñeán nhöõng toäi caùc cuûa caùc vò laõnh ñaïo cuûa mình. Traùi laïi hoï lôùn tieáng hoâ haøo qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi huøng maïnh nhöõng toäi aùc cuûa Hitler (Ñöùc quoác xaõ), cuûa Mussolini (cheá ñoä Phaùt xít taïi YÙ), cuûa töôùng Pinochet (cheá ñoä Quaân Phieät taïi Chili). Theo nhaän xeùt cuûa nhaø truyeàn giaùo Antonini, thì ngöôøi daân Nga hieän nay ñoùi khaùt nhöõng giaù trò môùi (thöïc söï laø nhöõng giaù trò naøy ñaõ caém reã saâu trong taâm hoàn con ngöôøi, baát cöù thuoäc daân toäc naøo) ñoù laø caùc giaù trò thieâng lieâng, luaân lyù, toân giaùo; hoï ñoùi khaùt ñöùc tin, ñoùi khaùt Thieân Chuùa. Cha Antonini giaûi thích theâm nhö sau: Toâi cöû haønh thaùnh leã raát laâu, vì trong thaùnh leã toâi cuõng giaûng daïy giaùo lyù, giaûi thích veà yù nghóa leã nghi, veà nhöõng cöû chæ bieåu töôïng. Toâi ñaët ra nhöõng caâu hoûi vaø nhöõng caâu traû lôøi veà Ñaïi Toaøn xaù. Cha noùi tieáp: ngöôøi daân chaát phaùc, khieâm toán, nhöng khoâng thieáu loøng quaûng ñaïi vaø tình lieân ñôùi giöõa nhau. Nhieàu laàn toâi nghó raèng khoâng coøn tieàn baïc, thöïc phaåm ñeå giuùp cho caùc coâng vieäc xaõ hoäi hieän ñang ñöôïc thieát laäp, nhö Nhaø Moà coâi taïi Moscowa, moät toøa nhaø ba laàu, hieän ñang ñöôïc caùc Cha Saleùsiens söûa laïi, hay nhaø ñoùn nhaän cuûa Tu hoäi caùc Nöõ tu Domodossola. Neáu khoâng coù ñöùc tin vaø tín nhieäm nôi Chuùa Quan phoøng, coâng vieäc naøy seõ khoâng theå thaønh coâng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page