Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
Phoûng vaán nhöõng ngöôøi haønh höông
Ñeàn thôø Thaùnh Giaù Jerusalem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma - Phoûng vaán nhöõng ngöôøi haønh höông Ñeàn thôø Thaùnh Giaù Jerusalem.

 Caùc ñoaøn haønh höông tuoán veà Roma trong Tuaàn Thaùnh moãi ngaøy moãi ñoâng ñaûo theâm. Coù nhöõng ñoaøn phaûi truù troï taïi caùc khaùch saïn hoaëc caùc traïm ñoùn tieáp caùch xa Roma khoaûng 30 hay 40 caây soá. Nhieàu ngöôøi haønh höông nhaän thaáy raèng: Ñöôïc soáng taïi Roma trong Tuaàn Thaùnh naøy thöïc laø cô hoäi raát ích lôïi cho vieäc chuaån bò taâm hoàn ñeå möøng Leã Phuïc sinh, nhaát laø ñöôïc tham döï caùc leã nghi do ÑTC cöû haønh.

 Phoùng vieân cuûa Nhaät baùo L'Osservatore Romano ñeán gaëp caùc ngöôøi haønh höông taïi Ñeàn thôø Thaùnh Giaù Jerusalem ôû Roma, nôi giöõ moät phaàn goã Thaùnh giaù thöïc cuûa Chuùa, do Hoaøng Haäu Helena, thaân maãu Vua Constantino, ñem veà Roma, vaøo ñaàu theá kyû thöù ba, sau cuoäc baùch haïi caùc tín höõu coâng giaùo, keùo daøi 300 naêm.

 Gaëp baø Ada (ngöôøi Roma), phoùng vieân ñaët caâu hoûi: Baø kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Giaù trong luùc naøy, nhöng vieäc chuaån bò naøo, theo Baø nghó, laø toát hôn caû ñeå soáng Tuaàn Thaùnh vaø chuaån bò möøng Leã Phuïc sinh tôùi ñaây? Baø traû lôøi: Chuùa nhaät tôùi ñaây laø Leã Laù vaø nhö vaäy Muøa Chay chuaån bò Leã Phuïc sinh ñöôïc coi nhö laø giai ñoaïn keát thuùc. Vôùi Ñaïi Toaøn xaù, naêm nay laø naêm chuùng ta cöû haønh hai ngaøn naêm Chuùa Gieâsu giaùng sinh, coù moät yù nghóa coøn saâu xa hôn nhieàu. Ñoái vôùi toâi, tin cuõng coù nghóa laø "tham döï" vaø vì theá, ñöùng tröôùc "nhöõng daáu tích" minh chöùng Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ, toâi caûm thaáy mình "ñoàng hoùa" nhieàu hôn vôùi Ngöôøi.

 Taâm tình cuûa Baø Ada cuõng ñöôïc nhieàu ngöôøi haønh höông ñeán kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Giaù chia seû. Coâ Roberta, moät thieáu nöõõ ngöôøi Firenze (mieàn Trung nöôùc YÙ) lôïi duïng ngaøy nghæ cuoái tuaàn ñeán haønh höông Roma, noùi vôùi phoùng vieân Nhaät Baùo L'Osservatore Romano raèng: Ñeán ñaây, taïi Roma naøy, toâi caûm thaáy mình coù boån phaän goùp phaàn vaøo vieäc laøm cho Giaùo hoäi soáng vaø phaùt trieån maïnh meõ khaép nôi, cho duø xaõ hoäi ngaøy nay chaïy theo vaät chaát, trong ñoù chuùng ta ñang phaûi soáng. Vieäc toâi haønh höông Roma laø moät chöùng taù cuï theå cuûa daán thaân naøy, moät daán thaân maø toâi muoán thöïc hieän cuøng vôùi caùc hoaït ñoäng, duø nhoû beù vaø trong aâm thaàm, trong ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa toâi. Moät thôøi gian tröôùc ñaây, toâi ñaõ coù moät ñôøi soáng tieâu cöïc, coù theå noùi laø moät ñôøi soáng thöôøng tình gioáng nhö cuûa nhieàu thanh nieân nam nöõ cuøng tuoåi toâi. Khoù kieám coâng vieäc laøm aên, khoù khaên trong vieäc thoâng truyeàn vaø ñoái thoaïi vôùi nhöõng baïn cuøng tuoåi... taát caû gaây neân nôi taâm hoàn toâi moät chaùn naûn, neáu khoâng phaûi thaát voïng. Baàu khí Toaøn xaù maø chuùng ta hieän ñang hít thôû töø maáy thaùng nay taïi YÙ, vaø toâi nghó , taïi taát caû caùc nôi treân theá giôùi, daàn daàn laøm soáng laïi con ngöôøi toâi, maø tröôùc ñaây toâi khoâng quan taâm. Toâi caûm thaáy mình moãi ngaøy moãi theâm caàn ñeán Thieân Chuùa vaø daàn daàn toâi trôû laïi gaàn Giaùo hoäi. Vaø chính trong nhöõng hoaøn caûnh naøy toâi nhaän ra raèng: Giaùo hoäi toå thaønh bôûi nhöõng con ngöôøi, coù nhöõng ñau thöông vaø thaát voïng, nhö chính toâi ñaây, neáu khoâng naëng neà hôn. Nhöng coù söï khaùc bieät ôû choã naøy laø trong luùc ñoù toâi ñaõ maát tín nhieäm nôi moät söï thay ñoåi, traùi laïi nhöõng ai tieáp xuùc nhieàu vôùi Thieân Chuùa hôn toâi, vaãn giöõ vöõng ñöôïc trong taâm hoàn hoï nieàm hy voïng veà moät theá giôùi toát ñeïp hôn seõ ñeán. Vì theá, toâi ñaõ phaûn öùng choáng laïi noãi buoàn cuûa nhöõng baát maõn cuûa toâi vaø giôø ñaây toâi lieân keát vôùi "coäng ñoaøn" cuûa nhöõng nguôøi toát laønh naøy.

 Cuõng ñi haønh höông vôùi 50 ngöôøi ñoàng höông ñeán töø Mexico, Baø Maria giaûi thích: Sau Kinh Truyeàn Tin Chuùa nhaät vöøa qua, chuùng toâi ñeán kính vieáng Ñeàn Thôø Thaùnh Giaù, nôi giöõ moät phaàn goã Thaùnh Giaù thöïc cuûa Chuùa. Chuùng toâi töø nôi xa tôùi ñaây, xa töøng ngaøn töøng ngaøn caây soá. Ñöôïc ñeán haønh höông Roma, chuùng toâi coi nhö moät giaác mô. Taïi nöôùc chuùng toâi, ñöùc tin khoâng coù beà saâu vaø vieäc soáng ñaïo khoâng soáng ñoäng laém. Chuùng toâi ñeán kính vieáng caùc Nôi thaùnh, nôi phaùt xaát ñöùc tin vaø ñöôïc phoå bieán ñi khaép nôi treân theá giôùi. Tinh thaàn ñaïo ñöùc phaùt xuaát töø caùc nôi thaùnh naøy gaây xuùc ñoäng nôi taâm hoàn ngöôøi haønh höông. Thöïc söï ñöùc tin cuûa chuùng toâi coù tính caùch ñòa phöông quaù nhieàu. Taïi ñaây, ôû Roma naøy, traùi laïi moãi moät nôi thaùnh, moãi moät ñeàn thôø coù moät lòch söû rieâng ñeå keå laïi, chaúng haïn nhö Ñeàn thôø Thaùnh Giaù naøy, moät Ñeàn thôø noùi leân ñöùc tin maïnh meõ cuûa Thaùnh Nöõ Helena.

 Cuõng taïi Ñeàn thôø Thaùnh Giaù Jerusalem, ñöôïc phoùng vieân phoûng vaán, Coâ Maria, ngöôøi Taây ban nha, traû lôøi caùch ñôn sô raèng: Toâi muoán kính vieáng taát caû boán Ñeàn thôø caû, roài Ñeàn thôø Thaùnh Giaù vaø Hang Toaïi ñaïo, nhöng baèng vieäc ñi boä töø nôi naøy qua nôi kia. Toâi vaãn coù quan nieäm nhö vaäy veà cuoäc haønh höông, baèng caùch ñi boä, vaø khoâng theå laøm khaùc ñöôïc. Ñaây laø moät hình thöùc ñeàn toäi vaø hình thöùc xin ôn tha thöù. Hôn nöõa, trong luùc ñi treân quaõng ñöôøng daøi nhö vaäy, chuùng ta coù theå caàu nguyeän... Moãi ngöôøi haønh höông mang theo mình vuõ truï, nhöng yeáu toá chung cho moïi ngöôøi haønh höông laø söï bình tónh taâm hoàn, ñoái vôùi ngöôøi ñi boä chaäm chaäm hay raûo böôùc, qua töø nôi thaùnh naøy sang nôi thaùnh khaùc.

 Cha Hubert, moät linh muïc treû trung, ngöôøi Phaùp, xem ra choïn con ñöôøng raûo böôùc, chaïy nhanh, töø ñeàn thôø naøy qua ñeàn thôø khaùc. Cha noùi vôùi phoùng vieân: Naêm thaùnh, ñoái vôùi rieâng toâi,-- vaø toâi xin noùi caùch heát söùc thaønh thöïc, ñôn sô, khoâng vaên chöông hay khoa hoïc gì caû,-- (Naêm Thaùnh ñoái vôùi rieâng toâi) laø söï trôû laïi cuûa taâm hoàn vaø vieäc xin ôn tha thöù. Theâm vaøo hai vieäc naøy caàn phaûi thi haønh caùc vieäc töø thieän nöõa, nhaát laø caùc vieäc veà ñöùc baùc aùi. Chuùng ta phaûi taän duïng Naêm Thaùnh naøy ñeå tìm hieåu chính chuùng ta vaø ñöa ra nhöõng doác quyeát phaûi thöïc hieän trong töông lai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page