Chöông trình ngaøy Toaøn xaù 2000
cuûa giôùi Lao ñoäng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình ngaøy Toaøn xaù 2000 cuûa giôùi Lao ñoäng.

 Roma - 15.4.2000 - Theo cuoäc hoïp baùo thöù saùu 14.4.2000 (xin töôøng thuaät trong baøi tôùi ñaây), thì chöông trình ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi Lao ñoäng ñöôïc cöû haønh trong hai ngaøy: 30 thaùng 4 vaø 01 thaùng 5/2000 saép ñeán, dòp Leã Thaùnh Giuse Thôï, cuõng laø Ngaøy theá giôùi Lao ñoäng. Ngaøy Toaøn xaù ñöôïc khôûi söï chieàu 30 thaùng 4/2000 baèng buoåi canh thöùc caàu nguyeän, do ÑHY Camillo Ruini, Chuû tòch HÑGM YÙ vaø Toång Ñaïi dieän Giaùo phaän Roma höôùng daãn.

 Ngaøy moàng moät thaùng Naêm 2000: Thaùnh leã troïng theå do ÑTC chuû teá luùc 10:30 trong khuoân vieân (Campus) cuûa Ñaïi hoïc Nhaø Nöôùc Tor Vergata. Tor Vergata cuõng seõ laø ñòa ñieåm cuûa ngaøy Theá giôùi vaø Ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi treû ñöôïc cöû haønh vaøo trung tuaàn thaùng 8/2000 tôùi ñaây.

 Ngaøy Toaøn xaù vaø cuoäc gaëp gôõ cuûa Giôùi Lao Ñoäng seõ keát thuùc baèng buoåi hoøa nhaïc, sau thaùnh leã.

 Chung quanh ba bieán coá naøy (canh thöùc, thaùnh leã vaø hoøa nhaïc), caùc cuoäc bieåu tình ngaøy moàng moät thaùng 5/2000 lieân keát vôùi Ñaïi Toaøn xaù cuûa Giôùi Lao ñoäng, ñöôïc khôûi söï töø Nhaø thôø chính Toøa Roma (Ñeàn thôø Thaùnh Gioan in Laterano), nôi coù moä Ñöùc Leo XIII (1878-1903), vò Giaùo Hoaøng, vôùi Thoâng ñieäp Taân Söï (Rerum Novarum), môû ñaàu moät giai ñoaïn suy tö môùi cuûa Giaùo hoäi veà nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi loùn lao vaø veà vaán ñeà Lao coâng.

 Taïi Tor Vergata, saùng moàng moät, töø luùc 7:30, seõ baét ñaàu ñoùn tieáp anh chò em thôï thuyeàn haønh höông tieán veà Campus cuûa Ñaïi hoïc vaø, taïi ñaây, coù cuoäc chuaån bò thaùnh leã baèng suy tö, baèng nhöõng baøi haùt, baèng phim aûnh veà Giôùi Lao ñoäng vaø baèng nhöõng cuoäc phoûng vaán, vôùi muïc ñích trình baøy kinh nghieäm vaø giaûi thích caùc theå thöùc khaùc nhau cuûa lao coâng con ngöôøi.

 Luùc 10:30, thaùnh leã do ÑTC chuû teá. Trong leã nghi daâng leã vaät, moät ñaïi dieän thôï thuyeàn seõ trao cho ÑTC soá tieàn thu ñöôïc trong ngaøy do chieán dòch cuûa Giaùo hoäi huy ñoäng, ñeå goùp vaøo vieäc giaûm bôùt caùc moùn nôï cuûa caùc nöôùc ngheøo - moät muõ saét an toaøn (casque, helmet) cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø moät maùy "computer" xaùch tay.

 Sau thaùnh leã, ÑTC coøn döøng lai vôùi anh chò em thôï thuyeàn. OÂng Juan Somavia, Toång Giaùm ñoác Vaên phoøng quoác teá Lao coâng, ñoïc dieãn vaên chaøo möøng vaø caûm ôn ÑTC. Roài Baø Paola Bignardi, chuû tòch Coâng giaùo Tieán haønh quoác gia YÙ, ñaïi dieän giôùi Nöõ Lao ñoäng, trình baøy veà caùc vaán ñeà cuûa giôùi naøy trong xaõ hoäi hieän nay. Sau ñoù, nhaïc só Andrea Bocelli cöû baøi Ca Naêm Thaùnh vaø Ca ñoaøn Thaùnh Cecilia cöû moät soá baøi ca thaùnh do nhaïc sö Myung-Whun-Chung ñieàu khieån.

 Cuoäc gaëp gôõ vaø Ngaøy Toaøn xaù giôùi Lao ñoäng keát thuùc baèng söù ñieäp cuûa ÑTC göûi cho giôùi lao coâng vaø baèng baøi haùt "Life is beautiful", trích bôûi cuoán phim "Ñôøi töôi ñeïp" cuûa Roberto Benigni, do hai hai ca só Noah vaø Khaled trình dieãn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page