Caùc vò Giaùo só caáp cao
bình luaän veà cuoäc haønh höông cuûa ÑTC
taïi Thaùnh ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc vò Giaùo só caáp cao bình luaän veà cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa.

 Vatican - 29.3.2000 - Trong cuoäc phoûng vaán daønh cho nhaät baùo La Repubblica (YÙ) hoâm 28.3.2000, ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh vaø moät trong caùc vò thuoäc phaùi ñoaøn thaùp tuøng ÑTC haønh höông Thaùnh ñia, tuyeân boá vaén taét nhö sau: "Chuyeán ra ñi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh ñòa goàm toùm taát caû caùc chuyeán vieáng thaêm khaùc cuûa ÑTC cho tôùi luùc naøy. Trong cuoäc haønh höông naøy coù taát caû caùc cuoäc haønh höông quoác teá khaùc treân theá giôùi: rao giaûng Tin Möøng - caùc vaán ñeà cuûa Giaùo hoäi - vieäc ñoái chieáu vôùi ñôøi soáng caùc daân toäc. Ñaây laø "summa del Pontificato" (Baûn toùm taát caû Trieàu Giaùo Hoaøng)". ÑHY noùi theâm: "ÑTC cuûng coá ñöùc tin ngöôøi khaùc. Nhöng trong cuoäc haønh höông naøy, toâi nghó nhö theå chính ngaøi muoán cuûng coá ñöùc tin cuûa mình, baèng vieäc trôû veà vaø döøng laïi caàu nguyeän nôi nguoàn goác cuûa Kitoâ Giaùo".

 Ñöùc TGM Ennio Antonelli, Toång thö kyù Hoäi ñoàng Giaùm muïc YÙ, trong cuoäc hoïp baùo trình baøy thoâng caùo chung keát cuûa Hoäi ñoàng thöôøng vuï, vöøa keát thuùc tuaàn vöøa qua taïi Roma, tuyeân boá: Cöû chæ "thanh luyeän kyù öùc" veà nhöõng toäi loãi quaù khöù ñöôïc ÑTC thöïc hieän Chuùa nhaät 12.3.2000, vaø caùc cöû chæ khaùc cuûa cuoäc haønh höông theo veát chaân Chuùa Gieâsu, ñaõ laø ñeà taøi cuûa vieäc suy tö cuûa chuùng toâi trong khoùa hoïp vöøa qua. Nhöõng lôøi vaø nhöõng cöû chæ cuûa ÑTC trong hai cuoäc haønh höông (Nuùi Sinai vaø Thaùnh ñòa) ñaët laïi giaù trò vónh vieãn cuûa caùc giôùi raên Chuùa, tröôùc Thuyeát töông ñoái luaân lyù hieän nay".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page