ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông
Toång giaùo phaän Rouen (Phaùp)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông Toång giaùo phaän Rouen (Phaùp).

 Vatican - 15.4.2000 - Thöù saùu 14.4.2000, trong Phoøng Khaùnh Tieát Clementina (Ñeàn Vatican) ÑTC tieáp rieâng ñoaøn haønh höông Naêm Thaùnh, goàm haàu heát thanh nieân, cuûa Toång giaùo phaän Rouen, thuoäc mieàn Taây nöôùc Phaùp, do Ñöùc Cha Joseph Duval, TGM höôùng daãn. Cuoäc haønh höông truøng vaøo Ngaøy theá giôùi Thanh nieân ñöôïc cöû haønh Chuùa nhaät Leã Laù. Ñaây cuõng laø cô hoäi toát ñeïp vaø yù nghóa, ñeå caùc thanh nieân tham döï thaùnh leã do ÑTC cöû haønh cho khoaûng nöûa trieäu giôùi treû, ñeán töø 60 quoác gia trong ñòp naøy.

 Cuõng neân nhaéc laïi: Chuùa nhaät Leã Laù naêm 1984, caùch ñaây 16 naêm, ÑTC laäp ra Ngaøy theá giôùi Thanh nieân vaø töø ñoù ngaøy naøy ñöôïc cöû haønh haèng naêm treân caáp baäc quoác gia vaø quoác teá. Giôùi treû coâng giaùo vaãn coi ngaøy naøy laø ngaøy Leã rieâng cuûa hoï.

 Theo döï tính cuûa Vaên phoøng Muïc vuï phuï traùch Giôùi treû cuûa HÑGM YÙ vaø cuûa Giaùo phaän Roma, Chuùa nhaät Leã Laù Naêm Thaùnh, seõ coù khoaûng 400 ngaøn thanh nieân ñeán töø caùc giaùo phaän YÙ, ñeå cuøng vôùi caùc baïn treû ñeán töø nhieàu nöôùc khaùc tham döï cuoäc röôùc kieäu vaø thaùnh leã vôùi ÑTC taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø treân Ñaïi Loä Hoøa Giaûi. Quaûng tröôøng ñaõ ñöôïc trang hoaøng baèng nhieàu caây Uliu. Nhöõng maøn aûnh lôùn TV ñaõ ñöôïc ñaët saün, ñeå taát caû coù theå thoâng coâng thaùnh leã caùch tích cöïc. Baùo chí ra ngaøy thöù baåy 15.4.2000 nhaän xeùt raèng: Cuoäc gaëp giöõa ÑTC vaø gaàn nöûa trieäu thanh nieân Chuùa nhaät Leã Laù Naêm Thaùnh 2000 laø moät cuoäc chuaån bò, moät cuoäc thöû söùc cuûa Ngaøy Quoác Teá Thanh Nieân seõ ñöôïc toå chöùc töø 14-20 thaùng 8/2000 tôùi ñaây. Theo döï tính cuûa Ban Toå chöùc vaø ñöôïc ÑHY Camillo Ruini cho bieát trong cuoäc hoïp baùo môùi ñaây, thì con soá thanh nieân tham döï Ngaøy theá giôùi vaø ngaøy Toaøn xaù seõ töø moät trieäu röôûi tôùi hai trieäu.

 Trôû laïi buoåi tieáp kieán ÑTC daønh cho Ñoaøn haønh höông Nam Thaùnh cuûa Giaùo phaän Rouen. Trong dieãn vaên baèng tieáng Phaùp, ÑTC noùi vôùi caùc baïn treû nhö sau: Giaùo hoäi tin caäy nhieàu nôi caùc con: Giaùo hoäi caàn ñeán tuoåi xuaân xanh cuûa caùc con, loøng quaûng ñaïi vaø söï haêng say cuûa caùc con.

 ÑTC noùi tieáp: Trong cuoäc haønh höông Naêm Thaùnh cuûa caùc con taïi Roma laø moät thôøi gian suy tö vaø caàu nguyeän. Öôùc gì caùc con trôû neân nhöõng chöùng nhaân can ñaûm cuûa Chuùa Kitoâ maø theá kyû môùi naøy raát caàn ñeán. Dó nhieân, caùc con caàn can ñaûm vaø taùo baïo, nhieàu luùc ñi ngöôïc chieàu, ñoái vôùi nhöõng ñeà nghò ñaày caùm doã cuûa theá giôùi ngaøy nay; caàn can ñaûm ñeå soáng phuø hôïp vôùi nhöõng ñoøi hoûi khoù khaên cuûa Tin Möøng Tình Yeâu.

 Caùc con seõ khaùm phaù ra raèng soáng vôùi Chuùa Kitoâ, tìm Chaân Lyù, thöïc haønh caùc giaù trò nhaân ñaïo vaø luaân lyù neàn taûng, toân troïng chính mình vaø tha nhaân laø nhöõng con ñöôøng cuûa töï do chaân chính vaø cuûa haïnh phuùc ñích thöïc.

 Veà Ñaïi Toaøn xaù, ÑTC giaûi thích: Ñaây laø moät cô hoäi quan troïng ñaëc bieät ñeå soáng kinh nghieäm cuûa tình yeâu thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng, trong khi ban ôn tha thöù cho chuùng ta, môû ra cho chuùng ta moät töông lai môùi vaø thoâng ban cho chuùng ta söï sung maõn cuûa ñôøi soáng Thieân Chuùa, baèng vieäc trôû neân cuûa nuoâi cho chuùng ta trong Thaùnh Theå.

 Caên daën caùc thanh nieân, ÑTC nhaán maïnh: Caùc con ñöøng sôï haõi trôû veà luoân vôùi Chuùa Kitoâ, Nguoàn maïch söï soáng. Ngöôøi muoán naâng ñôõ caùc con treân con ñöôøng trôû laïi cuûa caùc con; Ngöôøi muoán ñoå traøn xuoáng treân caùc con ôn thaùnh vaø ban cho caùc con nieàm an vui. Trong khi bieåu loä söï tín nhieäm cuûa Ngöôøi nôi caùc con, Chuùa Kitoâ nhìn caùc con caùch aâu yeám vaø môøi goïi caùc con laøm cho ñôøi soáng caùc con trôû neân moät caùi gì toát ñeïp, baèng caùch laøm cho caùc taøi naêng, Thieân Chuùa ñaõ trao phoù cho caùc con, sinh nhieàu hoa traùi, ñeå phuïc vuï Giaùo hoäi vaø anh chò em caùc con.

 ÑTC keát thuùc nhö sau: Caùc con thaân meán, trong yeân laëng cuûa taâm hoàn, caùc con ñöøng sôï nghe tieáng Chuùa noùi vôùi caùc con. Giaùo hoäi luoân luoân ôû beân caïnh caùc con, ñeå giuùp caùc con phaân bieät caùi phuø hôïp vôùi ôn goïi ñích thöïc cuûa caùc con. Chuùa Gieâsu seõ ban cho caùc con nhöõng ôn caàn thieát ñeå ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa Ngöôøi. Ngöôøi seõ ñoå traøn xuoáng treân caùc con nieàm an vui saâu xa cuûa caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi. Cha chuùc caùc con tieán böôùc trong an vui, trong ôn thaùnh ñeán Leã Phuïc sinh. Öôùc gì cuoäc haønh höông Naêm Thaùnh cuûa caùc con hun noùng laïi nôi caùc con öoùc muoán soáng luoân luoân Maàu nhieäm Chuùa Kitoâ cheát, soáng laïi. Cha vui loøng ban pheùp laønh cho caùc con vaø cho taát caû caùc ngöôøi thaân yeâu cuûa caùc con.

 Trong soá caùc thanh nieân tham döï cuoäc haønh höông Naêm Thaùnh cuûa Giaùo phaän Rouen vaø buoåi tieáp kieán rieâng saùng thöù saùu, coù nhieàu thanh nieân ñaõ tham döï Ngaøy theá giôùi Thanh nieân ñöôïc toå chuùùc caùch ñaây ba naêm (1997) taïi Paris, luùc ñoù vôùi söï tham döï trong ngaøy cuoái cuøng hôn moät trieäu röôõi. Raát nhieàu ngöôøi coâng nhaän raèng: Cuoäc gaëp gôõ cuûa giôùi treû theá giôùi luùc ñoù, ñaõ gaây ngaïc nhieân cho daân phoá Paris vaø cho daân toäc Phaùp, moät cuoäc gaëp gôõ hoøa bình vaø caàu nguyeän chöa bao giôø xaåy ra trong lòch söû Giaùo hoäi Phaùp vaø treân Ñaát Phaùp. Nhôø ñoù, Giaùo hoäi Phaùp ñaõ thay ñoåi nhieàu vaø ñang tieán ñeán Muøa Xuaân töôi saùng. Phong traøo gia ñình coâng giaùo vaø nhieàu Phong traøo môùi khaùc taïi Phaùp laø moät trong caùc höùa heïn toát ñeïp cuûa Muøa Xuaân naøy. Caùc ñoaøn haønh höông Naêm Thaùnh cuûa caùc Giaùo phaän Phaùp tieáp tuïc ñeán Roma trong nhöõng tuaàn vöøa qua vaø trong nhöõng thaùng tôùi ñaây , cuõng laø nhöõng daáu hieäu baùo moät töông lai tuôi saùng, sau nhöõng con maây muø cuûa thôøi haäu Coâng ñoàng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page