Cuoäc hoïp baùo trình baøy veà
Ngaøy theá giôùi vaø Ngaøy Toaøn xaù Thaùnh nieân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo trình baøy veà Ngaøy theá giôùi vaø Ngaøy Toaøn xaù Thaùnh nieân.

 Saùng thöù hai 10.4.2000, taïi Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh treân ñaïi loä Concilazione, coù cuoäc hoïp baùo trình baøy veà Ngaøy theá giôùi vaø Ngaøy Toaøn xaù cuûa Thanh nieân, seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma töø ngaøy 15 ñeán 20 thaùng 8 tôùi ñaây, nhö ÑTC ñaõ loan baùo sau ngaøy theá giôùi Thanh nieân taïi Paris thaùng 8 naêm 1997.

 Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi baùo chí, coù ÑHY James Francis Stafford, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Giaùo daân, ÑHY Camillo Ruini, Toång ñaïi dieän Giaùo phaän Roma, nôi lo vieäc ñoùn tieáp giôùi treû, Ñöùc TGM Crescenzio Spe, Toång thö kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, Ñöùc TGM Cesare Nosiglia, phoù Toång ñaïi dieän Giaùo phaän Roma, chuû tòch UÛy Ban toå chöùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân cuûa Giaùo phaän Roma, Ñöùc OÂng Renato Boccardo, vieân chöùc Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Giaùo daân, phuï traùch Phaân boä Thanh nieân, Linh muïc Claudio Giulidori, Giaùm ñoác Vaên phoøng truyeàn thoâng xaõ hoäi cuûa HÑGM YÙ, Kyõ sö Lorenzo Serri, Toång thö kyù cuûa UÛy Ban YÙ veà Ngaøy theá giôùi Thanh nieân.

 Trong cuoäc hoïp baùo, tröôùc heát ÑHY Stafford löôïc qua lòch söû Ngaøy theá giôùi Thanh nieân: Ngaøy theá giôùi Thanh nieân ñaõ ñöôïc laäp ra do saùng kieán quan phoøng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong naêm Thaùnh ngoaïi leä 1983-1984 (kyû nieäm 1950 naêm Ôn Cöùu chuoäc). Haèng naêm Ngaøy naøy ñöôïc cöû haønh vaøo Chuùa nhaät Leã Laù, moät naêm treân caáp baäc quoác gia, vaø naêm sau treân caáp baäc quoác teá. Ngaøy quoác teá Thanh nieân sau cuøng ñöôïc toå chöùc taïi Paris thaùng 8 naêm 1997. Nhöng Ngaøy theá giôùi Thaùnh nieân laàn thöù 15 naøy, theo yù ÑTC, ñöôïc toå chöùc taïi Roma trong Naêm Thaùnh, ñoàng thôøi ñeå caùc thanh nieân vöøa cöû haønh Ngaøy theá giôùi, vöøa cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù cuûa mình. Nhö Ñöùc TGM Sepe tuyeân boá trong cuoäc hoïp baùo: Nhö vaäy Ngaøy theá giôùi vaø Ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi treû ñöôïc coi nhö moät trong caùc bieán coá cuûa Naêm Toaøn xaù ñöôïc chôø ñôïi hôn caû vaø cuõng coù theá noùi: vó ñaïi hôn caû.

 Ñaõ nhieàu laàn ÑTC noùi leân yù nghóa saâu xa cuûa vieäc cöû haønh naøy. "Taát caû caùc thanh nieân phaûi caûm thaáy mình ñöôïc Giaùo hoäi theo doõi, quan taâm. Vì theá, taát caû Giaùo hoäi, trong hieäp nhaát vôùi Vò Keá Nghieäp Pheâroâ, phaûi caûm thaáy mình daán thaân moãi ngaøy moãi nhieàu hôn trong coâng vieäc naøy, treân caáp baäc theá giôùi, ñeå giuùp ñôõ giôùi treû, caùc lo laéng, caùc öôùc voïng vaø caùc söï chôø ñôïi cuûa hoï, baèng caùch caùch thoâng truyeàn cho hoï ñieàu chaén chaén naøy: chính Chuùa Kitoâ, chæ mình Ngöôøi laø Chaân lyù, chæ mình Ngöôøi laø Tình Yeâu maø thoâi. Giaùo hoäi luoân luoân nuoâi döôõng söï quan taâm ñaëc bieät naøy ñoái vôùi giôùi treû. Caùc thanh nieân phaûi tìm thaáy baèng chöùng cuï theå naøy laø hoï ñöôïc tin caäy nhieàu, bôûi vì hoï coù giaù trò raát nhieàu. Bôûi vì ñôøi soáng cuûa hoï quí giaù voâ cuøng ñoái vôùi Giaùo hoäi" (Dieãn vaên ñoïc cho caùc Hoàng Y 20.12.1985).

 ÑHY Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùo Daân noùi tieáp: Vôùi thôøi gian, moãi ngaøy moãi thaáy roõ Ngaøy theá giôùi Thanh nieân laø moät bieåu loä cuûa ñaëc suûng khaùc thöôøng Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Nhieàu laàn ngaøi coi nhöõng ngaøy theá giôùi Thaùnh nieân laø nhö nhöõng chaëng ñöôøng cuûa giôùi treû tieán veà Ngaøn Naêm thöù ba. Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm nay ñöôïc cöû haønh laàn thöù 15 vaø cuõng seõ laø ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi treû. Nhö vaäy Ngaøy theá giôùi Thanh nieân phaùt xuaát trong Naêm thaùnh 1984, tieán ñeán ñieåm cao choùt cuõng Naêm Thaùnh thaùnh: Naêm Thaùnh 2000.

 ÑHY Stafford giaûi thích: Nhöng khoâng laàn naøo nhö laàn naøy, Ngaøy theá giôùi Thaùnh nieân mang theo nhöõng yù nghóa truyeàn thoáng vaø saâu xa cuûa noù:

 - Moät thôøi ñaïi ñaëc bieät cuûa vieäc rao gæaûng Tin Möøng cho chính giôùi treû cuõng nhö cho toaøn Giaùo hoäi vaø cho theá giôùi; ñaây laø moät "cuoäc hieån linh" (epiphania) cuûa moät Giaùo hoäi luoân luoân treû trung, Thanh nieân ñöôïc rao giaûng Tin Möøng caùch saâu xa baèng lôøi Chuùa vaø baèng söï hieän dieän cuûa Thaàn Khí Chuùa Kitoâ soáng laïi, chính hoï trôû neân nhöõng ngöôøi rao giaûng Tin Möøng vaø nhöõng thaønh quaû cuûa muïc vuï giôùi treû seõ gia taêng moãi ngaøy moãi nhieàu.

 - Moät daáu chæ hieäu nghieäm cuûa söï hieäp thoâng Giaùo hoäi giöõa caùc thanh nieân vôùi nhau, giöõa hoï vôùi caùc Giaùm muïc cuûa mình, giöõa caùc nhoùm, caùc phong traøo vaø caùc hoäi ñoaøn. Taát caû hieäp nhaát bôûi moät tình yeâu meán ñoái vôùi Giaùo hoäi vaø theá giôùi, nhöng caùch rieâng bôûi loøng yeâu meán ñoái vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ.

 - Moät thaùch ñoá lôùn lao cuûa vieäc canh taân ñoái vôùi giôùi treû: Hoï muoán trôû neân nhöõng con ngöôøi duõng caûm vaø ñích thöïc, muoán laø nhöõng phaàn töû hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi, muoán xaây döïng moät xaõ hoäi môùi. Chuùa Kitoâ lieân luïy hoï vaøo moät daán thaân saâu xa vaø laøm cho hoï trôû thaønh nhöõng nhaø truyeàn giaùo trong theá giôùi hieän nay.

 Veà ñeà taøi cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm naøy, ÑHY giaûi thích: Ñeà taøi cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân laàn naøy lieân keát maät thieát voái caùc giaù trò vöøa keå treân ñaây vaø vôùi Ngaøy Toaøn xaù giôùi treû, do chính ÑTC trích töø Phuùc AÂm Thaùnh Gioan: "Ngoâi Lôøi nhaäp theå laøm ngöôøi vaø ñeán ôû giöõa chuùng ta" (Ga 1. 14 ).

 ÑHY ñaët caâu hoûi: Nhö vaäy, Maàu nhieäm Nhaäp Theå lieân keát vôùi muïc ñích Ngaøy theá giôùi Thanh nieân nhö theá naøo? - Ngaøi traû lôøi: Qua vieäc suy tö saâu xa veà thöïc taïi Chuùa Kitoâ nhaäp theå, cheát vaø soáng laïi, caùc thanh nieân ñöôïc môøi goïi soáng cuõng moät kinh nghieäm ñöùc tin cuûa caùc tín höõu Kitoâ ñaàu tieân cuûa Giaùo hoäi, ñöôïc môøi goïi khaùm phaù "caên cöôùc thöïc" cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ laõnh bí tích Röûa toäi, caùch ñaây hai ngaøn naêm. Caùc tín höõu ñaàu tieân cuûa Giaùo hoäi tìm xa traùnh nhöõng taäp quaùn cuõ, côûi boû nhöõng boä aùo cuõ vaø maëc laáy nhöõng boä aùo môùi. Cuõng moät thaùch ñoá naøy caàn ñöôïc trình baøy vôùi caùc theá heä treû maø khoâng sôï haõi gì caû. Hoï coù quyeàn ñöôïc nghe noùi veà kinh nghieäm naøy vaø coù quyeàn thaáy kinh nghieäm naøy ñöôïc thöïc hieän trong ñôøi soáng haèng ngaøy. "Chuùa Kitoâ ñoùng ñanh laø Ñöôøng, laø Söï thaät vaø laø Söï soáng" (Ga 14, 6 ) cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ laõnh Bí tích Röûa toäi.

 Caùc thanh nieân ñeán haønh höông Roma vaø böôùc qua Cöûa Thaùnh. Nhö vaäy hoï seõ oân laïi lôøi khaán höùa Pheùp Röûa toäi, vì pheùp röûa toäi laø nhö kinh nghieäm "ngöôõng cöûa" cuûa khôûi söï ñôøi soáng Kitoâ: nhö laø böôùc qua ngöôõng cöûa, baèng vieäc ñeå laïi ñaøng sau con ngöôøi cuõ vaø baèng vieäc ñi vaøo moät söï hieäp thoâng môùi. Hoï seõ ñöôïc giaûng daïy veà giaùo lyù; giaùo lyù naøy seõ giuùp hoï töï hoûi mình veà nhöõng öôùc voïng thaàm kín nhaát cuûa taâm hoàn vaø ñoàng thôøi xaùc nhaän "lôøi xin vaâng" cuûa mình vôùi Chuùa Kitoâ, Ñaáng ñaõ thaùnh hoùa "daân ngöôøi baèng chính Maùu cuûa Ngöôøi" (Heb. 13, 12), trong chính luùc hoï baét ñaàu laõnh nhaän traùch nhieäm trong Giaùo hoäi vaø trong xaõ hoäi cuûa Ngaøn naêm môùi.

 Vò giaûng giaùo lyù tröôùc heát laø ÑTC, vôùi caùc baøi giaûng khuyeân cuûa ngaøi vaø vôùi caùc cöû chæ cuûa ngaøi tröôùc maët caû theá giôùi. Roài caùc giaùo lyù vieân khaùc seõ laø caùc giaùm muïc vaø caùc Hoàng Y, trong ba ngaøy seõ noùi veà caùc ñeà taøi caên baûn cuûa ñöùc tin cho caùc nhoùm ñöôïc chia theo theo caùc tieáng noùi khaùc nhau.

 ÑHY Stafford keát thuùc buoåi hoïp baùo veà Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân nhö sau: Ñeán töø moïi nôi treân theá giôùi, giôùi treû seõ keát thuùc loä trình daøi cuûa hoï chung quanh Vò Keá nghieäp Pheâroâ, khoâng phaân bieät nhöõng kinh nghieäm khaùc nhau veà ñôøi soáng, veà ñöùc tin, ñeå cuøng nhau trình baøy mình tröôùc theá giôùi nhö haït gioáng vaø ñeà nghi veà moät nhaân loaïi môùi, moät nhaân loaïi ñem ñeán moät söï môùi laï cuûa ñöùc tin, vì chæ coù ñöùc tin môùi bieán ñoåi ñöôïc theá giôùi maø thoâi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page