Cöû chæ ñaëc bieät cuûa ÑTC
luùc kính vieáng Böùc Töôøng Than khoùc
ôû Gieârusalem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cöû chæ ñaëc bieät cuûa ÑTC luùc kính vieáng Böùc Töôøng Than khoùc ôû Gieârusalem.

 Gieârusalem - 27.3.2000 - Nhaät baùo La Repubblica (cuûa YÙ) soá ra thöù Hai 27.3.2000, ñaêng lôøi caàu nguyeän vaén taét cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñeå laïi trong Böùc Töôøng Than khoùc, luùc ngaøi tôùi vieáng thaêm saùng Chuùa nhaät 26.3.2000. Böùc Töôøng Than khoùc ôû Gieârusalem laø nôi caùc ngöôøi Do thaùi vaãn ñeán caàu nguyeän. Ñaây laø baûn Kinh caàu nguyeän vaén taét, nhöng thaønh thöïc vaø caûm ñoäng cuûa ÑTC:
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page