Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
Chöùng nhaân soáng ñoäng
trong caùc cuoäc haønh höông toaøn xaù

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma: Chöùng nhaân soáng ñoäng trong caùc cuoäc haønh höông toaøn xaù.

 Naêm Thaùnh ñang mang laïi nhöõng thaønh quaû cuï theå veà ñaøng thieâng lieâng. Haèng ngaøy nhaät baùo L'Osservatore Romano thu löôïm nhieàu chöùng taù khaùc nhau cuûa caùc ngöôøi haønh höông ñeán Roma kính vieáng caùc Ñeàn thôø, caùc di tích lòch söû thaùnh vaø nhaát laø ñeå cuûng coá ñöùc tin beân moä hai Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ vaø sau ñoù trôû laïi nhaø daán thaân maïnh meõ hôn trong ñôøi soáng Kitoâ vaø trong vieäc rao giaûng Tin Möøng. Ñaây chính laø muïc ñích cuûa Naêm Thaùnh: trôû veà vôùi Thieân Chuùa vaø daán thaân minh chöùng ñöùc tin trong ñôøi soáng haèng ngaøy tuøy theo ôn goïi cuûa moãi moät ngöôøi.

 Muoán caûi toå vaø thay ñoåi boä maët cuûa theá giôùi ngaøy nay - moät theá giôùi moãi ngaøy moãi xa caùc giaù trò cao quí tinh thaàn, chaïy theo thuù vui, tieàn taøi, danh voïng, moät theá giôùi thieáu tình lieân ñôùi, tình huynh ñeä, moät theá giôùi chia reõ vì yù thöùc heä, vì quyeàn lôïi vaät chaát, moät theá giôùi trong ñoù coù töøng traêm trieäu con ngöôøi soáng trong ñoùi khoå, doát naùt vaø chieán tranh - moãi ngöôøi, caùch rieâng caùc tín höõu Kitoâ vaø caùc tín höõu cuûa caùc toân giaùo khaùc, phaûi trôû veà caùc giaù trò toân giaùo vaø phoå bieán caùc giaù trò naøy cho nhöõng nguôøi chung quanh mình. Chæ coù nhöõng giaù trò tinh thaàn, ñaïo ñöùc naøy môùi cöùu thoaùt ñöôïc nhaân loaïi.

 Trong Naêm Thaùnh, nhieàu tín höõu coâng giaùo ñaõ yù thöùc ñöôïc boån phaän "canh taân ñôøi soáng rieâng cuûa mình", ñeå sau ñoù canh taân xaõ hoäi, thay ñoåi theá giôùi, nhö Meï Teâreâsa thaønh Calcutta ñaõ quaû quyeát vôùi moät nhaø baùo hoûi Meï: Phaûi laøm gì ñeå thay ñoåi theá giôùi vaø Giaùo hoäi ngaøy nay? - Vaø Meï Teâreâsa Calcutta ñaõ traû lôøi nhö sau: "Phaûi baét ñaàu töø oâng vaø töø toâi".

 Nöõ tu Mary Bush, thuoäc ñoaøn haønh höông ñeán töø Giaùo phaän Seraton (bang Pennsylvania - Hoa kyø), noùi vôùi phoùng vieân Nhaät baùo L'Osservatore Romano raèng: Ñoaøn haønh höông chuùng toâi goàm haàu heát ngöôøi giaùo daân, hoï raát haêng say. Moät ngöôøi trong ñoaøn, oâng James Mc Key, baùc só, tuyeân boá: Taïi ñaây, ôû Roma naøy, toâi tìm ñaøo saâu khía caïnh thieâng lieâng veà ngheà nghieäp cuûa toâi, ñeå gaëp gôõ caùc beänh nhaân moãi ngaøy moãi theâm maõi trong tinh thaàn cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ngöôøi Samaritano nhaân haäu. Ñaây laø ñieàu ÑTC ñaõ noùi leân nhieàu laàn trong caùc buoåi tieáp kieán daønh cho caùc nhaân vieân hoaït ñoäng trong ngaønh Y teá.

 Nhoùm khaùc, trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, goàm 30 Tu só Doøng Phanxicoâ ñang hoïc thaàn hoïc taïi Verona vaø Venezia (baéc YÙ), ñeán haønh höông Roma. Moät trong caùc sinh vieân Tu só naøy giaûi thích nhö sau: Trong boái caûnh cuûa con ñöôøng trôû veà vôùi Thieân Chuùa, ñeán Roma coù nghóa laø ñeán muùc kín töø nguoàn maïch nguyeân thuûy cuûa ñöùc tin, bôûi vì ñaây laø trung taâm Giaùo hoäi, muùc kín töø nôi cuûa truyeàn thoáng vaø cuûa vieäc keá vò, töø Thaùnh Pheâroâ cho tôùi luùc naøy. Toâi tin Giaùo hoäi duy nhaát, thaùnh thieän, coâng giaùo vaø toâng truyeàn, moät Giaùo hoäi baát dieät, vì do chính Chuùa Gieâsu Kitoâ saùng laäp vaø trao quyeàn cho Pheâroâ vaø caùc Vò Keá nghieäp ngaøi: "Ta seõ xaây Giaùo hoäi Ta treân taûng ñaù naøy. Quyeàn löïc hoûa nguïc khoâng theå lay chuyeån noåi. Ta seõ ôû vôùi caùc con moïi ngaøy cho ñeán taän theá". Lôøi Chuùa laø chaân lyù vónh cöûu. Giaùo hoäi, duø bò baùch haïi trong moïi thôøi ñaïi, vaãn toàn taïi vaø vaãn phaùt trieån khaép nôi.

 Cha Diulio Testa, truyeàn giaùo 30 naêm taïi Congo, (Chaâu phi), trôû veà YÙ laøm cha sôû hôn moät naêm nay, tuyeân boá: Phaûi ra ñi gaëp gôõ ngöôøi daân, khoâng phaûi ngoài chôø ñôïi ngöôøi ta ñeán vôùi mình; ra ñi gaëp caùc gia ñình, caùc ngöôøi ngheøo khoå, caùc thanh nieân: ñaây laø caùch theá duy nhaát ñeå laøm cho hoï bieát Chuùa Gieâsu. Ñaïi Toaøn xaù raát quan troïng, bôûi vì Toaøn xaù keâu goïi chuùng ta löu yù ñeán thöïc taïi naøy, ñeán boån phaän trôû neân nhöõng ngöôøi haønh höông lieân læ tieán veà Chuùa Kitoâ, Ñaáng hieän dieän trong caùc Nhaø Taïm cuûa caùc nhaø thôø, nhöng cuõng hieän dieän nôi anh chò em chuùng ta nöõa.

 Baø Costanza Ballestra, thuoäc ñoaøn haønh höông Venti-miglia- Saremo, giaùo phaän giaùp giôùi Phaùp, sau khi kính vieáng caùc Ñeàn thôø, tuyeân boá: Raát thoûa maõn veà chuyeán ra ñi ñaïo ñöùc naøy. Baø noùi: Trong luùc leân ñöôøng, toâi raát lo laéng, vì toâi khoâng coù quan nieäm roõ raøng veà moät cuoäc haønh höông. Traùi laïi, luùc ñeán Roma, toâi ñaõ gaëp ñöôïc nhöõng ngöôøi raát toát laønh vaø noáùi keát tình baïn vôùi hoï. Toâi ra ñi vôùi moät noãi buoàn, nhöng luùc trôû veà, toâi ñaõ ñöôïc an vui haïnh phuùc trong taâm hoàn. Rieâng caù nhaân toâi, toâi nghó raèng bieán coá laï luøng ngaøy ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích nôi taâm hoàn toâi.

 Cha Gabriel, töø Colombia ñeán Roma döï leã phong Chaân Phöôùc cuûa Ñaày Tôù Chuùa Use Hoyos (Chuùa nhaät 9.4.2000 vöøa qua), tuyeân boá: Chuùng ta xin Chuùa tha thöù cho chuùng ta, cuõng vaäy chuùng ta phaûi saün saøng tha thöù cho ngöôøi khaùc. Chuùa nhaät, trong thaùnh leã phong chaân phöôùc, toâi ñöôïc soáng nhöõng giôø phuùt ñaëc bieät cho Giaùo hoäi taïi Colombia. Hoâm nay ñaây toâi böôùc qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå laõnh Bí tích Hoøa giaûi vaø ñeå ñích thaân soáng Ôn Toaøn xaù.

 Cha Gabriel töø Thaùnh ñòa trôû veà Roma. Cha ñaõ cuøng vôùi caùc thanh nieân thuoäc Phong traøo Taân Döï Toøng tham döï thaùnh leã do ÑTC cöû haønh beân Nuùi Phuùc Thaät, cuoái thaùng ba vöøa qua. Beân caïnh Cha, coù cha Carlos, moät linh muïc treû tuoåi, hieän ñang theo hoïc taïi Hoïc vieän Redemptoris Mater (Meï Ñaáng Cöùu chuoäc) ôû Roma, noùi tieáp theo Cha Gabriel raèng: Neáu chuùng ta baûo veä caùc nôi thaùnh vôùi moïi phöông theá coù theå, ñieàu naøy coù nghóa laø: Kitoâ giaùo khoâng phaûi laø moät yù thöùc heä, nhöng laø moät söï kieän. Chuùa Kitoâ soáng ñoäng vaø luoân luoân hoaït ñoäng trong Giaùo hoäi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page