Cuoäc haønh höông cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
taïi Thaùnh ñòa
laø moät cuoäc ra ñi theo böôùc chaân Chuùa Gieâsu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc haønh höông cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh ñòa laø moät cuoäc ra ñi theo böôùc chaân Chuùa Gieâsu.

 Cuoäc haønh höông lòch söû cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa, ñöôïc khôûi söï töø thöù Hai 20.3.2000 vaø keát thuùc luùc 23 giôø Chuùa nhaät 26.3.2000. Trong moät tuaàn leã, ÑTC ñaõ kính vieáng Nuùi Nebo (Jordanie), nôi Toå phuï Maisen chieâm ngöôõng Ñaát Höùa tröôùc khi cheát. Cuõng taïi Jordanie, ÑTC kính vieáng Wadi Al-Kharrar, nôi Chuùa Gieâsu laõnh Pheùp Röûa cuûa Gioan Taåy giaû, beân bôø soâng Jordano.

 Tieáp sau ñoù, ÑTC kính vieáng Hang ñaù Betlem (nay thuoäc laõnh thoå töï trò Palestine) vaø cöû haønh thaùnh leã tröôùc Quaûng tröôøng Ñeàn thôø Giaùng sinh. Ban chieàu 22.3.2000, ngaøi ñeán vieáng thaêm Traïi Tò naïn Al-Maghtas, daønh cho caùc ngöôøi Palestine.

 Sau Jordanie vaø Palestine, ÑTC ñeán Gieârusalem ngaøy 23.3.2000 vaø ôû laïi Israel cho tôùi heát ngaøy Chuùa nhaät 26.3.2000. Coù theå quaû quyeát: Ñaây laø chaëng quan troïng hôn caû trong chuyeán vieáng thaêm naøy, xeùt veà phöông dieän toân giaùo cuõng nhö chính trò.

 Taïi Gieârusalem, ÑTC cöû haønh thaùnh leã trong Nhaø Tieäc li. Neân nhôù töø naêm 1551, luùc caùc Cha Doøng Phanxicoâ, nhöõng ngöôøi canh giöõ Thaùnh ñòa, bò ngöôøi Hoài giaùo truïc xuaát, khoâng coù moät Linh muïc naøo ñöôïc cöû haønh thaùnh leã taïi nôi thaùnh naøy. Töø naêm 1967, Nhaø Tieäc li thuoäc quyeàn sôõ höõu chính phuû Do thaùi. Trong dòp naøy, Chính phuû ñaõ daønh ñaëc aân cho ÑTC, Ñoaøn tuøy tuøng cuûa ngaøi vaø caùc giaùm muïc hieän dieän taïi Do thaùi, ñöôïc cöû haønh thaùnh leã trong chính nôi Chuùa ñaõ laäp Bí Tích Thaùnh Theå vaø Chöùc Linh muïc, trong Böõa toái sau cuøng, tröôùc Cuoäc Töû naïn vaø cuõng laø nôi Giaùo hoäi coâng giaùo khai sinh, trong Ngaøy Leã Hieän xuoáng.

 Töø Gieârusalem, ÑTC ñeán haønh höông taïi Nuùi Taùm moái Phuùc Thaät, mieàn Hoà Tiberiade (nôi Chuùa Gieâsu rao giaûng Nöôùc Trôøi cho daân chuùng vaø laøm nhieàu pheùp laï, choïn caùc moân ñeä). Taïi Korazim, beân söôøn Nuùi, ÑTC cöû haønh Thaùnh leã cho giôùi treû ñeán töø caùc nöôùc Trung-Ñoâng vaø nhieàu quoác gia khaùc treân theá giôùi, caû töø Canada, Chaâu AÙ vaø Chaâu Phi. Sau thaùnh leã, ÑTC kính vieáng nhaø ôû cuûa Pheâroâ vaø Tabga, nôi Chuùa Gieâsu trao Quyeàn toái cao cho Pheâroâ.

 Ngaøy 25.3.2000, Leã Truyeàn Tin, ÑTC haønh höông Nagiaret vaø cöû haønh thaùnh leã kính Maàu nhieäm Ngoâi Lôøi nhaäp theå, khôûi söï Maàu nhieäm Cöùu chuoäc, maàu nhieäm ñöôïc cöû haønh caùch ñaëc bieät trong Naêm Thaùnh 2000 naøy. Taïi Gieârusalem, ngoaøi thaùnh leã trong Ñeàn thôø Moà Thaùnh Chuùa nhaät 26.3.2000, chieàu toái thöù baåy 25.3.2000, ÑTC ñaõ ñeán caàu nguyeän taïi Vöôøn Caây Daàu (Vöôøn Gieâtsemani), nôi Chuùa caàu nguyeän vaø ñoå moà hoâi maùu, tröôùc cuoäc Töû naïn vaø cuõng taïi ñaây, Chuùa bò Giuña phaûn boäi noäp cho caùc ngöôøi thuø ñòch, bò Nhaø Caàm quyeàn xöû vaø bò aùn ñoùng ñanh vaøo thaäp gia: hình phaït tuûi nhuïc nhaát cuûa Ñeá quoác Roma hoài ñoù.

 Cuoäc haønh höông trôû veà nguoàn goác taïi caùc nôi thaùnh lieân keát vôùi lòch söû Cöùu chuoäc laø moät cuoäc haønh höông ñöôïc ÑTC öôùc mong hôn caû, ngay töø luùc ñöôïc choïn laøm Vò Chuû chaên toaøn Giaùo hoäi, ngaøy 16.10 naêm 1978.

 Hoài coøn laøm Giaùm muïc, sau khoùa hoïp khoaùng ñaïi thöù hai cuûa Coâng ñoàng chung Vatican II ( 1962-1963 ), thaùng 12 naêm 1963, Ñöùc Karol Wojtyla ñaõ haønh höông Thaùnh ñòa laàn ñaàu tieân.

 Thaùng 11 naêm 1978, sau 4 tuaàn ñöôïc baàu laøm Vò Keá nghieäp Pheâroâ, ÑTC ñaõ baøy toû vôùi Ñöùc Cha Maximos ñeä nguõ Hakim, Giaùo chuû Giaùo hoäi coâng giaùo Hy laïp-Melkite, öôùc mong ñöôïc thöïc hieän cuoäc haønh höông ñaàu tieân cuûa ngaøi ngoaøi nöôùc YÙ baèng vieäc ñích thaân ñeán Betlem vaøo dòp Leã Giaùng sinh. Nhöng öôùc mong naøy ñaõ khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. Ngaøi ñaõ nhaéc ñeán öôùc mong naøy trong baøi giaûng Ñeâm leã Giaùng sinh laø "Ngaøi muoán ñöôïc ñeán taän nôi Chuùa sinh ra, ñeå cöû haønh thaùnh leã taïi ñaây".

 Töø Leã Giaùng sinh naêm 1978, nhieàu döï tính ñaõ ñöôïc ñöa ra veà cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa, nhöng Israel khoâng uûng hoä, vì giöõa Vatican vaø Do thaùi chöa coù quan heä ngoaïi giao. Vieäc thieát laäp quan heä ngoaïi giao chính thöùc ñöôïc thöïc hieän ngaøy cuoái cuøng naêm 1994. Töø ñoù, chöông trình cuûa cuoäc haønh höông ñöôïc xuùc tieán maïnh meõ, ñeå ÑTC coù theå thöïc hieän cuoäc haønh höông, toát hôn caû trong Naêm Thaùnh 2000. Duø vaäy, coøn coù nhieàu khoù khaên khaùc, caùch rieâng vaán ñeà raát phöùc taïp cuûa Palestine. Ngaøy 15.9.1982, laàn ñaàu tieân ÑTC tieáp Chuû tòch cuûa Toå chöùc giaûi phoùng Palestine, oâng Yasser Arafat vaø ngaøi leân tieáng: phaûi toân troïng quyeàn cuûa caùc daân toäc. Sau ñoù ngaøi coøn tieáp caùc chính khaùch Do thaùi vaø Palestine nhieàu laàn. Ngaøy 5.10.1980, trong chuyeán vieáng thaêm Giaùo phaän Otranto (mieàn nam nöôùc YÙ), treân bôø bieån Adriatique, höôùng veà Trung-Ñoâng, Ñöùc Gioan Phaoloâ II neâu leân caùc nguyeân taéc sau ñaây, ñeå baûo ñaûm hoøa bình: quyeàn cuûa Do thaùi ñöôïc toàn taïi nhö moät quoác gia vaø ñöôïc baûo ñaûm veà an ninh; quyeàn cuûa Palestine ñöôïc soáng yeân haøn taïi mieàn ñaát maø hieän nay hoï ñaõ bò truïc xuaát; quyeàn cuûa Liban, moät quoác gia chuû quyeàn vaø ñoäc laäp, phaûi ñöôïc baûo ñaûm veà toaøn veïn laõnh thoå. Sau cuøng trong cuoäc haønh höông vöøa keát thuùc, moät laàn nöõa taïi choã, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaán maïnh: nhöõng nguyeân taéc treân ñaây phaûi ñöôïc thöïc hieän, ñeå hoøa bình trôû laïi trong mieàn Trung-Ñoâng.

 Veà Thaønh thaùnh Gieârusalem, trong söù ñieäp "Urbi et Orbi" (cho Thaønh Roma vaø cho Theá giôùi) ñoïc ngaøy Leã Phuc sinh naêm 1984, ÑTC baøy toû laäp tröôøng roõ raøng cuûa Toøa Thaùnh nhö sau: Gieârusalem khoâng theå trôû neân "moät baûo taøng vieän" daønh cho khaùch du lòch vaø ngöôøi haønh höông, nhöng caùc quyeàn cuûa daân ñòa phöông, Coäng ñoàng Do thaùi, AÛ raäp, Kitoâ giaùo vaø Hoài giaùo, caàn ñöôïc toân troïng: quyeàn soáng coøn - quyeàn cö truù - quyeàn töï do löông taâm, töï do toân giaùo. Dó nhieân, trong chuyeán vieáng thaêm vöøa keát thuùc, vaán ñeà Gieârusalem ñaõ ñöôïc quan taâm caùch rieâng trong cuoäc gaëp gôõ vôùi Nhaø Caàm quyeàn Do thaùi. Vaø cuõng neân nhôù laïi raèng: moät trong caùc muïc tieâu cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa, cuõng nhö taïi Ai caäp cuoái thaùng 2/2000 vöøa qua, laø ñem ñeán söï an uûi vaø cuûng coá ñöùc tin caùc tín höõu coâng giaùo, laø thaønh phaàn thieåu soá vaø gaëp nhieàu khoù khaên, trong mieàn naøy. Cuõng vì muïc tieâu naøy, ngaøi ñaõ gaëp chung caùc vò laõnh ñaïo caùc Giaùo hoäi coâng giaùo thuoäc caùc leã nghi khaùc nhau taïi Toøa Giaùo chuû Latinh ôû Gieârusalem, sau thaùnh leã taïi Moà Thaùnh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page