Naêm Vò Taân Chaân phöôùc
ñöôïc ÑTC toân phong
ngaøy Chuùa Nhaät 9/4/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Naêm Vò Taân Chaân phöôùc ñöôïc ÑTC toân phong vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 9/4/2000.

 Chuùa nhaät 9.4.2000, luùc 10 giôø saùng, trong thaùnh leã troïng theå taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC Gioan Phaoloâ II toân phong naêm Vò Ñaày Tôù Chuùa leân baäc Chaân phöôùc: Cha Mariano de Jesuùs Euse Hoyos, linh muïc trieàu, ngöôøi Colombia, qua ñôøi naêm 1926 - Cha Phanxicoâ Xavieâ Seelos, ngöôøi Ñöùc, thuoäc Doøng Chuùa Cöùu Theá, qua ñôøi naêm 1867 vaø Ba Nöõ Tu saùng laäp Doøng: Meï Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan, ngöôøi AÁn ñoä - Meï Maria Elisabeth Hesselblad, ngöôøi Thuïy ñieån vaø Meï Anna Rosa Gattorno, ngöôøi YÙ.

 Ba Nöõ Chaân Phöôùc môùi chöùng minh ñieàu maø ÑTC Gioan Phaoloâ II thöôøng noùi leân nhieàu laàn vaø goïi laø "thieân taøi cuûa Nöõ giôùi". Thieân taøi naøy ñöôïc bieåu loä nôi Meï Mankidiyan do caùc coâng vieäc töø thieän baùc aùi, giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo khoå vaø ngöôøi heøn haï trong xaõ hoäi - nôi Meï Hesselblad qua söï daán thaân ñoái thoaïi nhaèm tieán ñeán söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ vaø nôi Meï Gattorno do vieäc phuïc vuï caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø bò boû rôi ngoaøi leà xaõ hoäi.

 1 - Meï Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan, sinh taïi Bang Kerala, naêm 1876, qua ñôøi naêm 1926, thuoäc Leã nghi Siro-Malabarese, xeùt veà nhieàu phöông dieän, ñöôïc goïi laø "Vò Tieàn hoâ" vaø "hình aûnh" cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta. Meï laø moät nhaø thaàn bí vaø ñaõ ñöôïïc in naêm daáu thaùnh, nhö Cha Pio. Caùc ngöôøi ngheøo, caùc beänh nhaân, caùc treû em moà coâi, caùc phuï nöõ soáng ngoaøi ñöôøng vaø thuoäc giôùi haï löu AÁn ñoä (Paria) ñeàu laø con caùi thuoäc gia ñình cuûa Meï. Meï ñaõ laø moät ngöôøi ñaåy maïnh vieäc toâng ñoà muïc vuï gia ñình vaø ñaây cuõng laø "ñaëc suûng rieâng" cuûa Tu hoäi "Thaùnh Gia" do Meï saùng laäp naêm 1913.

 Luùc Meï qua ñôøi (50 tuoåi) Doøng coù 55 nöõ tu, 30 hoïc sinh vaø 10 em moà coâi. Cha Joseph Vithayathil, vò linh höôùng vaø ñoàng saùng laäp, tieáp tuïc coâng vieäc cuûa Meï, cho ñeán khi ngaøi cheát naêm 1964. Hieän nay, naêm 2000, Doøng coù 1,592 Nöõ tu khaán, 119 taäp vieân, phuïc vuï taïi Bang Kerala, taïi caùc giaùo xöù thuoäc mieàn Baéc AÁn ñoä, taïi Ñöùc, YÙ vaø Ghana, raûi raéc trong 172 nhaø.

 2 - Meï Maria Elisabeth Hesselblad, ngöôøi Thuïy ñieån, sinh trong gia ñình Tin Laønh Luther, naêm 1870, ngöôøi thöù naêm trong soá 13 ngöôøi con. Töø naêm 1888 ñeán 1904, di cö sang Hoa kyø laøm Y taù taïi Beänh vieän thôøi danh Roosvelt ôû New York. Taïi ñaây, naêm 1902, Meï trôû laïi Giaùo hoäi coâng giaùo, do lôøi khuyeân cuûa Cha Linh höôùng Doøng Teân. Nhôø tieáp xuùc vôùi ñau khoå vaø beänh taät, Meï coù moät söï nhaäy caûm ñaëc bieät ñoái vôùi con ngöôøi vaø veà ñaøng thieâng lieâng, coá gaéng theo göông Thaùnh Nöõ Brigida, cuõng ngöôøi Thuïy ñieån. Naêm 1911, ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, Meï saùng laäp, noùi ñuùng hôn laø taùi laäp Doøng Nöõ Chuùa Cöùu Theá raát thaùnh, do chính Thaùnh Nöõ Brigida saùng laäp. Moät trong caùc muïc ñích cuûa Doøng do Thaùnh Nöõ Brigida saùng laäp vaø do Meï Hesselblad taùi laäp laø chuyeân caàu nguyeän vaø hoaït ñoäng baèng caùc phöông theá khaùc nhau, ñeå coå voõ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. Vì theá Meï ñöôïc goïi laø toâng ñoà cuûa Phong traøo hieäp nhaát, do vieäc daán thaân khoâng bieát moûi meät, ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy.

 Beà treân Toång quyeàn hieän nay cuûa Doøng Thaùnh Brigida , tuyeân boá trong dòp leã Phong Chaân phöôùc cuûa Meï Maria Elisabeth Hesselblad nhö sau: "Khoâng caùi gì giuùp vaøo vieäc giaùo duïc hieäu nghieäm hôn veà nieàm hy voïng tieán ñeán hieäp nhaát, baèng vieäc nhìn thaúng vaøo böùc aûnh haáp daãn cuûa nhöõng ngöôøi nam, nöõ ñaõ soáng trong cuoäc ñôøi cuûa mình nieàm hy voïng naøy.

 Sau cuoäc ñôøi ñöôïc ñaùnh daáu baèng ñau khoå vaø beänh taät, Meï Hesselblad qua ñôøi taïi Tu vieän ôû Roma, ngaøy 24 thaùng 4 naêm 1957, ñeå laïi cho caùc con caùi trong Doøng moät göông saùng choùi veà thaùnh thieän vaø veà daán thaân trong caàu nguyeän vaø hoaït ñoäng cho vieäc hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. Doøng Thaùnh Nöõ Brigida hieän nay coù hôn 600 nöõ tu, trong ñoù coù moät chò ngöôøi Vieät nam, môùi khaán taïm. Caùc nöõ tu naøy hoaït ñoäng taïi Hoa kyø, AÁn ñoä vaø moät soá quoác gia Chaâu AÂu, trong ñoù coù Thuïy ñieån, queâ höông cuûa Meï.

 3 - Meï Anna Rosa Gattorno - Cuoäc ñôøi cuûa Meï Gattorno cuõng ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhieàu ñau khoå vaø tình yeâu ñoái vôùi Chuùa Kitoâ ñoùng ñanh. Sinh taïi Genova (mieàn Taây baéc nöôùc YÙ) naêm 1831 trong moät gia ñình giaàu coù. Naêm 21 tuoåi Gattorno laäp gia ñình vôùi ngöôøi anh em hoï teân laø Gerolamo Custo. Sau ñoù caû hai sang Marseillle (Phaùp) laøm vieäc vaø ñöôïc ba ngöôøi con. Nhöng haïnh phuùc gia ñình khoâng ñöôïc bao laâu. Gaëp nhieàu khoù khaên veà kinh teá, Custo phaûi ñöa vôï con trôû veà Genova. Ñöùc con gaùi ñaàu loøng bò beänh roài cheát sôùm. Sau ñoù, Custo cuõng cheát, sau moät côn beänh. Caùch ít thaùng con trai thöù hai cuõng qua ñôøi, ñeå laïi bieát bao ñau ñôùn vaø khoå cöïc cho ngöôøi vôï vaø ngöôøi meï treû trung.

 Naêm 1862, ngöôøi meï treû trung naøy ñöôïc in daáu thaùnh, nhöng khoâng coù gì bieåu loä beân ngoaøi. Naêm 1867, sau khi ñöôïc söï khuyeán khích cuûa Ñöùc Pio IX, Anna Rosa Gattorno laäp Tu hoäi môùi taïi Piacenza vaø ñaët teân laø "Tu hoäi caùc Nöõ töû Thaùnh Anna". Muïc ñích cuûa Tu hoäi laø chieán ñaáu choáng laïi moïi hình thöùc ñau khoå vaø caûnh ngheøo ñoùi cuøng cöïc, veà tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát.

 Naêm 1878, Doøng cuûa Meï lan roäng taïi Bolivia, Brazil, Chili, Peruø (Nam Myõ chaâu), Eritrea (Phi chaâu), Phaùp vaø Taây ban nha (AÂu chaâu). Luùc Meï Gattorno qua ñôøi naêm 1900, Doøng ñaõ coù 3,500 Nöõ tu, raûi raéc trong 368 nhaø. Töø ñoù ñaëc suûng cuûa Doøng ñöôïc phoå bieán nhanh choùng taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi, nhôø vaøo hoaït ñoäng cuûa caùc con caùi vaø nhaát laø nhôø vaøo nhöõng hình thöùc môùi veà ñôøi soáng Phuùc AÂm, lieân keát vôùi con ñöôøng Tu ñöùc do Meï ñaõ ñeå laïi, con ñöôøng tu ñöùc ñöôïc nuoâi döôõng baèng tình yeâu meán ñoái vôùi Chuùa Kitoâ ñoùng ñanh, Ñaáng maø Meï Gattorno ñaõ hoaøn toaøn phuù thaùc taát caû cuoäc ñôøi vaø caùc coâng vieäc cuûa Tu hoäi, Ñaáng ñaõ duøng söï ñau khoå ñeå höôùng daãn ngöôøi quaû phuï treû trung naøy ñeán vieäc töø boû theá gian, ñeå hieán taát caû cuoäc ñôøi cho Tình yeâu vaø cho vieäc cöùu roãi caùc linh hoàn.

 4 - Cha Phanxicoâ Xavieâ Seelos, linh muïc Doøng Chuùa Cöùu theá, ngöôøi Ñöùc, sinh naêm 1819, trong mieàn Bavieøre. Töø nhoû, Seelos ñaõ muoán laøm linh muïc ñeå phuïc vuï tha nhaân. Nghe bieát Doøng Chuùa Cöùu Theá ñöôïc saùng laäp ñeå rao giaûng Tin Möøng cho caùc ngöôøi ngheøo, caùc ngöôøi bò boû rôi hôn caû, nhaát laø taïi caùc mieàn thoân queâ, Seelos quyeát ñònh xin vaøo Doøng naøy, ñeå ñöôïc ñi truyeàn giaùo cho ngöôøi daân Ñöùc di cö taïi Hoa kyø.

 Naêm 1842, ñöôïc nhaän vaøo Doøng. Naêm sau, thaày Seelos sang Phaùp, xuoáng taàu töø cöûa bieån Le Havre, tôùi New York 20.4.1843. Sau nhöõng naêm taäp vaø hoïc thaàn hoïc, Thaày Seelos thuï phong linh muïc ngaøy 22.12.1844, taïi nhaø thôø Doøng Chuùa Cöùu Theá ôû Baltimore (Bang Maryland). Sau ñoù ñöôïc sai laøm phoù xöù cuûa Thaùnh John Neumann, cuõng Doøng Chuùa Cöùu theá, taïi Pittsburg (Pennsylvania). Roài laøm Beà treân nhaø, laøm cha sôû, cha giaùo nhaø taäp. Trong thôøi kyø soáng vaø laøm vieäc vôùi Thaùnh Neumann, Cha Seelos tuyeân boá : Ngaøi giuùp ñôõ toâi trong ñôøi soáng hoaït ñoäng toâng ñoà vaø höôùng daãn toâi nhö cha linh höôùng vaø cha giaûi toäi".

 Naêm 1854, töø Pittsburg, cha Seelos ñöôïc chuyeån veà Baltimore, roài Cumberlan vaø Annapolis. Cha thöôøng noùi: Toøa giaûi toäi cuûa toâi luoân luoân môû cöûa ñoùn moïi ngöôøi. Toâi giaûi toäi baèng tieáng Ñöùc, tieáng Anh, tieáng Phaùp, ngöôøi da traéng, ngöôøi da ñen, khoâng tröø moät ai".

 Naêm 1860, cha ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc giaùo phaän Pittsburg, nhöng cha ñaõ xin Ñöùc Pio IX mieãn chöùc vuï naøy. Töø naêm 1863 ñeán 1866, cha nhaän traùch nhieäm laøm nhaø truyeàn giaùo löu ñoäng. Cha ñi giaûng baèng tieáng Ñöùc, tieáng Anh trong caùc Bang Connecticut, Illinois, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island vaø Wisconsin. Naêm 1866, cha ñöôïc chuyeån veà laøm cha sôû taïi New Orleans (Louisiana). Thaùng 9 cuõng naêm 1866, bò kieät söù do vieäc thaêm vieáng lieân tieáp caùc beänh nhaân, bò laây beänh vaø qua ñôøi ngaøy 4.10.1867, chöa daày 49 tuoåi.

 5 - Cha Mariano de Jesuùs Euse Hoyos, linh muïc giaùo phaän, nguôøi Colombia, sinh naêm 1845, con caû trong 7 ngöôøi con. Luùc ñöôïc hai tuoåi, Hoyos daõ laõnh bí tích Theâm söùc (thôøi ñoù). Vì khoâng muoán cho con theo hoïc tröôøng nhaø nöôùc, luùc ñoù hoaøn toaøn do Beø Nhieäm caàm quyeàn, gheùt ñaïo, choáng Giaùo hoäi, cha meï lo cho con hoïc rieâng ôû nhaø. Khi Hoyos toû yù muoán laøm linh muïc, cha meï trao phoù cho ngöôøi chuù cuõng laøm linh muïc, cha Firmino Hoyos. Naêm 1869, Hoys vaøo chuûng vieän Toång giaùo phaän Medellin vaø thuï phong linh muïc ngaøy 14.7.1872. Sau nhöõng naêm phuïc vuï taïi caùc giaùo xöù khaùc nhau, cha Hoyos ñöôïc boå nhieäm laøm cha sôû hoï Angostura vaø qua ñôøi taïi ñaây.

 Cha yeâu thöông caùc ngöôøi noâng thoân, vì cha luoân luoân nhôù raèng mình cuõng ñaõ soáng cuoäc ñôøi vaát vaû nhö hoï cho tôùi 16 tuoåi. Cha raát löu yù ñeán nhöõng nhu caàu vaät chaát vaø thieâng lieâng cuûa ngöôøi daân. Cha bieát taâm lyù daân chuùng, bieát noùi thaúng vaøo taâm hoàn hoï, vì baøi giaûng cuûa cha raát ñôn sô, nhöng cuõng raát hieäu nghieäm. Cha tìm caùch phoå bieán vieäc ñoïc caùc saùch ñaïo toát, giaûng daïy giaùo lyù cho moïi ngöôøi, ngöôøi ngheøo, ngöôøi giaàu, ngöôøi lôùn, treû em, nam giôùi, nöõ giôùi. Cha coå voõ vieäc soáng ñaïo trong giaùo xöù vaø vieäc tham döï thaùnh leã caùch rieâng caùc ngaøy Chuùa nhaät vaø ngaøy leã troïng, vieäc ñoïc kinh Maân coâi trong caùc gia ñình, vieäc toân suøng Traùi Tim cöïc thaùnh Chuùa Gieâsu, laäp caùc hoäi ñoaøn, nhaán maïnh ñeán vieäc caàu nguyeän cho caùc ôn keâu goïi linh muïc vaø tu doøng, truyeàn giaùo.

 Ngoaøi ra, cha coøn lo vieäc xaây caát caùc nôi phuïng töï, caùc nhaø nguyeän kính Ñöùc Meï Nuùi Carmelo vaø Thaùnh Phanxicoâ vaø laäp Ñaát thaùnh an taùng caùc ngöôøi coâng giaùo. Taát caû caùc coâng vieäc naøy giuùp raát nhieàu cho ñôøi soáng Kitoâ trong giaùo xöù. Moïi ngöôøi caûm nghieäm söï saên soùc cuûa Giaùo hoäi laø Meï vaø laø Thaày.

 Nhöng söï thaønh coâng cuûa Cha Hoyos nhaát laø do vieäc caàu nguyeän vaø hy sinh trong ñôøi soáng linh muïc. Ngaøi toân suøng Thaùnh Theå, nguoàn maïch söï thaùnh thieän vaø söùc maïnh cuûa vieäc toâng ñoà; suøng kính Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa, Meï caùc linh muïc. Muïc tieâu cuûa ngaøi: Vinh danh Chuùa vaø cöùu roãi caùc linh hoàn.

 Cha Hoyos qua ñôøi luùc 81 tuoåi, sau nhöõng naêm chòu beänh. Ngaøi noùi tröôùc khi cheát: "Toâi ñaõ soáng laâu roài. Öôùc muoán maïnh meõ nhaát cuûa toâi laø döôïc keát hôïp vôùi Chuùa Gieâsu cuûa toâi". Ñoïc qua haïnh Chaân phöôùc Euse Hoyos, chuùng ta khoâng thaáy nhöõng vieäc laï luøng, khaùc thöôøng. Neân thaùnh ôû taïi chu toaøn thaùnh yù Chuùa vaø chu toaøn boån phaän trong ôn goïi cuûa moãi ngöôøi. "Laøm moïi vieäc thöôøng haèng ngaøy, nhöng vôùi caùch khaùc thöôøng, nghóa laø vôùi loøng yeâu meán, nhö Thaùnh Teâreâsa Haøi ñoàng Gieâsu ñaõ noùi: "Toâi ñaõ tìm thaáy ôn goïi vaø söù vuï cuûa toâi trong loøng Giaùo hoäi: ñoù laø Tình Yeâu."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page