Vaøi Nhaän Ñònh
cuûa Nhaät Baùo Le FIGARO, xuaát baûn taïi Phaùp
veà Chuyeán Haønh Höông cuûa ÑTC
taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi Nhaän Ñònh cuûa Nhaät Baùo Le FIGARO, xuaát baûn taïi Phaùp, veà Chuyeán Haønh Höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa.

 "Ñöùc Giaùo Hoaøng taøi kheùo hôn nhöõng nhaø chính trò", ñoù laø lôøi ñeà töïa nôi trang nhaát cuûa baøi bình luaän ñaêng trong Nhaät Baùo Le FIGARO, soá phaùt haønh taïi Phaùp, ngaøy thöù Hai 27 thaùng 3/2000, ñeå toång keát veà chuyeán haønh höông cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa, töø ngaøy 20 ñeán 26 thaùng 3/2000. Trong baøi xaõ luaän, Taùc giaû ñaõ vieát veà chuyeán haønh höông vöøa qua cuûa ÑTC nhö sau:
 
 

Taùc giaû baøi bình luaän coøn goïi chuyeán haønh höông vöøa qua cuûa ÑTC laø moät "chuyeán ñi coù aâm höôûng chính trò nhaát" cuûa theá kyû. Taùc giaû vieát theâm nhö sau: "Ñöùc Giaùo Hoaøng ñi ngang qua moät caùnh ñoàng coù ñaày mìn, maø khoâng laøm noå tung quaû naøo caû. Khoâng phaûi vì ngaøi ñaõ ñi voøng quanh ñeå traùnh neù, nhöng ngaøi tieán thaúng ñeán muïc ñích ñaõ tính tröôùc, vöøa laøm ngô nhö khoâng bieát gì ñeán nhöõng aùp löïc". "Taïi ñaøi töôûng nieäm cuoäc dieät chuûng do thaùi ôû Yad Vashem, taïi traïi tò naïn nhöõng ngöôøi Palestine, taïi Nazareth, taïi Gieârusalem, Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi leân ñieàu ngaøi muoán noùi, khoâng thöøa maø cuõng khoâng thieáu lôøi naøo caû." Uy Tín tinh thaàn cuûa ÑTC ñaõ giuùp nhieàu vaøo ñoù. "Nôi ngaøi coù caùi gì ñoù nhö thaùnh thieâng, maø moïi ngöôøi, baát luaän thuoäc veà toân giaùo naøo, ñeàu coù theå caûm thaáy ñöôïc".

 Vaø nôi baøi bình luaän thöù hai, ñöôïc in nôi trang hai, Nhaät Baùo Le Figaro goïi tuaàn leã haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa, töø thöù Hai 20 cho ñeán Chuùa Nhaät 26 thaùng 3/2000, laø "tuaàn thaùnh". Trong tuaàn leã ñaëc bieät naày, nhöõng lôøi noùi , nhöõng cöû chæ thaønh thaät vaø haønh ñoäng ñaày chaân tình cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, tuy khoâng taïo ra lieàn ngay moät söï thay ñoåi thaùi ñoä nôi nhöõng ngöôøi do thaùi, hoài giaùo vaø kitoâ, nhöng chaéc chaén ñaõ laøm cho nhieàu ngöôøi do thaùi vaø hoài giaùo coù moät hình aûnh môùi veà Ñöùc Gioan Phaoloâ II vaø veà Giaùo Hoäi coâng giaùo, khaùc vôùi hình aûnh maø hoï ñaõ coù töø tröôùc ñeán nay.

 Ngoaøi hai baøi bình luaän noùi treân, Nhaät Baùo Le FIGARO coøn ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán vieäc ÑTC ñeán tröôùc böùc Töôøng Than Khoùc, nôi thaùnh thieâng cuûa ngöôøi Do thaùi suøng ñaïo, ñeå ñaët vaøo ñoù moät söù ñieäp ngaén xin tha thöù; söù ñieäp ñoù nhö sau:
 
 

Nhaät baùo Le Figaro nhaán maïnh ñeán cöû chæ ñaëc bieät naày baèng caùch cho ñaêng moät böùc hình lôùn chuïp luùc ÑTC caàm söù ñieäp ñaët vaøo keû hôû nôi Böùc Töôûng Than Khoùc, vaø baèng moät baøi baùo (baøi thöù ba) ñaêng nôi trang hai vôùi töïa ñeà lôùn: "Ñöùc Giaùo Hoaøng Xin Thieân Chuùa Tha Thöù". Nôi phaàn môû ñaàu, baøi baùo ghi laïi lôøi coâng boá cuûa oâng Jean KAHN, chuû tòch Coâng Nghò Trung Öông cuûa coäng ñoàng do thaùi taïi Phaùp, ñoái vôùi cöû chæ cuûa ÑTC taïi böùc töôøng Than Khoùc nhö sau:
 
  Nôi phaàn keát luaän, baøi baùo thöù ba naày goïi chuyeán haønh höông cuûa ÑTC laø moät "cuoäc vieáng thaêm lòch söû, vôùi nhöõng cöû chæ coù tính caùch tieân tri vaø nhöõng ngaøy khoâng theå queân ñöôïc". Chuyeán vieáng thaêm "vöôït ra ngoaøi bieân giôùi vuøng ñaát cuûa nhieàu tranh chaáp" vaø cuõng vöôït quaù "coäng ñoaøn kitoâ thieåu soá" taïi ñòa phöông, ñang caàn nhöõng khích leä cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page