Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø Kinh Truyeàn Tin lieàn sau Thaùnh Leã
Chuùa Nhaät 26 thaùng 3/2000
taïi Nhaø Thôø Moà Thaùnh, Gieârusalem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC giôø Kinh Truyeàn Tin lieàn sau Thaùnh Leã Chuùa Nhaät 26 thaùng 3/2000 taïi Nhaø Thôø Moà Thaùnh, Gieârusalem.

 Anh chò em raát thaân meán,

 Nhöõng ngaøy qua thaät laø ñaày nhöõng xuùc ñoäng saâu xa; ñaây laø nhöõng ngaøy taâm hoàn chuùng ta bò ñaùnh ñoäng, khoâng phaûi chæ vì töôûng nieäm ñieàu Thieân Chuùa ñaõ thöïc hieän trong lòch söû, nhöng coøn vì chính söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa; Ngaøi ñoàng haønh vôùi chuùng ta moät laàn nöõa taïi mieàn ñaát Chuùa Kitoâ ñaõ sinh ra, ñaõ chòu cheát, roài soáng laïi. Vaø ôû moïi giai ñoaïn cuûa cuoäc haønh höông naêm thaùnh naày, Meï Maria hieän dieän vôùi chuùng ta, soi saùng cho con ñöôøng chuùng ta ñi qua, vöøa chia seõ nhöõng vui buoàn cuûa nhöõng con caùi nam nöõ cuûa Meï.

 Cuøng vôùi Meï Maria, Meï saàu bi, Mater dolorosa, chuùng ta ñöùng döôùi boùng cuûa Thaäp Giaù vaø cuøng khoùc vôùi Me,ï tröôùc noåi khoå cuûa Gieârusalem vaø tröôùc nhöõng toäi loãi cuûa theá giôùi. Chuùng ta ñöùng vôùi Meï trong thinh laëng cuûa ñoài Calvario, vaø nhìn thaáy maùu vaø nöôùc chaûy xuoáng töø caïnh söôøn bò ñaâm thaâu qua cuûa Con Meï. Hieåu ñöôïc nhöõng haäu quaû khuûng khieáp cuûa toäi loãi, chuùng ta ñöôïc thoâi thuùc aên naên ñeàn toäi cho nhöõng toäi loãi cuûa chính caù nhaân chuùng ta cuõng nhö cho nhöõng toäi loãi cuûa caùc con caùi Giaùo Hoäi trong moïi thôøi ñaïi. Laïy Meï Maria, Meï Voâ Nhieãm nguyeân toäi, xin haõy giuùp chuùng con treân con ñöôøng aên naên trôû laïi.

 Cuøng vôùi Meï Maria, Ngoâi sao mai, Stella matutina, chuùng ta bò ñaùnh ñoäng bôûi aùnh saùng cuûa Phuïc Sinh. Chuùng ta vui möøng vôùi Meï, bôûi vì Ngoâi Moä Troáng ñaõ trôû thaønh nhö nôi cuûa söï soáng ñôøi ñôøi, nôi Ñaáng soáng laïi töø coûi cheát, giôø ñaây ñöôïc ngoài beân höõu cuûa Thieân Chuùa Cha. Cuøng vôùi Meï, chuùng ta khoâng ngöøng caûm taï vì aân suõng Chuùa Thaùnh Thaàn maø Chuùa Phuïc Sinh sai xuoáng treân giaùo hoäi ngaøy Leã Nguû Tuaàn vaø laø Thaùnh Thaàn maø Chuùa Gieâsu lieân læ ñoå traøn xuoáng taâm hoàn chuùng ta, ñeå cöùu roãi chuùng ta vaø vì ñieàu thieän haûo cuûa toaøn theå gia ñình nhaân loaïi.

 Meï Maria, Nöõ Vöông ngöï leân trôøi (Regina in caelum assumpta). Töø ngoâi moä cuûa Con Meï, chuùng ta nhìn ñeán ngoâi moä nôi Meï Maria naèm nguû yeân trong hoøa bình, vöøa chôø ñôïi ngaøy Meï leân trôøi trong vinh quang. Phuïng Vuï Thaùnh ñöôïc cöû haønh nôi phaàn moä cuûa Meï Maria taïi Gieârusalem, ñaõ xeáp ñaët ñeå Meï thoát leân nhö sau: "Caû sau khi cheát, con cuõng khoâng xa Meï". Vaø trong Phuïng Vuï, nhöõng con caùi cuûa Meï ñaùp laïi nhö sau: "Laïy Meï Thieân Chuùa, nhìn thaày phaàn moä cuûa Meï, chuùng con chieâm ngaém Meï. Laïy Meï Maria, Meï laø nieàm vui cuûa caùc thieân thaàn, laø söï an uûi cho nhöõng keû ñau khoå. Chuùng con cao rao Meï laø nôi nöông töïa cuûa taát caû moïi ngöôøi Kitoâ, vaø nhaát laø nhö moät Ngöôøi Meï.

 Khi nhìn ngaém Meï Thieân Chuùa (Theotokos), vaøo luùc gaàn keát thuùc cuoäc haønh höông, chuùng ta nhìn leân dung maïo ñích thöïc cuûa Giaùo Hoäi, ñöôïc saùng leân vôùi troïn caû veõ ñeïp cuûa mình vaø ñöôïc chieáu saùng vôùi vinh quang cuûa Thieân Chuùa Cha treân dung maïo cuûa Chuùa Kitoâ" (x. 2 Co 4, 6). Laïy Meï Traïng Sö, xin haõy giuùp cho Giaùo Hoäi caøng ngaøy caøng trôû neân gioáng nhö Meï, maãu göông cao ñeïp cuûa Giaùo Hoäi. Xin haõy giuùp cho Giaùo Hoäi ñöôïc lôùn leân trong ñöùc tin, ñöùc caäy vaø ñöùc meán, trong khi Giaùo Hoäi ñi tìm vaø thöïc hieän thaùnh yù Thieân Chuùa trong moïi söï (x. Lumen gentium, soá 65).

 OÂi khoan thay, nhôn thay, dòu thay, Thaùnh Maria troïn ñôøi ñoàng trinh! Amen.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page