Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
Chöùng taù soáng ñoäng cuûa ngöôøi haønh höông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma: Chöùng taù soáng ñoäng cuûa ngöôøi haønh höông.

 Ñaïi Toaøn xaù khai maïc ñöôïc ba thaùng. Soá ngöôøi haønh höông moãi ngaøy moãi theâm ñoâng, nhö ÑTC ñaõ nhaän xeùt trong baøi suy ngaém, tröôùc kinh Truyeàn Tin Chuùa nhaät 02.4.2000 vöøa qua. Con soá theâm ñoâng, khoâng nhöõng taïi Roma, nhöng taïi caû caùc giaùo phaän raûi raéc treân theá giôùi. Ñaây laø daáu hieäu ñaùng vui möøng. Chuùa Thaùnh Thaàn luoân luoân hoaït ñoäng trong Giaùo hoäi baèng nhieàu caùch khaùc nhau, trong coäng ñoàng Giaùo hoäi cuõng nhö nôi töøng caù nhaân.

 Trong baøi noùi chuyeän hoâm nay veà nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma, chuùng toâi xin löôïc thuaät moät soá chöùng taù cuûa caùc ngöôøi haønh höông, ñeå giuùp moãi ngöôøi trong chuùng ta, duø ñeán ñöôïc Roma hay khoâng, nhöng vôùi söï phaán khôûi vaø tin caäy, ñaõ ñaùp laïi nhöõng taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong taâm hoàn, caùch rieâng trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù naøy: Canh taân thieâng lieâng chính baûn thaân, sau ñoù môùi coù theå canh taân xaõ hoäi, quoác gia vaø theá giôùi.

 Tröôùc ñaây, khi Meï Teâreâsa thaønh Calcutta coøn soáng, moät phoùng vieân baùo chí hoûi Meï nhö sau: Meï thaáy theá giôùi ñaày xaùo troän, sa ñoïa vaø nhöõng côn khuûng hoaûng ñaùng khieáp sôï trong Giaùo hoäi nöõa, vaäy Meï nghó sao vaø coù phöông phaùp naøo ñeå caûi toå theá giôùi vaø hoaøn thieän hoùa Giaùo hoäi khoâng? Yeân laëng nhìn leân trôøi nhö caàu khaån Thieân Chuùa, roài vôùi con maét chieáu saùng nhìn thaúng phoùng vieân naøy, Meï traû lôøi caùch bình thaûn: Muoán caûi toå theá giôùi vaø Giaùo hoäi, xin haõy khôûi söï töø oâng vaø töø toâi tröôùc ñaõ. Moät caâu traû lôøi vaén taét, mang yù nghóa saâu xa vaø ñaày söï thöïc, laøm cho phoùng vieân naøy cuït höùng, khoâng daùm hoûi theâm vaø yeân laëng ra ñi. Ñuùng nhö vaäy. Xaõ hoäi, theá giôùi vaø Giaùo hoäi toát hôn, thaùnh thieän hôn laø do chính moãi ngöôøi chuùng ta goùp phaàn xaây döïng baèng vieäc canh taân chính baûn thaân, vì moãi moät ngöôøi trong chuùng ta laø thaønh phaàn cuûa xaõ hoäi, theá giôùi vaø Giaùo hoäi. Than phieàn vaø traùch moùc ngöôøi khaùc, maø khoâng nhìn vaøo chính baûn thaân, seõ khoâng bao giôø coù moät theá giôùi, moät Giaùo hoäi toát ñeïp hôn. "Tieân traùch kyû, haäu traùch nhaân" (Tröôùc heát haõy traùch mình, sau môùi traùch ngöôøi). Chuùa Gieâsu ñaõ daïy Haõy nhìn caùi xaø sôø sôø tröôùc maét, roài môùi tìm bôùi caùi buïi nhoû xíu nôi con maét ngöôøi khaùc (xem Mt 7,3 ; Lc 6,41).

 Muïc ñích thieâng lieâng cuûa Naêm Thaùnh laø môøi goïi moãi moät nguôøi nhìn vaøo baûn thaân mình, ñeå canh taân baèng vieäc ñaùp laïi tieáng goïi cuûa ôn thaùnh. Moät soá chöùng taù thu löôïm ñöôïc sau ñaây giuùp chuùng ta cuøng nhau tieán treân con ñöôøng canh taân baûn thaân, ñeå cuøng nhau caûi toå xaõ hoäi, theá giôùi vaø Giaùo hoäi.

 Coâ Norma Reyes, 25 tuoåi, ngöôøi Argentina, sau khi tham döï buoåi caàu nguyeän chung ngaøy 30.3.2000 vöøa qua, tröôùc cöûa Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ moãi buoåi chieàu luùc 19 giôø, tuyeân boá vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano (01.4.2000) raèng: "Laøm cho mình trôû neân moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa Kitoâ, ñoù laø muïc ñích cuûa Ñaïi Toaøn xaù. Ñaïi Toaøn xaù laø lôøi môøi goïi, Chuùa Gieâsu göûi tôùi moãi ngöôøi trong chuùng ta, nhö Ngöôøi ñaõ goïi caùc Toâng ñoà xöa kia. Trong vieäc rao giaûng Tin Möøng cuûa Ngaøn naêm môùi, chuùng toâi, caùc thanh nieân, ñöôïc môøi goïi trôû neân nhöõng toâng ñoà môùi vaø chính toâi ñaây muoán chuaån bò mình ñeå theo vaø laéng nghe Lôøi Chuùa. Giaùo hoäi ñang môøi goïi giôùi treû vaø lôøi ñaùp laïi cuûa hoï trong luùc naøy xem raát khích leä".

 Tham döï cuõng buoåi ñoïc kinh hoâm 30.3.2000 naøy, coøn coù moät nhoùm sinh vieân cuûa Ñaïi Hoïc Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu (Ñaïi hoïc cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo YÙ). Sinh vieân Diego Campani, 19 tuoåi, thuoäc tænh Latina, töï thuù: Ñaây laø laàn thöù nhaát toâi tham döï buoåi ñoïc kinh chung naøy. Toâi caûm thaáy raèng Naêm Toaøn xaù laø moät naêm khaùc thöôøng, khoâng phaûi laø moät naêm nhö caùc naêm khaùc, vaø toâi tìm caùch soáng Naêm Thaùnh theo ñuùng yù nghóa cuûa noù. Caùch rieâng trong nhöõng tuaàn Muøa Chay naøy, lôøi môøi goïi cuûa ÑTC haõy aên naên trôû laïi, ñaõ thuùc giuïc toâi tieán ñeán vieäc thay ñoåi thöïc söï ñôøi soáng, moät söï thay ñoåi saâu xa. Trong luùc toâi hoïc haønh ñeå trôû thaønh baùc só, thì trong Ñaïi hoïc cuûa toâi, toâi seõ tìm caùch laøm toâng ñoà, ngoaøi vieäc hoïc haønh. Vì theá toâi daán thaân trong Nhoùm Phuïng vuï. Thay ñoåi ñôøi soáng ñoái vôùi toâi coù nghóa laø huaán luyeän con ngöôøi cuûa toâi, ñeå trôû neân coù khaû naêng veà saün saøng toái ña trong phuïc vuï tha nhaân".

 Ngöôøi baïn cuûa Diego Campani, anh Roberto Festa, cuõng 19 tuoåi, noùi: Ñaïi Toaøn xaù ñoái vôùi toâi laø moät ñaïi leã. Töø luùc khai maïc tôùi nay, toâi vaãn luoân luoân tìm gaëp Chuùa Gieâsu. Ñuùng, chuùng ta ñang ôû trong Muøa Chay, chuùng ta ñöôïc Giaùo hoäi môøi goïi soáng trong baàu khí thoáng hoái ñuùng yù nghóa. Nhöng toâi khoâng theå khoâng haùt leân "Alleluia", ñeå taï ôn Chuùa veà ôn tha thöù. Vieäc gaëp gôõ Ngöôøi ñem ñeán cho chuùng ta nieàm an vui, höùng thuù; an vui, höùng thuù naøy khoâng phaûi chæ trong choác laùt, nhöng keùo daøi suoát cuoäc soáng cuûa chuùng ta".

 Caùc ñoaøn haønh höông moãi ngaøy moãi theâm soá tuoán ñeán Roma, ñeå qua Cöûa Thaùnh cuûa boán Ñeàn Thôø Caû, vaø quì caàu nguyeän beân moä Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ ñeå tuyeân xöng ñöùc tin. Chính Ngaøi ñaõ ñaõ ñoå maùu taïi ñaây, ñeå laïi chöùng taù ñöùc tin cho caùc theá heä ñeán sau. Coâ Esterina Corti, giaùo lyù vieân, thuoäc ñoaøn haønh höông Giaùo xöù Thaùnh Gioan Baptista, thuoäc giaùo phaän Mantova, tham döï giôø caàu nguyeän 30.3.2000 vöøa qua tröôùc Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, tuyeân boá: Vieäc ñöôïc chöùng kieán bieát bao ngöôøi ñeán nôi thaùnh naøy ñeå cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù laø moät daáu hieäu cuûa söùc maïnh cho Giaùo hoäi chuùng ta. Giaùo xöù cuûa chuùng toâi cuõng muoán toå chöùc caùc cuoäc haønh höông ñeán Roma vaø caùc cuoäc gaëp gôõ hoïc hoûi ñeå hieåu roõ giaù trò lòch söû vaø thieâng lieâng cuûa Ñaïi Toaøn xaù, khôûi söï töø nguoàn goác caùc Naêm Thaùnh. Moät nhoùm thanh nieân ñang chuaån bò ñeå tham döï Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thaùng taùm 2000 tôùi ñaây. Coøn caùc gia ñình cuõng ñang chuaån bò tham döï cuoäc haønh höông theá giôùi caùc Gia ñình, do ÑTC chuû toïa caùc leã nghi, caùc cuoäc gaëp gôõ vaø thaùnh leã, ñöôïc toå chöùc vaøo trung tuaàn thaùng 10 2000 tôùi ñaây.

 Coâ Esterina cho bieát theâm: Muøa Chay cuûa ñöùc aùi cuõng ñöôïc coå voõ trong Giaùo xöù vaø trong caû Giaùo phaän Mantova: taát caû caùc taëng vaät thu goùp ñöôïc trong Muøa Chay naøy seõ xöû duïng vaøo vieäc traû nôï quoác teá cuûa caùc nöôùc ngheøo nhaát treân theá giôùi. Caû caùc treû em cuõng ñöôïc huy ñoäng tham döï Naêm Thaùnh. Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh naøy, caùc em seõ daâng cuùng soá tieàn ñeå daønh ñöôïc, nhôø nhöõng hy sinh nhoû beù haèng ngaøy, goùp vaøo quó chung, ñeå traû nôï thay cho caùc nöôùc ngheøo. Coøn caùc ngöôøi lôùn, seõ aên chay vaø daønh soá tieàn töông ñöông vôùi moät böõa aên, goùp vaøo coâng vieäc töø thieän.

 Nhieàu ngöôøi trong ñoaøn haønh höông Mantova toû ra say meâ nhöõng chöùng taù lòch söû vaø thieâng lieâng cuûa Roma truyeàn laïi töø bao theá kyû nay. Hoï muoán döøng laïi theâm ít ngaøy ñeå höôûng baàu khí an vui vaø ñaïo ñöùc do Naêm Thaùnh ñem laïi cho taâm hoàn, giöõa moät theá giôùi naùo ñoäng, quay cuoàng ñuoåi theo vaät chaát. Öôùc mong ñöôïc ôû laïi theâm, nhöng hoï cuõng bieát raèng: söù vuï cuûa moãi tín höõu coâng giaùo laø laøm cho caùc ngöôøi chung quanh mình bieát thöïc taïi thieâng lieâng naøy, cho taát caû nhöõng ai chöa bieát hay khoâng tin Thieân Chuùa hoaëc xa Giaùo hoäi. Vì theá oâng Lugi Conti, chuû tòch Trung taâm xaõ hoäi cuûa Giaùo phaän, tuyeân boá: Cuoäc haønh höông ñoái vôùi chuùng toâi dó nhieân khoâng chaám döùt taïi ñaây, ôû Roma naøy; nhöng seõ ñöôïc tieáp tuïc trong moïi nôi, moïi hoaøn caûnh cuûa ñôøi soáng haèng ngaøy. Trung taâm cuûa chuùng toâi ñöôïc thaønh laäp nhaát laø ñeå giuùp ñôõ caùc ngöôøi giaø yeáu. Hoï muoán haønh höông ñeå cöû haønh Toaøn xaù taïi Roma, trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Ñaây laø moät cöû chæ bieåu loä loøng suøng ñaïo, nhöng ñoàng thôøi cuõng bieåu loä chöùng taù veà vai troø quan troïng cuûa caùc ngöôøi giaø laõo trong boån phaän taùi rao giaûng Tin Möøng, baèng caùch ñem ñeán nhöõng kinh nghieäm cuûa ñôøi soáng. Söùc maïnh thieâng lieâng ñeán töø Thieân Chuùa vaø töø moät cuoäc canh taân thöïc söï taâm hoàn. Göông saùng cuûa ÑTC, vò löõ haønh khoâng bieát moûi meät, luoân luoân ôû tröôùc maét chuùng ta.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page