Tin veà Ngaøy Toaøn Xaù naêm 2000
daønh cho caùc linh muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin veà Ngaøy Toaøn Xaù naêm 2000 daønh cho caùc linh muïc.

 Tin Vatican (Zenit 15 may 2000): Haøng ngaøn linh muïc töø khaép nôi treân theá giôùi ñaõ ñeán Roma vaøo Chuùa Nhaät 14/5/2000, ñeå cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho caùc Linh Muïc.

 Vaøo ñaàu naêm 1996, caùc linh muïc töø khaép nôi ñaõ töïu veà hoïp nhau taïi Fatima; keá ñeán laø cuoäc hoïp vaøo naêm 1997 Yamassukro beân nöôùc Coâte d' Ivoire, roài taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe vaøo naêm 1998, taïi Gieârusalem vaøo naêm 1999, vaø naêm 2000 trôû laïi Roma.

 Ñöùc OÂng Mauro Piacenza, phoù toång thö kyù cuûa boä Giaùo Só, laø Boä chòu traùch nhieäm toå chöùc ngaøy Toaøn Xaù naày, ñaõ giaûi thích cho Ñaøi Vatican raèng: quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ seõ laø nôi keát thuùc con ñöôøng haønh höông, maø haøng ngaøn linh muïc ñaõ ñi qua trong thôøi gian gaàn ñaây. Muïc tieâu cuûa cuoäc haønh trình laø "theo Chuùa Kitoâ vôùi moät söùc maïnh môùi; söùc maïnh naày phaùt sinh töø yù thöùc maïnh meõ veà Hoàng AÂn vaø Maàu Nhieäm; vaø ñoù laø ñieåm thieát yeáu cuûa ñôøi linh muïc.

 Moät trong nhöõng yeáu toá khoâng ngôø tröôùc cuûa Ngaøy Toaøn Xaù laø con soá ñoâng nhöõng linh muïc noùi tieáng Ñöùc vaø tieáng Anh tham döï. Ngöôøi ta öôùc löôïng ñaõ coù khoaûng 2,000 linh muïc ñeán döï roài; tuy nhieân Boä Giaùo Só, do ÑHY Dario Castrillon Hoyos ñöùng ñaàu, coøn ñang nhaän ñöôïc raát nhieàu ghi danh xin tham döï vaøo bieán coá chính cuûa Ngaøy Toaøn Xaù; ñoù laø Thaùnh Leã Ñoàng Teá vaøo ngaøy 18 thaùng 5/2000, ngaøy möøng sinh nhaät thöù 80 cuûa ÑTC. Vaø ngöôøi ta döï truø laø seõ coù khoaûng 4,000 linh muïc ñeán ñoàng teá. Vaø nhö vaäy, ñaây laø laàn linh muïc ñoàng teá ñoâng nhaát trong lòch söû töø tröôùc ñeán nay.

 Trong buoåi gaëp nhau ñaàu tieân cuûa Ngaøy Toaøn Xaù, vaøo saùng thöù Hai 15 thaùng 5/2000, taïi Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû, ÑHY Castrillon Hoyos ñaõ chaøo möøng caùc linh muïc ñeán tham döï vaø môøi goïi caùc ngaøi haõy tieán böôùc theo con ñöôøng Meï Maria ñaõ ñi qua, bôûi vì laøm nhö vaäy, "chuùng ta seõ ñi treân con ñöôøng ñuùng ñeå aên naên trôû laïi vaø thöïc hieän ñöôïc ñieàu maø Ngaøy Toaøn Xaù caùc linh muïc ñeà ra.. Chuùng ta, nhöõng linh muïc, chuùng ta ñaõ daâng hieán troïn caû con ngöôøi mình cho tình thöông cao caû; vaø chính vì tình thöông cao caû naày maø chuùng ta ñaõ töø boû tình thöông nhaân traàn."

 Saùng thöù Ba, (16 thaùng 5/2000), caùc linh muïc ñoïc kinh saùng chung vôùi nhau taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan, cuøng vôùi ÑHY Camillo Ruini, toång ñaïi dieän ÑTC cai quaûn giaùo phaän Roma. Trong baøi suy nieäm ngaén cho dòp naày, ÑHY noùi veà ñöùc Baùc AÙi cuûa Linh Muïc, maø nguoàn maïch toát nhaát vaø söï theå hieän cuûa noù laø Bí Tích Thaùnh Theå. Trong Thaùnh Leã Ñoàng Teá tieáp theo, ÑHY Angelo SODANO, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, ñaõ khuyeán khích caùc linh muïc haõy yeâu meán saâu xa giaùo hoäi. ÑHY noùi nhö sau: "Cuoäc haønh höông cuûa anh em veà Roma dòp Ñaïi Toaøn Xaù naày goùp phaàn nuoâi döôõng ngoïn löûa tình yeâu ñoái vôùi Giaùo Hoäi. Nhö theá, moãi ngaøy anh em caûm thaáy mình laø thaønh phaàn soáng ñoäng cuûa Ñaïi Gia Ñình Giaùo Hoäi Coâng giaùo, vôùi trung taâm höõu hình cho söï hieäp nhaát cuûa noù laø Ñaáng keá vò thaùnh Pheâroâ. Trong naêm thaùnh naày, nhieàu tín höõu chuùng ta ñöôïc dòp khaùm phaù moãi ngaøy moät hôn dung maïo hieàn maãu cuûa Giaùo Hoäi". Vaø moät trong nhöõng giaây phuùt coù yù nghóa nhaát trong ngaøy laø khi caùc linh muïc ban vaø laûnh bí tích Hoøa Giaûi vôùi nhau.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page