Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
coù theå gaëp Ñöùc Giaùo Chuû Bartolomeâoâ I
vaøo ngaøy 24 thaùng 3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II coù theå gaëp Ñöùc Giaùo Chuû Bartolomeâoâ I vaøo ngaøy 24 thaùng 3/2000.

 Tin Vatican ( Apic 13/2/2000): Ñöùc Gioan Phaoloâ II coù theå seõ gaëp Ñöùc Thöôïng Phuï Bartolomoâ I, cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Constantinopoli, vaøo ngaøy 24 thaùng 3/2000 tôùi ñaây, nôi Nuùi Baùt Phuùc, mieàn Galileâa, trong chuyeán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaøo thaùng 3/2000 tôùi ñaây. Ñaây laø cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát quan troïng, nhaéc laïi cuoäc gaëp gôõ tröôùc ñaây giöõa Ñöùc Phaoloâ VI vaø Ñöùc Atheânagoras, Thöôïng Phuï Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Constantinopoli, taïi Gieârusalem, vaøo ngaøy 6 thaùng Gieâng naêm 1964.

 Maëc duø Toøa Thaùnh Vatican chöa xaùc nhaän gì veà cuoäc gaëp gôõ naày, nhöng Nhaät Baùo "Ngöôøi Ñöa Tin", soá phaùt haønh ngaøy Chuùa Nhaät 13 thaùng 2/2000, ñaõ phoå bieán tin naày nhö laø moät bieán coá "chaéc chaén seõ coù", döïa theo nguoàn tin töø phía chính phuû Israel. Nhaät baùo "Ngöôøi Ñöa Tin" coøn cho bieát theâm raèng, vaøo ngaøy 24 thaùng 3/2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ cöû haønh moät thaùnh leã long troïng treân Nuùi Baùt Phuùc, mieàn Galileâa, vaø gaëp gôõ haøng ngaøn baïn treû trong dòp naày.

 Vaøo chieàu ngaøy 25 thaùng 3/2000, Ñöùc Gioan Phaoloâ II seõ gaëp taát caû nhöõng vò laõnh ñaïo caùc coäng ñoaøn Kitoâ taïi Gieârusalem, treân Nuùi OÂliu, trong Toøa Giaùo Chuû Chính Thoáng Hy Laïp cuûa Ñöùc Giaùo Chuû Diodoros I, sau khi ñaõ cöû haønh Thaùnh leã vaøo ban saùng, taïi Ñeàn Thôø Truyeàn Tin ôû Nazareth.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page