Cuoäc hoïp baùo
coâng boá söù ñieäp ngaøy Truyeàn Thoâng Theá Giôùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo coâng boá söù ñieäp ngaøy Truyeàn Thoâng Theá Giôùi.

 (VIS 24/1/00) - Vatican - Thöù hai ngaøy 24/1/2000, taïi phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, ÑTGM John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, vaø ÑC Pierfranco Pastore, thö kyù hoäi ñoàng, ñaõ chuû toïa cuoäc hoïp baùo coâng boá söù ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II cho ngaøy Truyeàn Thoâng Theá Giôùi naêm 2000. Cuõng trong cuoäc hoïp baùo naøy, ÑC Pastore ñaõ phaùt thaûo chöông trình Ñaïi Hoäi Naêm Thaùnh cho caùc nhaø baùo, töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 4 thaùng 6/2000; vaø Ñaïi Hoäi Naêm Thaùnh cho caùc dieãn vieân-ngheä só, töø ngaøy 15 ñeán ngaøy 17 thaùng 12/2000. Tuy nhieân ÑC Pastore cho bieát lòch trình naøy chöa phaûi laø chaéc chaén.

 Qua moät vaøi ghi nhaän lòch söû, ÑTGM Foley nhaéc laïi raèng, trong khoùa hoïp Coâng Ñoàng Vatican II, caùc GM theá giôùi ñaõ ñeà nghò laø ngaøy Truyeàn Thoâng Theá Giôùi ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy Chuùa Nhaät VII Phuïc Sinh, tröôùc leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng (Pentecost). Lyù do, theo ÑTGM Foley, laø ñeå nhaán maïnh tôùi yù nghóa caùc baøi ñoïc cuûa nghi leã phuïng vuï trong thôøi ñieåm naøy veà vieäc loan baùo Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. ÑTGM Foley cuõng ghi nhaän theâm laø söù ñieäp Ngaøy Truyeàn Thoâng Theá Giôùi naêm 2000, vôùi chuû ñeà: "Loan Baùo Chuùa Gieâsu qua truyeàn thoâng vaøo bình minh cuûa Thieân Nieân Kyû môùi", ñöôïc coâng boá vaøo ngaøy thöù hai 24/1/2000, leã nhôù Thaùnh Phanxicoâ Ñeä Saleâ, thaùnh boån maïng cuûa caùc nhaø baùo, phuø hôïp vôùi lôøi yeâu caàu cuûa caùc giaùm muïc vaø caùc uûy ban ñaëc traùch veà truyeàn thoâng xaõ hoäi treân khaép theá giôùi.

 Ngaøy Truyeàn Thoâng Theá Giôùi laàn thöù 34 naêm nay, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy Chuùa Nhaät, muøng 4 thaùng 6/2000. Söù ñieäp ñöôïc coâng boá vaøo ngaøy 24/1/2000, baèng saùu ngoân ngöõ: Phaùp, Taây Ban Nha, YÙ, Ñöùc, Boà Ñaøo Nha ñöôïc dòch töø baûn chính laø tieáng Anh.

 Sau ñaây laø moät vaøi ñoaïn trong söù ñieäp: Chuû ñeà cuûa ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Thoâng laàn thöù 34: "Loan Baùo Chuùa Gieâsu qua Truyeàn Thoâng vaøo Bình Minh cuûa Thieân Nieân Kyû Môùi", laø moät lôøi môøi goïi nhìn tôùi nhöõng thaùch ñoá maø chuùng ta ñang phaûi ñöông ñaàu, cuõng nhö trôû veà vôùi bình minh cuûa Kitoâ giaùo, ñeå tìm laïi nguoàn aùnh saùng vaø söï can ñaûm maø chuùng ta caàn ñeán.. Caùc chöông ñaàu trong Saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï chöùa ñöïng nhöõng trình thuaät soáng ñoäng veà vieäc caùc moân ñeä Chuùa Gieâsu loan baùo veà Ngaøi. Moät cuoäc loan baùo töï phaùt, ñaày ñöùc tin, vaø söùc thuyeát phuïc, ñöôïc thöïc hieän qua quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn Hoaøn caûnh ñaõ thay ñoåi thaät nhieàu trong hai thieân nieân kyû, tuy nhieân nhu caàu cuûa vieäc loan baùo veà Chuùa Gieâsu vaãn toàn taïi. Traùch nhieäm cuûa chuùng ta soáng chöùng nhaân cho caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu, vaø söï hieän dieän cöùu ñoä cuûa Ngaøi trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta, vaãn thieát thöïc vaø caáp baùch, gioáng nhö traùch nhieäm cuûa caùc toâng ñoà ñaàu tieân. Chuùng ta phaûi loan baùo Tin Möøng cho nhöõng ngöôøi saün saøng laéng nghe".

 ÑTC ghi tieáp trong söù ñieäp nhö sau: "Tröïc tieáp vaø loan baùo Tin Möøng naøy bôûi rieâng caù nhaân laø caàn thieát, nhöng quan troïng khoâng keùm laø nhöõng hình thöùc truyeàn thoáng khaùc ñeå rao giaûng Lôøi Chuùa. Nhöng beân caïnh ñoù, vieäc loan baùo Tin Möøng ngaøy nay cuõng phaûi ñöôïc thöïc hieän qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Thaät khoù coù theå phoùng ñaïi taùc ñoäng cuûa truyeàn thoâng trong theá giôùi ngaøy nay.. Qua truyeàn thoâng, con ngöôøi tieáp xuùc vôùi caùc anh chò em khaùc, vôùi caùc bieán coá, vaø taïo neân quan ñieåm cuûa hoï veà theá giôùi maø chuùng ta ñang soáng, taïo neân söï hieåu bieát veà yù nghóa cuûa söï soáng.Vieäc loan baùo Chuùa Gieâsu, vì theá, phaûi trôû thaønh moät phaàn cuûa kinh nghieäm naøy."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page