Moät Pheùp laï
do lôøi caàu baøu cuûa Chaân Phöôùc Pioâ
ñaõ ñöôïc nhìn nhaän

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät Pheùp laï do lôøi caàu baøu cuûa Chaân Phöôùc Pioâ ñaõ ñöôïc nhìn nhaän.

 Tin Roma (Apic 20/10/2000): Toøa AÙn caáp giaùo phaän, ñeå phong hieån thaùnh cho Cha Pioâ, vöøa ñöôïc keát thuùc, vôùi vieäc nhìn nhaän moät pheùp laï ñaõ ñöôïc thöïc hieän cho moät em beù, do lôøi baàu cöû cuûa Cha Pioâ.

 Ngaøy muøng 2 thaùng 5 naêm 1999, Cha Pioâ Naêm Daáu, ñaõ ñöôïc Ñöùc Gioan Phaoloâ II phong leân baäc chaân phöôùc, töùc AÙ Thaùnh. Nay vôùi pheùp laï vöøa ñöôïc nhìn nhaän ôû caáp giaùo phaän, thì vieäc phong hieån thaùnh cho Cha Pioâ, khoâng coøn xa vôøi nöõa. Theo giaùo luaät, pheùp laï vöøa ñöôïc nhìn nhaän ôû caáp giaùo phaän, seõ ñöôïc khaûo saùt bôûi ba UÛy ban, tröôùc khi quyeát ñònh phong hieån thaùnh cho Cha Pioâ: UÛy Ban thöù nhaát laø UÛy ban Khoa Hoïc vaø Y Khoa, roài ñeán UÛy ban Thaàn Hoïc vaø cuoái cuøng laø UÛy ban caùc Hoàng Y. Sau khi caû ba UÛy ban naày chính thöùc coâng nhaän pheùp laï, thì ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ quyeát ñònh phong hieån thaùnh cho Cha Pioâ.

 Cha Pioâ sinh ra taïi Pietralcina, moät laøng queâ nhoû thuoäc tænh Beâneâventoâ, mieàn nam nöôùc YÙ, vaøo ngaøy 25 thaùng 5 naêm 1887. Naêm 15 tuoåi, Francesco Forgione, teân goïi ñôøi cuûa Cha Pioâ, vaøo tu doøng caùc cha Capucin. Naêm 1918, cha Pioâ ñöôïc ôn mang laáy 5 daáu thaùnh Chuùa treân mình, thu huùt nhieàu tín höõu haønh höông ñeán laûnh nhaän bí tích Hoøa Giaûi nôi Cha. Cha qua ñôøi ngaøy 23 thaùng 9 naêm 1968. Hieän nay, moãi naêm coù haøng trieäu tín höõu ñeán caàu nguyeän beân Moä Cha, taïi San Giovanni Rotondo (Italia), nôi maø vaøo naêm 1940, Cha ñaõ thaønh laäp moät beänh vieän cho ngöôøi ngheøo, ñöôïc goïi laø “Nhaø Xoa Dòu Söï Ñau Khoå”. Ngoaøi coâng vieäc töø thieän qua Nhaø Thöông nhö vöøa noùi, Cha Pioâ coøn thaønh laäp nhöõng “nhoùm caàu nguyeän”, ñöôïc Toøa Thaùnh nhìn nhaän. Hieän nay, treân theá giôùi, coù khoaûng 3,000 nhoùm caàu nguyeän, vôùi toång soá khoaûng 500,000 tín höõu thaønh vieân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page