ÖÙng cöû vieân toång thoáng
cuûa Ñaûng Coäng Hoøa, OÂng George W. Bush
beânh vöïc aùn töû hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÖÙng cöû vieân toång thoáng cuûa Ñaûng Coäng Hoøa, OÂng George W. Bush beânh vöïc aùn töû hình.

 Tin Hoa Kyø (CWNews 26 May 2000): OÂng George W. Bush, öùng cöû vieân toång thoáng cuûa Ñaûng Coäng Hoøa, ñaõ baøy toû laäp tröôøng uûng hoä aùn töû hình, vöøa ñoàng thôøi uûng hoä Toøa Thaùnh trong vò theá "Quan Saùt Vieân Thöôøng Tröïc" taïi Lieân hieäp quoác.

 OÂng BUSH cho bieát raèng aùn töû hình laø phöông theá höõu hieäu, ñeå chaän laïi toäi aùc. Keå töø khi ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï laøm vieân toaøn quyeàn cuûa Texas, töø naêm 1995, OÂng BUSH ñaõ chöùng kieán nhieàu cuoäc haønh quyeát. Chæ trong naêm 1999, ñaõ coù ít nhaát 35 vuï xöû töû hình; vaø trong ba ngaøy vöøa qua, coù ba vuï xöû töû hình.

 Sôû dó OÂng George BUSH leân tieáng uûng hoä quy cheá "Quan Saùt Vieân Thöôøng Tröïc" cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, laø vì coù nhieàu toå chöùc nöõ quyeàn, vaø uûng hoä phaù thai, ñang môû chieán dòch yeâu caàu thaåm quyeàn Lieân Hieäp Quoác haõy loaïi boû vò theá cuûa Toøa Thaùnh taïi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page