Baøi Giaûng cuûa ÑTC
trong thaùnh leã nôi Moà Thaùnh, taïi Gierusalem,
luùc 11:30 tröa Chuùa Nhaät 26 thaùng 3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi Giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã nôi Moà Thaùnh, taïi Gierusalem, luùc 11:30 tröa Chuùa Nhaät 26 thaùng 3/2000.

 "Toâi tin kính Chuùa Gieâsu Kitoâ.... Bôûi pheùp Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn maø Ngöôøi xuoáng thai, sinh bôûi baø Maria ñoàng trinh. Chòu naïn thôøi quan Phonxioâ Philatoâ, chòu ñoùng ñinh treân caây thaùnh giaù, cheát vaø taùng xaùc..... Ngaøy thöù ba, bôûi trong keû cheát maø soáng laïi."

 1. Tieán theo con ñöôøng cuûa lòch söû cöùu roãi, nhö ñöôïc thuaät laïi trong kinh Tin Kính, cuoäc haønh höông naêm thaùnh cuûa toâi daãn ñeán Thaùnh Ñòa. Töø Nazareth, nôi Chuùa Gieâsu ñöôïc thuï thai trong loøng Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria do bôûi quyeàn pheùp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Toâi ñaõ ñeán Gieârusalem, nôi Chuùa "chòu naïn döôùi thôøi quan Phonxioâ Philatoâ, chòu ñoùng ñinh, cheát vaø taùng xaùc." Nôi ñaây, trong Nhaø Thôø cuûa Moà Thaùnh, Toâi quyø goái tröôùc nôi an taùng Chuùa: "Ñaây laø nôi hoï an taùng Ngaøi" (Mc 16, 6).

 Ngoâi moä troáng khoâng. Ñoù laø baèng chöùng trong im laëng cho bieán coá trung taâm cuûa lòch söû nhaân loaïi: bieán coá Phuïc Sinh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta. Trong suoát hai ngaøn naêm qua, ngoâi moä troáng ñaõ laøm chöùng cho chieán thaéng cuûa Söï Soáng treân söï cheát. Cuøng vôùi caùc toâng ñoà vaø caùc thaùnh söû, cuøng vôùi Giaùo Hoäi moïi nôi vaø moïi luùc, chuùng ta cuõng laøm chöùng vaø coâng boá raèng: "Chuùa Kitoâ ñaõ soáng laïi! Soáng laïi töø coûi cheát, Ngöôøi khoâng coøn cheát nöõa; söï cheát khoâng coøn quyeàn löïc gì treân Ngöôøi nöõa" (x. Roma 6, 9)

 Trong ca tieáp lieân leã Phuïc Sinh, chuùng ta coâng boá: "Söï cheát vaø söï soáng hai beân song ñaáu caùch dieäu kyø; thuû laõnh söï soáng cheát ñi, nhöng vaãn soáng vaø cai trò." Chuùa cuûa söï soáng ñaõ cheát, nhöng giôø ñaây Ngöôøi hieån trò, chieán thaéng treân söï cheát; Ngöôøi laø nguoàn maïch söï soáng ñôøi ñôøi cho taát caû nhöõng ai tin.

 2. Taïi nôi maø thaùnh Gioan Damascene goïi laø "Meï cuûa moïi giaùo hoäi", toâi xin chaøo Ñöùc Giaùo Chuû Michel Sabbah, nhöõng vò Giaùm Muïc baûn quyeàn cuûa nhöõng coäng ñoaøn coâng giaùo thuoäc caùc nghi thöùc khaùc, Linh Muïc Giovanni Battistelli vaø caùc tu só Phanxicoâ cuûa Giaùo Haït Quaûn Thuû Thaùnh Ñòa, haøng giaùo só, tu só vaø giaùo daân.

 Vôùi taâm tình moä meán, Toâi xin chaøo Ñöùc Giaùo Chuû Diodoros cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Hy Laïp, vaø Ñöùc Giaùo Chuû Torkom cuûa Giaùo Hoäi chính thoáng Armeni, nhöõng vò ñaïi dieän cho caùc Giaùo Hoäi thuoäc caùc nghi thöùc Copte, Syri vaø Ethiopi, vaø nhöõng vò ñaïi dieän cuûa caùc coäng ñoaøn Anh Giaùo vaø Tin Laønh Luteâroâ.

 Taïi nôi ñaây, nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta ñaõ chòu cheát, ñeå quy tuï taát caû thaønh moät ñaïi gia ñình nhöõng con caùi cuûa Thieân Chuùa ñaõ bò taûn maùc (Jn 11, 52), nguyeän xin Thieân Chuùa nhaân töø cuõng coá öôùc muoán cuûa chuùng ta tìm veà hieäp nhaát vaø hoøa bình giöõa taát caû nhöõng ai ñaõ laõnh nhaän hoàng aân söï soáng môùi, nhôø qua nöôùc cöùu roãi cuûa bí tích Röûa Toäi.

 3. "Haõy phaù huûy ñeàn thôø naày ñi, roài trong ba ngaøy Ta seõ xaây döïng laïi" (Jn 2, 19). Thaùnh Söû Gioan cho chuùng ta bieát raèng, sau khi Chuùa Gieâsu töø keû cheát soáng laïi, thì caùc moân ñeä nhôù laïi nhöõng lôøi treân, vaø caùc ngaøi tin (x. Jn 2, 22). Chuùa Gieâsu ñaõ noùi nhöõng lôøi treân, ngoõ haàu chuùng trôû neân daáu chæ cho caùc moân ñeä. Khi Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä ñeán Ñeàn Thôø, thì Ngaøi ñuoåi nhöõng keû ñoåi tieàn vaø nhöõng con buoân ra khoûi nôi thaùnh (x. Jn 2,15). Khi nhöõng keû hieän dieän phaûn ñoái, noùi raèng: "OÂng coù daáu chæ naøo cho chuùng toâi bieát laø oâng coù quyeàn laøm nhö vaäy?, thì Chuùa Gieâsu traû lôøi: "Haõy phaù huûy ñeàn thôø naày ñi, roài trong ba ngaøy ta seõ xaây laïi". Taùc giaû phuùc aâm theo thaùnh Gioan ghi nhaän raèng "Chuùa noùi veà ñeàn thôø thaân theå Ngöôøi" (Jn 2, 18- 21).

 Lôøi tieân tri tích chöùa trong nhöõng lôøi Chuùa noùi, ñöôïc thöïc hieän trong ngaøy leã Vöôït Qua, khi "Chuùa soáng laïi töø trong keû cheát vaøo ngaøy thöù ba". Vieäc Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta, soáng laïi laø daáu chæ cho bieát raèng Thieân Chuùa Cha Haèng Höõu laø Ñaáng trung thaønh vôùi Lôøi Ngaøi höùa vaø mang ñeán söï soáng môùi töø söï cheát: töùc "söï phuïc sinh cuûa thaân xaùc vaø söï soáng ñôøi ñôøi". Maàu Nhieäm ñöôïc phaûn chieáu roõ raøng taïi Nhaø Thôø coå kính cuûa Moà Chuùa naày, nôi coù Ngoâi Moä troáng - daáu chæ cho söï Phuïc Sinh, vaø ñoài Golgotha, nôi ñoùng ñinh Chuùa. Tin Möøng Phuïc Sinh khoâng bao giôø coù theå bò taùch rôøi ra khoûi Maàu Nhieäm Thaäp Giaù. Thaùnh Phaoloâ noùi cho chuùng ta bieát ñieàu naày trong baøi ñoïc thöù hai cuûa thaùnh leã hoâm nay: "Chuùng toâi rao giaûng Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh" (1 Co 1, 23). Chuùa Kitoâ, Ñaáng daâng hieán chính mình nhö leã teá ban chieàu treân baøn thôø Thaäp Giaù (x. Tv 141, 2), giôø ñaây ñöôïc bieåu loä nhö laø "quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa vaø nhö laø söï khoân ngoan cuûa Thieân Chuùa" (1 Co 1, 24). Vaø trong söï Phuïc Sinh cuûa Chuùa, nhöõng con caùi nam nöõ cuûa Añam ñöôïc trôû thaønh nhöõng keû tham döï vaøo söï soáng thaàn thieâng, söï soáng cuûa Chuùa Kitoâ töø thuôû ñôøi ñôøi, cuøng vôùi Thieân Chuùa Cha, trong Chuùa Thaùnh Thaàn.

 4. "Ta laø Thieân Chuùa, Chuùa cuûa caùc ngöôøi, laø Ñaáng ñaõ ñöa caùc ngöôøi ra khoûi Ai Caäp, ra khoûi voøng noâ leä" (Xh 20, 2). Phuïng Vuï Muøa Chay hoâm nay ñaët tröôùc maét chuùng ta Giao Öôùc maø Thieân Chuùa ñaõ kyù keát vôùi Daân Ngaøi treân Nuùi Sinai, khi Ngaøi trao ban Möôøi Giôùi Raên cho Moâisen. Nuùi Sinai laø giai ñoaïn thöù hai cuûa cuoäc haønh trình cao caû cuûa ñöùc tin, moät cuoäc haønh trình ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø khi Thieân Chuùa noùi vôùi toå Phuï Abraham: "Haõy ra ñi khoûi queâ höông con, xa khoûi baø con thaân toäc vaø nhaø cöûa cuûa toå tieân con, ñeå ñeán nôi maø Ta seõ chæ cho con" (Stk 12, 1).

 Leà Luaät vaø Giao Öôùc laø daáu aán ñoùng vaøo lôøi Höùa cho Toå Phuï Abraham. Nhôø qua Thaäp Giôùi vaø luaät luaân lyù ñöôïc khaéc ghi trong taâm hoàn con ngöôøi (x. Roma 2,15), Thieân Chuùa thaùch thöùc taän goác reã söï töï do cuûa moïi ngöôøi nam nöõ. Ñaùp laïi tieáng noùi cuûa Thieân Chuùa vang leân trong coûi thaâm saâu löông taâm chuùng ta vaø quyeát choïn ñieàu toát, ñoù laø caùch xöû duïng cao caû nhaát söï töï do con ngöôøi. Ñoù thaät söï laø choïn löïa giöõa soáng vaø cheát (x. Ñnl 10, 15). Nhôø böôùc ñi theo con ñöôøng cuûa Giao Öôùc vôùi Thieân Chuùa toaøn thaùnh, daân chuùng trôû thaønh keû mang laáy vaø laøm chöùng cho lôøi Höùa, lôøi höùa cuûa söï giaûi phoùng ñích thaät vaø cuûa söï soáng troïn ñaày. Söï Phuïc Sinh cuûa Chuùa Gieâsu laø daáu aán quyeát ñònh caû taát caû moïi lôøi Höùa cuûa Thieân Chuùa, laø nôi khai sinh nhaân loaïi môùi, nhaân loaïi ñöôïc phuïc sinh, laø baûo chöùng cuûa moät lòch söû ñöôïc ghi daáu bôûi nhöõng hoàng aân cuûa Ñaáng Thieân Sai, hoàng aân hoøa bình vaø nieàm vui thieâng lieâng. Vaøo luùc bình minh cuûa ngaøn naêm môùi, nhöõng ngöôøi Kitoâ coù theå vaø phaûi nhìn ñeán töông lai vôùi loøng tin töôûng vöõng chaéc vaøo quyeàn naêng vinh hieån cuûa Ñaáng Phuïc Sinh coù theå laøm cho moïi söï ñöôïc ñoåi môùi (x. Kh 21, 5). Chuùa Phuïc Sinh laø Ñaáng giaûi phoùng toaøn theå taïo vaät khoûi voøng noâ leä söï phuø vaân (x. Roma 8,20). Do bôûi söï Phuïc Sinh cuûa mình, Chuùa Gieâsu môû ra con ñöôøng daãn ñeán söï nghæ ngôi thaùnh cuûa ngaøy Sabath, ngaøy thöù Taùm, khi cuoäc haønh trình cuûa nhaân loaïi ñi ñeán luùc keát thuùc, vaø Thieân Chuùa seõ laø taát caû trong taát caû (1 Co 15, 28).

 Nôi ñaây, taïi Moà Thaùnh vaø ñoài Golgotha, khi chuùng ta laëp laïi lôøi tuyeân xöng Ñöùc Tin vaøo Ñaáng Phuïc Sinh, lieäu chuùng ta coøn coù theå nghi ngôø raèng trong quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ban söï Soáng, chuùng seõ ñöôïc ban cho söùc maïnh ñeå vöôït qua nhöõng chia reõ giöõa chuùng ta vaø coäng taùc laøm vieäc chung ñeå xaây döïng moät töông lai hoøa giaûi, hieäp nhaát vaø hoøa bình, hay khoâng? Nôi ñaây, vaø khoâng taïi nôi naøo khaùc treân theá giôùi, chuùng ta nghe Chuùa noùi moät laàn nöõa vôùi caùc moân ñeä: "Chuùng con ñöøng sôï! Ta ñaõ thaéng theá gian!" (x. Jn 16, 33)

 5. "Söï cheát vaø söï soáng hai beân song ñaáu raát dieäu kyø; vò thuû laûnh caû söï soáng cheát ñi, nhöng ngaøi vaãn soáng vaø cai trò". Ñöôïc chieáu saùng trong vinh quang cuûa Thaùnh Thaàn, Chuùa Phuïc Sinh laø thuû laõnh cuûa Giaùo Hoäi, Nhieäm Theå cuûa Ngöôøi. Chuùa naâng ñôõ Giaùo Hoäi trong söù maïng rao giaûng Phuùc AÂm cöùu roãi cho nhöõng con ngöôøi nam nöõ thuoäc moïi theá heä, cho ñeán khi Ngaøi trôû laïi trong vinh quang!

 Töø nôi ñaây, nôi maø Bieán Coá Phuïc Sinh ñöôïc nhöõng ngöôøi nöõ bieát ñeán ñaàu tieân, roài ñeán caùc Toâng Ñoà, Toâi khuyeán khích moïi thaønh phaàn cuûa Giaùo Hoäi haõy canh taân söï vaâng phuïc cuûa hoï ñoái vôùi leänh truyeàn cuûa Chuùa: ñoù laø haõy phoå bieán Phuùc AÂm cho ñeán taän cuøng traùi ñaát. Vaøo khôûi ñaàu ngaøn naêm môùi, coù nhu caàu to lôùn phaûi rao giaûng töø treân maùy nhaø, (rao giaûng) Tin Möøng raèng "Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông theá gian ñeán ñoä trao ban Con Moät mình, ngoõ haàu ai tin vaøo Ngöôøi, seõ khoâng phaûi cheát, nhöng coù söï soáng ñôøi ñôøi" (Jn 3, 16). "Laïy Thaày, Thaày coù nhöõng lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi" (Jn 6, 68). Ngaøy hoâm nay, nhö laø ñaáng keá vò khoâng xöùng ñaùng cuûa thaùnh Pheâroâ, toâi muoán laëp laïi nhöõng lôøi treân, khi chuùng ta cöû haønh Hy Teá Thaùnh Theå taïi nôi ñaây, nôi ñaùng chuùc tuïng nhaát treân maët ñaát naày. Vôùi troïn caû nhaân loaïi ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc, Toâi noùi laïi nhöõng lôøi maø Thaùnh Pheâroâ, ngöôøi löôùi caù, ñaõ noùi vôùi Chuùa Kitoâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng, raèng: "Laïy Chuùa, chuùng con seõ ñeán vôùi ai baây giôø? Chuùa coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi".

 Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ soáng laïi. Ngaøi thaät söï ñaõ soáng laïi. Amen.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page