Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
Caùc ñoaøn haønh höông moãi ngaøy moãi theâm soá

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma - Caùc ñoaøn haønh höông moãi ngaøy moãi theâm soá.

 Nhôø trôøi naéng aám hôn cuûa Muøa Xuaân vaø nhaát laø Muøa Chay chuaån bò Leã Phuïc sinh, caùc ñoaøn haønh höông tuoán veà Roma moãi ngaøy moãi theâm soá. Trong caùc ñoaøn haønh höông ñeán laõnh aân xaù trong nhöõng ngaøy vöøa qua, chuùng toâi xin töôøng thuaät qua veà maáy ñoaøn haønh höông coù con soá ñoâng ñaûo hôn, coù tính caùch quoác gia hoaëc giaùo phaän hoaëc coù tính caùch khaùc thöôøng.

 1- Ñoaøn haønh höông quoác gia cuûa Bosnia-Erzegovina, goàm 800 tín höõu, do ÑHY Venko Puljic, TGM giaùo phaän Sarajevo, höôùng daãn vaø ñöôïc ÑTC tieáp rieâng taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI, vì lyù do ñaëc bieät cuûa daân toäc mieàn Balcan, moät daân toäc ñaõ chòu ñau khoå nhieàu trong nhöõng naêm chieán tranh vöøa qua. Trong dieãn vaên ñoïc cho ñoaøn haønh höông Bosnia-Erzegovina, ÑTC nhaéc laïi nhöõng khoù khaên hieän nay veà chính trò, kinh teá vaø nhöõng ñaùm maây muø vaãn coøn che phuû chaân trôøi mieàn Balcan, nhöng ñaây laø "thôøi gian cuûa hy voïng", nhôø vaøo nhöõng daáu hieäu loan baùo vieäc phuïc höng daàn daàn, mang nhieàu höùa heïn, caû veà phöông dieän xaõ hoäi nöõa. Boån phaän cuûa caùc tín höõu Kitoâ laø cuûng coá tieán trình tích cöïc naøy, baèng vieäc goùp phaàn cuûa cuoäc soáng môùi theo tinh thaàn Phuùc AÂm, ñeå trôû neân men cuûa xaõ hoäi ngaøy nay.

 Nhaéc laïi caûnh bi ñaùt cuûa chieán tranh keùo daøi trong 10 naêm qua maø chính ngaøi ñaõ thaáy roõ trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï thaùng tö naêm 1997, ÑTC môøi goïi caùc ngöôøi coâng giaùo Bosnia - Erzegovina "haõy laøm cho söù ñieäp hy voïng Kitoâ trôû neân hieäu nghieäm, coù söùc thuyeát phuïc, baèng chöùng taù ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa vieäc hieäp thoâng saâu xa trong coäng ñoàng Giaùo hoäi vaø cuûa ñöùc aùi khoâng bieân giôùi. ÑTC khuyeân: "Anh chò em haõy laø nhöõng ngöôøi thöù nhaát ñem ñeán vaø ñoùn nhaän söï tha thöù, queân ñi nhöõng thuø gheùt, nhöõng giaän döõ, nhöõng caùm doã baùo thuø vaø chaáp nhaän nhö ngöôøi anh chò em mình taát caû nhöõng ai ñaõ laøm thieät haïi cho anh chò em. Giaùo hoäi taïi Queâ höông cuûa anh chò em seõ tieáp tuïc trôû neân traøn ñaày söùc soáng, neáu bieát môû roäng taâm hoàn ñoùn nhaän söùc thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø bieát ñoaøn keát chaët cheõ chung quanh caùc giaùm muïc, keá nghieäp caùc Toâng ñoà".

 Sau cuøng ÑTC caàu chuùc cho moïi ngöôøi laø Ñaïi Toaøn xaù ñem ñeán "nhöõng thaønh quûa doài daøo veà söï trôû laïi vaø veà söï thaùnh hieän" trong caùc coäng ñoàng coâng giaùo ñòa phöông vaø Thaùnh giaù cuûa Chuùa Kitoâ vaãn bieåu loä uy quyeàn cöùu roãi nôi caùc coäng ñoàng naøy".

 Cuoäc haønh höông Toaøn xaù cuûa caùc ngöôøi coâng giaùo Bosnia-Erzegovina (thuoäc ba giaùo phaän: Sarajevo, Mostar vaø Banja Kuka, vôùi ba vò chuû chaên: ÑHY Puljic, Ñöùc GM Peric vaø Ñöùc GM Komarica (thöïc laø moät "vò töû ñaïo trong nhöõng naêm chieán tranh") khôûi söï töø thöù hai vaø keát thuùc thöù naêm 30.3.2000, baèng thaùnh leã trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, do ÑHY Puljic chuû teá. Giaûng trong Thaùnh leã, ÑHY Puljic nhaán maïnh: "Anh chò em ñöøng bao giôø queân anh chò em laø ai vaø töø ñaâu maø ñeán? Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coâng giaùo, nhöõng ngöôøi thöøa höôûng gia taøi ñöùc tin do cha oâng chuùng ta ñeå laïi. Chuùng ta laø ngöôøi daân Bosnia-Erzegovina, chuùng ta muoán ôû laïi taïi queâ höông chuùng ta, moät queâ höông ñaõ bò ñaãm maùu. Chuùng ta khoâng queân dó vaõng, nhöng chuùng ta cuõng phaûi tha thöù nhöõng sai laàm cuûa dó vaõng. Chuùng ta haõy khaán höùa vôùi caùc Thaùnh, ñeå chuùng ta trung thaønh vôùi Thieân Chuùa taïi Queâ höông chuùng ta. Cho duø chuùng ta ñaõ maát vaø seõ maát moïi söï, nhö Hoaøng Haäu Catarina cuûa chuùng ta, chuùng ta seõ khoâng bao giôø töø boû ñöùc tin vaø söï tín nhieäm nôi Thieân Chuùa, vì chæ mình Ngöôøi cöùu thoaùt chuùng ta maø thoâi". Sau thaùnh leã, ÑHY, vò chuû chaên treû trung vaø can ñaûm naøy, ñaõ cuøng vôùi daân toäc chòu ñau khoå trong nhöõng naêm chieán tranh, bieåu loä söï haøi loøng veà cuoäc haønh höông taïi Roma. Ngaøi tuyeân boá vôùi phoùng vieân Nhaät baùo L'Osservatore Romano raèng: Cuoäc haønh höông naøy laø moät ôn ban lôùn lao cho chuùng toâi, moät söï giuùp ñôõ, chaéc chaén seõ cuûng coá ñöùc tin chuùng toâi. Bieát bao chôø ñôïi cuûa chuùng toâi ñöôïc ñaët vaøo cuoäc haønh höông naøy. Chuùng toâi ñeán ñaây ñeå trao phoù taát caû cho Chuùa. Coøn raát nhieàu vaán ñeà chöa ñöôïc giaûi quyeát: Hoøa bình chöa ñöôïc oån ñònh, coøn bieát bao ngöôøi tò naïn chöa ñöôïc trôû veà nhaø ôû vaø ñaát ñai cuûa hoï. Roài nhaát laø vaãn coøn bieát bao veát thöông saâu ñaëm trong taâm hoàn ngöôøi daân.

 Soá ngöôøi coâng giaùo taïi Bosnia-Erzegovina chieám khoaûng 17% trong soá 4 trieäu röôûi daân cö, ña soá theo Hoài giaùo vaø Chính thoáng.

 2 - Ñoaøn haønh höông caùc ngöôøi coâng giaùo Vieät nam tò naïn taïi Hoa kyø. Ñaây khoâng phaûi moät ñoaøn haønh höông coù tính caùch quoác gia hay giaùo phaän, nhöng laø moät trong caùc ñoaøn ñöôïc löu yù trong nhöõng ngaøy naøy taïi Roma. Ñoaøn haønh höông goàm hôn 300 ngöôøi coâng giaùo Vieät nam tò naïn ñeán töø caùc Bang khaùc nhau cuûa nöôùc Myõ, ñöôïc moät soá linh muïc Vieät nam cuõng tò naïn, huy ñoäng, vaø do Linh Muïc Giuse Hieàn, thuoäc New York City, höôùng daãn.

 Tröôùc khi tôùi Roma, ñoaøn Vieät nam ñaõ haønh höông Fatima, Loä ñöùc vaø Assisi, queâ höông Thaùnh Phanxicoâ. Cha Minh, phuï traùch coäng ñoàng coâng giaùo Vieät nam trong Giaùo phaän Newark, thuoäc Bang New Jersey, trong ñoaøn haønh höông, tuyeân boá vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano raèng: Chuùng toâi raát vui möøng ñöôïc ñeán ñaây, thuû ñoâ Giaùo hoäi; ñaây laø moät ôn phuùc lôùn lao cuûa Chuùa ban cho chuùng toâi. Ngöôøi daân chuùng toâi ñaõ chòu khoå cöïc nhieàu trong ñeä nhò theá chieán, roài trong nhöõng naêm cuûa chieán tranh trong nöôùc töø nhöõng naêm 1946 ñeán 1954 vaø tieáp tuïc trong nhöõng naêm töø 1960 trôû ñi ñeán 1975, luùc ngöôøi coäng saûn mieàn Baéc chieám mieàn nam Vieät nam. Hôn moät trieäu ngöôøi daân Vieät nam tò naïn ra caùc nöôùc ngoaøi. Phaàn lôùn caùc ngöôøi tò naïn naøy soáng taïi Hoa kyø, moät soá khaùc sang Canada, Australia hoaëc caùc nöôùc Chaâu AÂu.

 Cha noùi tieáp: Chuùng toâi ñaõ boû Queâ höông ra ñi ñeå baûo veä Ñöùc tin chuùng toâi, vì luùc ñoù chaéc chaén bò nguy hieåm, khi ngöôøi coäng saûn traøn vaøo mieàn Nam. Khi ñeán Hoa kyø, chuùng toâi laø nhöõng tín höõu ñaày nhieät thaønh, soát saéng. Roài vôùi thôøi gian, daàn daàn ñaõ ñi ñeán choã nguoäi laïnh, sau khi ñôøi soáng ñöôïc oån ñònh, coù coâng aên vieäc laøm vaø khaù giaû veà kinh teá. Cha keát thuùc moät caùch ñau buoàn: Nay chuùng toâi ñang lo sôï maát ñi ñöùc tin maø tröôùc ñaây chuùng toâi ñaõ tìm baûo veä vôùi baát cöù giaù naøo.

 3 - Ñoaøn haønh höông Ba lan. Sau khi tham döï thaønh leã ñöôïc cöû haønh caùc ngaøy thöù ba trong tuaàn cho caùc beänh nhaân ñeán töø caùc nôi khaùc nhau treân theá giôùi taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, Linh muïc Phaoloâ Sudowski, Ba lan, cuøng vôùi caùc ngöôøi ñoàng höông ñeán caàu nguyeän beân Moä Thaùnh Phaoloâ trong Ñeàn thôø ngoaøi Thaønh, daâng kính Thaùnh Toâng ñoà daân ngoaïi. Cha Phaoloâ, phuï traùch muïc vuï veà caùc beänh nhaân trong Giaùo phaän, noùi vôùi phoùng vieân Nhaät Baùo L'Osservatore Romano raèng: Chuùng toâi ñeán töø Toång giaùo phaän Lodz, beân Ba lan. Ñoaøn haønh höông cuûa chuùng toâi goàm hôn 70 ngöôøi, ña soá laø nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi vaø beänh nhaân. Coù moät baùc só vaø moät y taù theo ñoaøn haønh höông, ñeå lo laéng trong nhöõng tröôøng hôïp caàn caáp cöùu.

 Cha Phaoloâ noùi tieáp: Chính Ñöùc TGM chuùng toâi toå chöùc cuoäc haønh höông naøy, ñeå caû caùc beänh nhaân cuõng ñöôïc ñích thaân tham döï Naêm Ñaïi Toaøn xaù. Caùc ngöôøi haønh höông trong ñoaøn cuûa toâi ñeàu coù nhöõng maåu chuyeän khaùc nhau veà ñôøi soáng, nhöng nôi moãi moät ngöôøi ñeàu coù chung moät söùc naâng ñôõ thieâng lieâng: ñoù laø ñöùc tin maïnh meõ.

 Trong soá naøy coù moät baø naêm nay 73 tuoåi, choáng gaäy, ñöùng beân caïnh Cha Phaoloâ. Teân baø laø Henrica. Caùc baùc só cho raèng: vieäc baø coøn ñi laïi ñöôïc laø moät pheùp laï. Baø keå laïi caâu chuyeän cuûa baø nhö sau: Caùch ñaây khoaûng 30 naêm toâi bò chöùng teâ thaáp, tröôùc heát nôi hai chaân, roài leân hai ñaàu goái... roài beänh tình moãi ngaøy moãi naëng theâm. Sau cuøng toâi khoâng theå cöû ñoäng hai chaân ñöôïc nöõa. Toâi bò giaûi phaãu vaø ñöôïc caùc baùc só laép boä phaän giaû nôi khôùp xöông beân hoâng. Nay caùc baùc só khoång theå hieåu ñöôïc taïi sao boä phaän giaû kia vaãn coøn laønh leïn, khoâng hao moøn chuùt naøo vaø toâi khoâng caàn nhuõng cuoäc giaû phaãu khaùc nöõa. Caùc baùc só khoâng bieát giaûi thích sao caû, nhöng toâi ñaõ tìm ra caâu traû lôøi cho caùc thaéc maéc cuûa caùc baùc só: Thieân Chuùa luoân luoân gaàn guõi toâi trong thôøi gian naøy. Chính Ngöôøi ñaõ nghe lôøi caàu nguyeän cuûa toâi. Pheùp laï hay coá gaéng cuûa yù chí ? Baø Henrica töï ñi moät mình khoâng caàn ai giuùp ñôõ ra khoûi Ñeàn thôø, ñeå leân xe vôùi ñoaøn haønh höông trôû veà nhaø troï.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page