Ñieåm baùo veà
cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñieåm baùo veà cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa.

 Nhaät baùo coâng YÙ "Töông Lai" (Avvenire) soá ra ngaøy 25.3.2000, ñaõ daønh ba trang ñaàu vaø nhieàu baøi veà cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa cuûa ÑTC. Ñieåm noåi baät hôn caû trong ngaøy 24.3.2000 laø thaùnh leã cho giôùi treû taïi Korazim, treân Nuùi Taùm Moái Phuùc thaät.

 Trang nhaát nhaéc laïi lôøi ÑTC noùi vôùi giôùi treû (100 ngaøn ñeán töø 80 quoác gia khaùc nhau): Caùc thanh nieân thaân meán, ñaây laø giôø cuûa caùc con. Nhaät baùo phuï ñeà theâm nhö sau: Moät baøi hoïc cuûa ÑTC treân Nuùi Phuùc Thaät veà hoøa bình.

 Cuõng nôi trang nhaát, tôø baùo coâng giaùo ñaêng baøi xaõ thuyeát cuûa kyù giaû Domenico Del Rio, ñeà ñaàu laø: Beân caïnh Pheâroâ, ngöôøi ñaùnh caù taïi Hoà Galilea - Nhìn nhöõng ñaùm maây che phuû Nuùi, taùc giaû nhaéc chuyeän Pheâroâ vaø caùc moân ñeä gaëp côn baõo taùp treân hoà. Chuùa xem ra nguû yeân. Nhöng nghe tieáng keâu cöùu cuûa caùc moân ñeä, laäp töùc Chuùa truyeàn cho soùng gioù baõo taùp yeân laëng, tröôùc söï ngaïc nhieân cuûa daân chuùng: OÂng naøy laø ai maø soùng gioù baõo taùp cuõng phaûi vaâng lôøi? Cuõng nhö Pheâroâ, Ñöùc Gioan Phaoloâ II, trong côn baõo taùp soùng gioù cuûa con thuyeàn Giaùo hoäi, ngaøi vaãn tin Chuùa ôû beân caïnh saün saøng giô tay cöùu vôùt Giaùo hoäi.

 Treân trang hai, nhaät baùo coâng giaùo daønh moät baøi daøi veà Nagiareth, nôi ÑTC ñeán kính vieáng vaø cöû haønh thaùnh leã saùng thöù baûy ngaøy 25.3.2000, Leã Truyeàn Tin. Töïa lôùn cuûa baøi naøy laø: "Nagiaret, khi Thieân Chuùa xuoáng trong vuøng ngoaïi oâ - ÑTC ñeán Galiea, theo veát chaân cuûa Ñöùc Maria taïi tröôøng hoïc cuûa khieâm toán vaø cuûa yeân laëng".

 Cuõng treân trang naøy, Nhaät baùo Töông Lai ñaêng moät baøi veà nhöõng khoù khaên ngöôøi coâng giaùo taïi Nagiaret gaëp phaûi, do nhoùm Hoài giaùo cuoàng tín gaây neân. Hoï muoán xaây caát moät ñeàn thôø Hoài giaùo beân caïnh Ñeàn thôø Truyeàn Tin. Duø vò giaùo tröôûng tuyeân boá: Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñöôïc ñoùn tieáp taïi ñaây, nhöng nhoùm quaù khích ñe doïa. Thöïc söï, thaùnh leã saùng thöù baåy (theo Ñaøi Truyeàn hình tröïc tieáp) ñaõ dieãn ra trong baàu khí yeân tónh. Caùc tín höõu coâng giaùo tuoán ra ñöôøng hoan hoâ ÑTC vaø coù leõ caû nhöõng ngöôøi Hoài giaùo nöõa. Hoï tung boâng hoa treân xe cuûa ÑTC vaø treo côø taïi Quaûng tröôøng tröôùc Ñeàn thôø Truyeàn Tin.

 Treân trang ba, nhaät baùo coâng giaùo ñeà tít lôùn caû trang: "ÑTC keâu goïi giôùi treû: Caùc con haõy xaây döïng hoøa bình". Vôùi 100 ngaøn thanh nieân taïi Korazim, ngaøi noùi: Caùc con ñöøng ñaàu haøng tröôùc nhöõng haïnh phuùc giaû doái. - ÔÛ giöõa trang, tôø baùo ñeå hình côõ böï "Chuùa Gieâsu Kitoâ vôùi lôøi Ngöôøi truyeàn daïy: "Caùc con haõy yeâu thöông caû ngöôøi thuø ñòch nöõa". Döôùi aûnh Chuùa, coù hình ÑTC ñang ngoài treân toøa, trong giôø cöû haønh thaùnh leã. Beân caïnh hình lôùn naøy, coù hình nhoû veà ÑTC kính vieáng Ñeàn thaùnh Tabga, nôi Chuùa trao quyeàn toái cao cho Pheâroâ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page