Moät lieân hoan phim chaâu AÙ vaø Iran
veà treû em baát haïnh
ñaõ coù tieáng vang nôi giôùi treû Philippin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät lieân hoan phim chaâu AÙ vaø Iran veà treû em baát haïnh ñaõ coù tieáng vang nôi giôùi treû Philippin.

 Tin MANILA (UCAN 29-2-2000) -- Moät lieân hoan phim chaâu AÙ vaø Iran veà treû em baát haïnh ñaõ coù tieáng vang nôi giôùi treû Philippin, keå caû treû em ñöôøng phoá vaø ñaõ neâu leân vôùi ngöôøi lôùn nhöõng vaán ñeà nhaïy caûm cuûa treû em. Jojo, 11 tuoåi, moät treû em ñöôøng phoá, sau khi xem phim "Treû em cuûa Thieân ñaøng" ñaõ noùi: "Toâi raát meán Ali vì em deã thöông vaø em yeâu thöông ngöôøi em raát nhieàu... Cuõng nhö Ali, em muoán taëng ñöùa em cuûa em moät ñoâi giaøy." Ali laø moät beù trai ngheøo trong cuoán phim cuûa Iran, em mang ñoâi giaøy cuûa ñöùa em gaùi ñi söûa nhöng laøm maát giaøy treân ñöôøng veà nhaø. Anh em trong nhaø ñaõ duøng chung ñoâi giaøy cuõ cuûa Ali ñeå coù theå ñi hoïc, baèng caùch chuyeån giaøy cho nhau moãi ngaøy trong moät con heûm. Em Sam, 19 tuoåi, noùi: "Khi nhìn Ali voäi chaïy ñeán tröôøng, toâi nghó tôùi nhöõng laàn toâi phaûi laøm nhö theá. Toâi chæ ñi boä hay chaïy maø thoâi, vì toâi khoâng coù tieàn ñeå ñi xe keùo." Em giaûi thích: "Boá toâi thaát nghieäp vaø meï toâi phaûi uûi thueâ quaàn aùo cho ngöôøi ta ñeå kieám soáng." "Treû em cuûa Thieân ñaøng", cuoán phim ñaõ ñoaït nhieàu giaûi thöôûng quoác teá, laø moät trong taùm phim taïi Lieân hoan Phim Thanh nieân laàn ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 1 ñeán 5-2-2000 taïi Trung taâm Phim cuûa Ñaïi hoïc Philippin ôû thaønh phoá Quezon, phía baéc Manila. Lieân hoan phim, ñöôïc baûo trôï bôûi toå chöùc ñoøi chaám döùt maïi daâm, khieâu daâm vaø buoân baùn treû em nhaèm muïc ñích tình duïc (ECPAT), coøn trình chieáu caùc phim tö lieäu veà lao ñoäng treû em vaø treû em soáng trong caùc ñieàu kieän ngheøo naøn, bò laïm duïng hay bò boùc loät vaø caùc hoaøn caûnh khoù khaên khaùc.

 Hai em Jojo vaø Sam thuoäc soá treû em ñöôøng phoá ñöôïc nuoâi naáng taïi Trung taâm Treû em Vedruna do caùc nöõ tu Carmeâloâ Baùc aùi ñieàu haønh ôû thaønh phoá Quezon. Nöõ tu Carmeâloâ Elma Nebreja, phuï traùch trung taâm, noùi: "Chuùng toâi vui möøng vì lieân hoan phim nhö laàn naøy ñöôïc toå chöùc ñeå caùc em coù cô hoäi xem nhöõng phim coù chaát löôïng." Chò noùi theâm: "Phim coøn daïy ngöôøi lôùn phaûi bieát nhaïy caûm hôn vôùi nhöõng vaán ñeà vaø tình caûm cuûa treû em. Lieân hoan phim giuùp chuùng ta yù thöùc raèng caùc em cuõng coù quyeàn ñöôïc phaùt bieåu vaø ñöôïc laéng nghe." Moät sinh vieân 17 tuoåi ôû tröôøng Miriam ôû thaønh phoá Quezon ñaõ xem haàu heát caùc phim taïi lieân hoan cho bieát: "Caùc boä phim gaây xuùc ñoäng vaø phuø hôïp vì chuùng daïy caùc giaù trò xaõ hoäi vaø luaân lyù toát giöõa ngöôøi treû hoâm nay." Moät sinh vieân khaùc bình luaän raèng caùc boä phim tö lieäu "raát coù chaát löôïng, yù nghóa vaø mang tính giaùo duïc vì chuùng giôùi thieäu nhöõng hoaøn caûnh soáng thöïc vaø nhöõng nguyeän voïng cuûa treû em khi chuùng bò buoäc lao ñoäng quaù sôùm." Trong soá caùc boä phim naøy, coù phim "Khoâng bôùt moät ai " (Trung Quoác), "Chieác laù treân goái" (Inñoâneâxia), "Muro Ami" (ngöôøi saên ñaù ngaàm, Philippin) vaø "Con soâng buøn" (Nhaät Baûn).

 "Khoâng bôùt moät ai " keå veà moät coâ gaùi 13 tuoåi, trôû thaønh moät giaùo vieân thay theá taïi moät laøng Trung Quoác khi giaùo vieân chính phaûi lo cho ngöôøi meï bò beänh. "Chieác laù treân goái" cho thaáy cuoäc soáng treû em ñöôøng phoá Inoâneâxia, coøn "Muro Ami" noùi veà vieäc boùc loät treû em trong coâng nghieäp ñaùnh caù baát hôïp phaùp. "Con soâng buøn" laø caâu chuyeän veà hai caäu beù trôû thaønh baïn thaân khi cha meï caùc em buoân baùn doïc bôø soâng Aji taïi Osaka, Nhaät Baûn. ECPAT, ñöôïc thaønh laäp naêm 1991, laø moät maïng löôùi toaøn caàu tranh ñaáu baûo veä treû em khoûi naïn khai thaùc tình duïc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page