Phaûn öùng cuûa Thuû töôùng Do thaùi
veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC
taïi Thaùnh ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phaûn öùng cuûa Thuû töôùng Do thaùi veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa.

 Gieârusalem - 25.3.2000 - Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Do thaùi keát thuùc vaøo chieàu Chuùa nhaät 26.3.2000. Thöù saùu 24.3/2000, OÂng Ehud Barak, thuû töôùng Do thaùi, ñaõ laøm soå thoáng keâ veà chuyeán vieáng thaêm naøy roài. OÂng tuyeân boá: "Chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II coù moät söï quan troïng lòch söû voâ cuøng lôùn lao, caû cho vieäc hoøa giaûi giöõa Giaùo hoäi coâng giaùo - Israel vaø theá giôùi Do thaùi noùi chung, caû cho vieäc ñaåy maïnh tieán trình hoøa bình".

 Chieàu hoâm 24.3.2000, Thuû töôùng gaëp ÑTC laàn thöù ba trong nhöõng ngaøy naøy. Laàn thöù nhaát taïi saân bay Tel Aviv (thöïc söï trong chöông trình khoâng ghi söï hieän dieän cuûa OÂng); laàn thöù hai taïi Laêng Taåm Yad Vashem. Taïi ñaây, trong dieãn vaên, oâng baøy toû söï toân troïng lôùn lao ñoái vôùi Ñöùc Karol Wojtyla; laàn thöù ba, trong 15 phuùt, sau thaùnh leã taïi Nuùi Taùm moái Phuùc thaät ôû Korazim.

 Sau khi gaëp ÑHY Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, oâng ñaõ gaëp ÑTC trong baàu khí gia ñình. Sau ñoù, Tieán só Navarro Valls, phaùt ngoân vieân vaø Giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, tuyeân boá: Buoåi gaëp goõ ñaõ dieãn ra trong baàu khí raát thaân maät. Ñeà taøi chính: caùc ñeà taøi lieân heä ñeán hoøa bình cuûa mieàn naøy, vaø sau ñoù hai beân nhaéc ñeán nhöõng vaán ñeà veà lôïi ích chung". Duø voäi vaøng trôû veà Gieârusalem tröôùc luùc baét ñaàu ngaøy thöù baåy (ngaøy leã cuûa Do thaùi), thuû töôùng Barak cuõng duøng laïi ít phuùt vôùi giôùi baùo chí, ñeå thoâng baùo cho giôùi chí bieát OÂng ñaõ noùi gì vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ II: OÂng cho bieát ñaõ noùi veà böôùc tieán cuûa tieán trình hoøa bình, caùch rieâng veà "nhöõng saùng kieán môùi" cuûa Do thaùi ñoái vôùi Syrie, Liban vaø Palestine. Ngoaøi ra, oâng cuõng xin roõ raøng ÑTC vaø Boä ngoaïi giao Toøa Thaùnh löu yù ñeán soá phaän cuûa boán binh só Do thaùi bò baét trong cuoäc haønh quaân taïi mieàn Nam Liban.

 Sau buoåi gaëp gôõ, Thuû töôùng Barak giôùi thieäu leân ÑTC cöïu Thuû töôùng Simon Peres, ngöôøi ñaõ laõnh Giaûi thöôûng Nobel veà Hoøa bình, sau khi kyù thoûa öôùc Oslo vôùi OÂng Arafat, chuû tòch Palestine, vaø maáy nhaân vaät trong Chính phuû Do thaùi, trong soá naøy coù oâng Haim Ramon, ngöôøi traùch nhieäm toå chöùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Thaáy oâng Boä tröôûng, ÑTC hoûi oâng caùch khoâi haøi nhö sau: "Nay mai toâi trôû veà Roma, thì OÂng Boä tröôûng seõ laøm gì?". Nhanh nheïn, thuû töôùng Barak traû lôøi ngay: "Vôùi taát caû caùc vaán ñeà, oâng seõ khoâng thieáu vieäc laøm".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page