Moät Nöõ Tu Coâng Giaùo
ñöùng ñaàu moät chính ñaûng cuûa Phuï Nöõ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät Nöõ Tu Coâng Giaùo ñöùng ñaàu moät chính ñaûng cuûa Phuï Nöõ.

 Tin PATNA, AÁn Ñoä (UCAN 15-2-2000) -- Moät nöõ tu Coâng giaùo ñaõ tham gia chính trò taïi bang Bihar mieàn ñoâng AÁn Ñoä, sau khi nöõ tu cho raèng baø vôõ moäng ñoái vôùi heä thoáng chính trò vaø thaønh kieán dai daúng ñoái vôùi phuï nöõ vaø ngöôøi ngheøo. Nöõ tu SUDHA VERGHESE, thuoäc doøng Ñöùc Baø, laø chuû tòch saùng laäp cuûa Ñaûng cuûa phuï nöõ toaøn AÁn Ñoä (Akhil Bharatiya Mahila Party, ABMP) ñaõ cho bieát nhö sau: "ÔÛ Bihar moïi thöù ñeàu hoûng caû." Ñaûng cuûa Ngöôøi Phuï Nöõ AÁn Ñoä (ABMP ) ñöôïc thaønh laäp hoài thaùng 1/2000 naêm nay. Nöõ tu Verghese, 46 tuoåi, ñöùng ñaàu chieán dòch vaän ñoäng cho öùng cöû vieân duy nhaát cuûa Ñaûng trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi bang keùo daøi ba giai ñoaïn keå töø 12-2-2000. Nöõ tu noùi vôùi haûng tin UCA hoài ñaàu thaùng 2/2000 raèng: ñieàu khieán chò "chaùn ngaùn" laø caùc chính ñaûng haøng ñaàu ôû Bihar coù khuynh höôùng giôùi thieäu öùng cöû vieân laø toäi phaïm, trong khi "caùc coâng daân toát vaø coù hoïc laïi xa laùnh chuyeän baàu cöû." Nöõ tu tröôùc ñaây laø moät giaùo vieân ñaõ trôû thaønh nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi than phieàn laø khoâng coù chính ñaûng naøo nghieâm tuùc xem xeùt tæ leä ñaïi dieän cuûa phuï nöõ. Chò cho bieát chò e raèng ngay caû ñeà nghò daønh 33% soá gheá quoác hoäi cho phuï nöõ cuõng chæ taïo ra nhöõng buø nhìn maø thoâi. Chò noùi: "Do ñoù chuùng toâi quyeát ñònh ñaêng kyù moät chính ñaûng cuûa phuï nöõ vaø do phuï nöõ." Chò töøng laøm vieäc ôû caùc laøng cuûa taàng lôùp tieän daân (dalit) gaàn thuû phuû cuûa bang laø Patna töø thaäp nieân 1980. Theo chò, Ñaûng Phuï Nöõ AÁn Ñoä cuûa chò nhaèm ñaáu tranh cho phuï nöõ ñöôïc quyeàn tham gia bình ñaúng vaøo ñôøi soáng coâng, ñöôïc caùc dòch vuï daân söï cô baûn, ñeå baûo veä moâi tröôøng vaø vì caùc quyeàn cuûa caùc Kitoâ höõu laø thaønh phaàn dalit ñöôïc coù vieäc laøm trong ôû cô quan nhaø nöôùc. Coâ Suman Lal, öùng cöû vieân duy nhaát cuûa ñaûng ABMP, ñang vaän ñoäng taïi khu vöïc baàu cöû Taây Patna. Chò cho bieát caùc nhaø hoaït ñoäng nöõ giôùi ñaõ thaønh laäp ñaûng, sau khi hoï nhaän thaáy caùc nhaø laäp phaùp thaäm chí boû qua caùc vaán ñeà nhaân quyeàn cô baûn. Coâ noùi: "Caùch thöùc duy nhaát ñeå thöïc hieän caùc caûi caùch laø ñöa nhöõng ngöôøi coù yù thöùc vaøo cô quan laäp phaùp."

 Vò toång thö kyù cuûa ñaûng Phuï Nöõ AÁn Ñoä (ABMP) ñaõ töøng laøm vieäc vôùi ngöôøi daân caùc khu oå chuoät ôû Patna trong saùu naêm qua. Nöõ tu Verghese cho bieát chò "khoâng thaáy coù gì ñaëc bieät" veà vieäc chò tham gia chính trò. Chò noùi: "Neáu nöõ tu vaø linh muïc coù quyeàn baàu cöû, hoï cuõng coù nghóa vuï uûng hoä caùc öùng cöû vieân xöùng ñaùng vaø laøm theo löông taâm cuûa mình." Chò noùi caùc chính ñaûng ñaõ queân maát nhieàu naêm hoï ñaõ töøng vaän ñoäng cho coâng baèng xaõ hoäi vaø caùc quyeàn cuûa Kitoâ höõu thuoäc thaønh phaàn dalit, trong khi naïn baïo ñoäng vaø kyø thò choáng phuï nöõ vaãn tieáp dieãn, maëc cho "ngöôøi ta chæ noùi nhieàu treân moâi mieäng." Chò moâ taû söï khôûi ñaàu cuûa phuï nöõ trong chính trò nhö laø "moät tieán trình hoïc hoûi " baèng caùch tröng daãn vieäc hoï khoâng kòp thôøi giôùi thieäu ngöôøi ra tranh cöû. Chò cho bieát theâm: "Vaø leõ taát nhieân moät soá vieân chöùc chính phuû khoâng coi troïng chuùng toâi." Moät soá ngöôøi Coâng giaùo ôû ñòa phöông cuõng xem thöôøng hoï nöõa. OÂng Gyan Prakash, moät cöïu vieân chöùc cuûa Hoäi Vinh Sôn cuûa toång giaùo phaän Patna, noùi: "Luùc ñaàu chuùng toâi nghó raèng hoï laø moät nhoùm coá chaáp." Tuy nhieân, oâng noùi vôùi haûng tin UCA raèng oâng hoan ngheânh ñaûng cuûa nöõ tu vì ñaõ ñöa ra moät "choïn löïa thay theá" trong boái caûnh chính trò hieän nay. OÂng Prakash noùi raèng ngöôøi daân ngheøo caûm thaáy bò phaûn boäi bôûi Maët traän Nhaân daân Quoác gia (Rashtriya Janata Dal) vaø bò caùc tín ñoà AÁn giaùo cuoàng tín ñe doïa, vì nhöõng ngöôøi naøy uûng hoä ñaûng ñoái laäp chính laø Ñaûng Nhaân daân AÁn Ñoä (Bharatiya Janata Party). Moät soá ngöôøi cuûa Giaùo hoäi taïi Patna cuõng hoan ngheânh haønh ñoäng cuûa nöõ tu Verghese. Nöõ tu Jyosita, giaùm ñoác Trung taâm Truyeàn thoâng Ñöùc Baø taïi Patna, noùi raèng tu hoäi cuûa chò "vui möøng vì coù moät soá phuï nöõ daùm ñi tieân phong." Linh muïc Mathew Uzhuthal, toång ñaïi dieän vaø chöôûng aán cuûa toång giaùo phaän Patna, noùi raèng ngaøi khoâng thaáy lyù do gì veà vieäc chò Verghese phaûi maâu thuaãn vôùi Giaùo hoäi, vì baûn thaân chò khoâng ra tranh cöû. Theo ngaøi, vò nöõ tu bieát yù thöùc vaø naêng ñoäng naøy ñaõ "ñöùng leân vì coâng baèng xaõ hoäi vaø caùc vaán ñeà cuûa phuï nöõ, khi caùc linh muïc vaø Kitoâ höõu ñaõ chaäm haønh ñoäng." Nöõ tu Verghese coøn laø thaønh vieân cuûa Lieân hieäp Nhaân daân vì Töï do Daân söï vaø tröôùc ñoù ñaõ thaønh laäp "Nari Gunjan" (tieáng noùi phuï nöõ) laø moät nhoùm phuï nöõ noâng thoân vaø laø moät hôïp taùc xaõ töï quaûn. Christopher Bachman, thö kyù cuûa Hieäp hoäi Thanh nieân Cô ñoác giaùo Patna, noùi raèng vieäc nöõ tu tham gia chính trò cho thaáy söï suy thoaùi cuûa neàn chính trò AÁn Ñoä. OÂng noùi: "Nhöõng ngöôøi bieát daán thaân buoäc phaûi tham gia chính trò bôûi vì "nhöõng ngöôøi löông thieän vaø giaùo daân ñaõ quay löng vôùi ñôøi soáng coâng coäng."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page