ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi söù ñieäp
cho caùc baïn treû tham döï cuoäc hoïp baïn theá giôùi
do Coäng Ñoaøn Taizeù toå chöùc taïi Barcelona

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II cho caùc baïn treû tham döï cuoäc hoïp baïn quoác teá, do Coäng Ñoaøn Taizeù toå chöùc taïi Barcelona, Taây Ban Nha.

 Tin Roma (Apic 29/12/2000): ÑHY Angelo Sodano, ñaõ ñoïc söù ñieäp cuûa ÑTC cho khoaûng 80 ngaøn baïn treû AÂu Chaâu, ñang hoïp nhau taïi Barcelona, cho ñeán ngaøy muøng 1 thaùng gieâng naêm 2001. Coäng Ñoaøn Ñaïi Keát Taizeù ñaõ toå chöùc Cuoäc Hoïp Baïn Quoác Teá naày, thöôøng xuyeân moãi naêm, vaøo nhöõng ngaøy cuoái naêm cuû böôùc sang naêm môùi.

 Trong söù ñieäp, ÑTC ñaõ khuyeán khích caùc baïn treû haõy quaûng ñaïi vaø haêng say phoå bieán baàu khí ñaày tinh thaàn Phuùc aâm, ñaõ ñöôïc caûm nghieäm trong Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû vöøa qua taïi Roma. Vaøo khôûi ñaàu cuûa ngaøn naêm thöù ba, öôùc chi nhöõng con ñöôøng cuûa vieäc ñoái thoaïi, tình huynh ñeä ,vaø vieäc caàu nguyeän, laø caâu traû lôøi can ñaûm cuûa ngöôøi treû, ñeå goùp phaàn laøm cho muøa xuaân cuûa söï soáng, cuûa söï hoøa giaûi, vaø cuûa ôn cöùu roãi, ñöôïc troå hoa xinh toát.

 Vaøo cuoái söù ñieäp, ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân nhaéc laïi raèng naêm nay, coäng ñoaøn ñaïi keát Taizeù, möøng kyû nieäm 60 naêm thaønh laäp.

 Vaøi haøng giôùi thieäu cuoäc hoïp baïn quoác teá cuûa giôùi treû do Coäng ñoàng Taizeù huy ñoäng vaøo cuoái naêm 2000, ñöôïc toå chöùc taïi Barcelona:

 Barcelona - 16.12.2000 - Cuoäc gaëp gôõ giôùi treû Chaâu AÂu naêm 2000-2001, ñöôïc dieãn ra töø ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2000 cho ñeán muøng 1 thaùng gieâng naêm 2001, taïi Thaønh phoá Barcelona, thaønh phoá lôùn thöù hai cuûa Taây Ban nha, sau thuû ñoâ Madrid. Ñaây laø laàn thöù nhaát Barcelona, moät thaønh phoá noåi tieáng veà vaên hoùa, kinh teá cuûa Taây ban nha vaø cuõng laø moät trong caùc Haûi caûng quoác teá, ñoùn tieáp haøng ngaøn thanh nieân ñeán töø caùc quoác gia Chaâu AÂu. Töø thaùng 9 vöøa qua ñeán nay, moät soá Sö huynh cuûa Coäng ñoàng Taizeù vaø moät nhoùm quoác teá giôùi treû ñeán soáng taïi Barcelona, ñeå chuaån bò cuoäc gaëp gôõ naày. Theo Ban toå chöùc ñaõ coù khoaûng 300 giaùo xöù trong Thaønh phoá vaø vuøng ngoaïi oâ Barcelona vaø nhieàu gia ñình saün saøng ñoùn tieáp caùc thanh nieân.

 Vaãn theo Ban toå chöùc, töø Ba lan coù 200 ñòa ñieåm gaëp gôõ ñeå giuùp caùc thanh nieân muoán tham döï cuoäc gaëp gôõ Barcelona. Töøng ngaøn thanh nieân Ba lan seõ ñeán Barcelona baèng nhieàu chuyeán xe luûa ñaëc bieät . Töø Rumani, ban toå chöùc ñaõ thueâ 60 xe Pullmann ñeå chôû thanh nieân tham döï cuoäc gaëp gôõ. Caùc thanh nieân Nga seõ phaûi daønh boán ngaøy boán ñeâm, qua caû Chaâu AÂu, ñeå tôùi Barcelona.

 Caùc cuoäc gaëp gôõ seõ dieãn ra taïi Khu hoäi chôï meânh moâng Montjuic. Trong 5 ngaøy, boán khu hoäi chôï seõ bieán thaønh nôi caàu nguyeän vaø suy tö veà ñeà taøi: Ñôøi soáng noäi taâm vaø tình lieân ñôùi nhaân loaïi.

 Cuoäc gaëp gôõ quoác teá taïi Barcelona truøng hôïp vôùi leã möøng kyû nieäm 60 naêm thaønh laäp Coäng ñoàng ñaïi keát Taizeù (beân Phaùp). Naêm 1940, Thaày Roger, ngöôøi Thuïy só, thaønh laäp Coäng ñoàng ñaàu tieân taïi Taizeù (beân Phaùp). Coäng ñoàng ñöôïc goïi laø coäng ñoàng ñaïi keát vì goàm caùc sö huynh thuoäc caùc Giaùo hoäi khaùc nhau: coâng giaùo, chính thoáng vaø tin laønh. Hieän nay coäng ñoàng coù hôn 100 sö huynh ñeán töø 25 quoác gia khaùc nhau. Coäng ñoàng Taizeù töø nhieàu naêm nay trôû thaønh nôi gaëp gôõ cuûa giôùi treû, caùch rieâng trong caùc thaùng heø. Hoï ñeán ñaây ñeå soáng tình huynh ñeä, ñeå caàu nguyeän , suy tö, tìm hieåu yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi.

 Haèng naêm, vaøo cuoái thaùng 12, Coäng ñoàng Taizeù vaãn toå chöùc caùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá taïi caùc thaønh phoá khaùc nhau, haàu heát taïi Chaâu AÂu, nhöng ñaõ coù laàn taïi caùc Chaâu khaùc.

 Thaày Roger tham döï haàu heát caùc cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc baïn treû tham döï caùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân. Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm Thaùnh 2000 taïi Roma, trong khuoâng vieân Ñaïi Hoïc Quoác Gia Italia ôû khu phoá Tor Vergata vôùi söï tham döï cuûa hai trieäu baïn treû, Thaày ñaõ khoâng vaéng maët, duø tuoåi ñaõ cao. Thaày laø moät trong caùc vò giaûng thuyeát ñöôïc giôùi treû laéng nghe vaø toân troïng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page