Cuoäc hoïp baïn quoác teá
cuûa thanh nieân Chaâu AÂu taïi Barcelona

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baïn quoác teá cuûa thanh nieân Chaâu AÂu taïi Barcelona.

 Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin tröôùc ñaây: Cuoäc hoïp baïn quoác teá cuûa thanh nieân Chaâu AÂu do Coäng ñoàng ñaïi keát Taizeù toå chöùc vaøo dòp cuoái naêm, ñöôïc khai maïc thöù naêm 28 thaùng 12/2000 vaø beá maïc ngaøy Moàng moät Ñaàu naêm Döông lòch 2001 taïi Thaønh phoá Barcelona cuûa Taây Ban nha.

 Tham döï cuoäc hoïp baïn quoác teá naøy coù 80 ngaøn thanh nieân ñeán töø caùc nöôùc Chaâu AÂu. Theo Thaày Eùmile, tröôûng Ban toå chöùc, töø maáy thaùng nay hoaït ñoäng taïi Barcelona, thì con soá naøy coù theå leân ñeán 100 ngaøn. Ñaïi khaùi, con soá treân ñaây ñöôïc phaân chia nhö sau: khoaûng 35 ngaøn ñeán töø caùc nöôùc Ñoâng AÂu, duø xa caùch Barcelona vaø phaûi leân ñöôøng hai, ba ngaøy tröôùc, ñeå coù theå ñeán kòp ngaøy khai maïc: khoaûng moät ngaøn ñeán töø Nga vôùi hôn 10 xe pullmann - cuõng moät ngaøn töø Ukraine - 2,200 töø Lituani - Thaày Emile cho bieát: Laàn thöù nhaát coù raát nhieàu thanh nieân thöôïc cöïu Lieân bang Yougoslavie, phaàn lôùn theo Giaùo hoäi chính thoáng, ghi teân tham döï cuoäc gaëp gôõ Chaâu AÂu - roài 2,800 töø Coäng hoøa Croat - 2,200 töøø Slovenia - Töø Ba lan caùc thanh nieân tham döï ñeán baèng nhieàu chuyeán xe löûa ñaëc bieät. Soá thanh nieân Phaùp tham döï laàn naøy ñoâng hôn soá tham döï naêm ngoaùi taïi Varsovie. Töø YÙ coù khoaûng 7 ngaøn tham döï, trong ñoù coù 1,700 töø Thaønh phoá Milano, nôi ñaây caùch ñaây hai naêm ñaõ ñoùn tieáp caùc thanh nieân Chaâu AÂu.

 Ngoaøi con soá thanh nieân, coøn coù moät soá giaùm muïc coâng giaùo vaø nhieàu vò ñaïi dieän caùc Giaùo hoäi Tin Laønh Luther, Anh giaùo vaø Chính thoáng. Chuû nhaø ñoùn tieáp caùc vò khaùc vaø caùc ñoaøn theå thanh nieân, laø ÑHY Ricardo Maria Carlos Gordo, TGM Barcelona. Cuøng vôùi ÑHY chuû nhaø, hôn 3 ngaøn gia ñình, caùc tröôøng hoïc, caùc hoäi doøng... trong thaønh phoá Barcelona vaø vuøng ngoaïi oâ saün saøng ñoùn tieáp caùc thanh nieân tham döï cuoäc gaëp gôõ quoác teá naøy. Khu vöïc Hoäi chôï quoác teá cuûa Barcelona trong 5 ngaøy seõ trôû thaønh nhaø thôø chính toøa lôùn ñeå caùc thanh nieân hoïp nhau caàu nguyeän.

 Nhieàu cô quan thoâng tin Chaâu AÂu tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy. Ñaøi truyeàn hình Taây ban nha vaø moät soá quoác gia Chaâu AÂu seõ truyeàn tröïc tieáp caùc buoåi caàu nguyeän chung luùc 13:30 ngaøy 30 thaùng 12/2000, dieãn ra taïi Khu vöïc Hoäi chôï quoác teá cuûa Barcelona. Ñaøi truyeàn hình Taây ban nha vaø Ñaøi truyeàn hình Phaùp soá 2 cuõng seõ truyeàn tröïc tieáp thaùnh leã luùc 11 giôø ngaøy 31 thaùng 12, töø nhaø thôø Santa Maria del Mar, ôû Barcelona. Nhieàu ñaøi truyeàn hình khaùc seõ truyeàn laïi nhöõng bieán coá chính cuûa cuoäc gaëp gôõ quoác teá dieãn ra taïi nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau trong Thaønh phoá, caùch rieâng buoåi canh thöùc caàu nguyeän cho Hoøa bình dieãn ra taïi ñeàn thôø “Sagrada Familia“, moät kyø coâng veà kieán truùc cuûa Kieán truùc sö Antoni Gaudi. Vieäc laøm aùn phong Chaân phöôùc cuûa OÂng ñaõ ñöôïc khôûi söï taïi Toøa Giaùm muïc Barcelona.

 Trong nhöõng ngaøy gaëp gôõ naày, caùc thanh nieân cuøng thaûo luaän veà ñeà taøi: “Ñôøi soáng noäi taâm vaø nhöõng traùch nhieäm cuûa con ngöôøi“. Caùc baøi suy tö seõ do chính Thaày Roger höôùng daãn, trong caùc giôø caàu nguyeän chung buoåi chieàu.

 Trong böùc thö göûi cho thanh nieân dòp gaëp gôõ quoác teá naøy, Thaày Roger vieát: “Chuùng ta seõ daán thaân ngay töø luùc naøy, khoâng ñöôïc chaäm treã, ngay töø luùc baét ñaàu Ngaøn naêm thöù ba, trong vieäc thöïc hieän taát caû nhöõng gì coù theå ñeå soáng trong hieäp thoâng vaø ñeå xaây döïng hoøa bình theá giôùi“.

 Vôùi caùc baïn treû tham döï Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù XV vöøa qua taïi Roma-Tor Vergata , ÑTC göûi moät söù dieäp keâu goïi giôùi treû cuøng nhau xaây döïng moät theá giôùi toát ñeïp hôn. Vôùi caùc thanh nieân tham döï cuoäc gaëp gôõ thöù XXIII taïi Barcelona, Thaày Roger cuõng trao moät söù ñieäp vôùi tít ñeà: “Chæ coù vieäc taän hieán chính baûn thaân chuùng ta cho ngöôøi khaùc môùi laøm chuùng ta haïnh phuùc maø thoâi”.

 Cuoäc gaëp gôõ ñaàu tieân cuûa Ngaøn naêm môùi truøng hôïp vôùi dòp möøng kyû nieäm 60 naêm thaønh laäp Coäng ñoàng ñaïi keát Taizeù. Nhaân dòp naøy ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi söù ñieäp chuùc muøng ñeán Thaày Roger, vò saùng laäp Coäng Ñoàng - Thaày cuõng nhaän ñöôïc söù dieäp chuùc muøng cuûa Ñöùc Giaùo chuû ñaïi keát Bartolomeos ñeä nhaát thaønh Constantinopoli, cuûa Ñöùc Alexis ñeä nhò, Giaùo chuû Giaùo hoäi chính thoáng Nga, cuûa Döùc George Carrey, giaùo chuû Giaùo hoäi Anh giaùo, cuûa OÂng Toång thö kyù Lieân hieäp quoác.

 Ngaøy 20 thaùng 8 naêm 1940, Thaøy Roger boû Thuïy só leân ñöôøng ñi Phaùp, ñeán ñònh cö taïi moät laøng nhoû Taizeù, keá beân söôøn ñoài Bourgogne, caùch Cluny khoaûng 10 caây soá. Cluny laø trung taâm chieáu doïi aùnh saùng thieâng lieâng vaø vaên hoùa cho caû Chaâu AÂu.

 Thaøy Roger thuoäc Giaùo hoäi Tin Laønh caûi caùch ñeán Taizeù vôùi öôùc voïng thaønh laäp moät coäng ñoàng tu só chuyeân hieán thaân cho vieäc hoøa giaûi giöõa caùc tín höõu Kitoâ trong moät Luïc ñòa bò xaâu xeù. Taïi Taizeù, ban ñaàu Thaày khôûi söï baèng vieäc tieáp ñoùn caùc nhaø chính trò bò baùch haïi vaø caùc ngöôøi Do thaùi, naïn nhaân cuûa cheá ñoä Ñöùc quoác xaõ. Naêm 1949, coù baåy thaày xin gia nhaäp coäng ñoàng vaø nay leân tôùi 150 thaày (trong ñoù coù caû tu só vaø linh muïc coâng giaùo) thuoäc 20 quoác tòch khaùc nhau.

 Thaày Roger ñaõ ñöôïc môøi tham döï Coâng ñoàng chung Vatican II vaø trong naêm 1970, Thaày môû “Moät Coâng ñoàng cuûa giôùi treû“. Vaø töø Coâng ñoàng cuûa giôùi treû naøy phaùt xuaát caùch ñaây 23 naêm “Cuoäc gaëp gôõ quoác teá vaø cuõng laø cuoâïc gaëp gôõ lieân toân giaùo, ñöôïc toå chöùc vaøo nhöõng ngaøy cuoái naêm. Thaày Roger khoâng chuû tröông laäp moät phong traøo, nhöng chæ nhaèm thuùc ñaåy thanh nieân soáng ñöùc tin Kitoâ taïi chính nôi hoï soáng. Caùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá nhaèm hai muïc tieâu naøy: “Tieán leân trong ñôøi soáng noäi taâm qua veû xinh ñeïp cuûa vieäc caàu nguyeän chung - Vaø laõnh nhaän traùch nhieäm ñeå laøm cho traùi ñaát naøy ñöôïc trôû thaønh nôi deã daøng cö nguï hôn“. Ñaây laø laàn thöù ba, cuoäc gaëp gôõ quoác teá caùc baïn treû Taizeù, ñöôïc toåchöùc taïi Barcelona. Laàn thöù nhaát laø vaøo naêm 1979, laàn thöù hai vaøo naêm 1985 vaø laàn naày, naêm 2000. Cuoäc hoïp baïn quoác teá Taizeù, laàn thöù nhaát, ñöôïc toå chöùc taïi Paris, vaøo naêm 1978, caùch ñaây 23 naêm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page