Ñöùc Giaùm muïc Piero Marini
giaûi thích vieäc cöû haønh Thaùnh leã Nöûa Ñeâm
taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùm muïc Piero Marini giaûi thích vieäc cöû haønh Thaùnh leã Nöûa Ñeâm taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

 Vatican - 27.12.2000 - Dòp Leã Giaùng sinh naêm nay: Naêm Thaùnh, laàn thöù nhaát trong 22 naêm cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 60 ngaøn ngöôøi haønh höông, duø trôøi möa gioù, giaù laïnh. Ñöùc Giaùm muïc Piero Marini, Tröôûng Ban Cöû Haønh caùc leã nghi Phuïng vuï cuûa Phuû Giaùo Hoaøng, giaûi thích cöû chæ cuûa ÑTC nhö sau:

 “Ñaây laø moät söï löïa choïn nhaèm daønh öu tieân cho taát caû nhöõng ai muoán ñích thaân theo doõi leã nghi taïi choã, hôn laø cho nhöõng ai theo doõi qua Ñaøi Truyeàn hình. Vì lyù do naøy, ÑTC ñaõ quyeát ñònh cöû haønh Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm vaø ñoïc Söù ñieäp Giaùng Sinh vaø Ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh, vaøo tröa ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2000, cuõng taïi Quaûng tröôøng, ñeå ñöôïc gaàn guõi hôn vôùi daân chuùng. Sau Pheùp laønh, leân xe jeep traéng, ÑTC ñi chung quang Quaûng tröôøng chaøo daân chuùng hieän dieän taïi Quaûng tröôøng“.

 Bình luaän veà söï löïa choïn cuûa ÑTC, nhaät baùo “Töông Lai” soá ra ngaøy 27.12.2000, ñaõ vieát nhö sau: Ñaây laø moät löïa choïn ñuùng, vì ai cuõng nhaän thaáy raèng: caû Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm, caû luùc ñoïc Söù ñieäp ngaøy 25/12/2000, duø trôøi möa nhieàu vaø giaù laïnh, caùc ngöôøi haønh höông tuoán ñeán raát ñoâng chung quanh ÑTC, ñeå cuøng vôùi ngaøi caàu nguyeän, ñoàng thôøi baøy toû tình yeâu meán ñoái vôùi Vò chuû chaên toaøn Giaùo hoäi khoâng ngaïi nhöõng hy sinh vaø vaát vaû cuûa tuoåi giaø, chæ nghó ñeán ích lôïi thieâng lieâng cuûa caùc linh hoàn. Hôn nöõa, nhö Ñöùc Giaùm muïc Marini ñaõ nhaán maïnh, “trong naêm Toaøn xaù, Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ ñaõ trôû neân quaù beù nhoû, khoâng theå chöùa heát soá löông tín höõu haønh höông. Dó nhieân vieäc cöû haønh trong Ñeàn thôø seõ deã daøng veà traät töï vaø trang nghieâm hôn“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page