Ñöùc Giaùo chuû
Giaùo hoäi chính thoáng Nga
göûi söù ñieäp chuùc möøng Leã Giaùng sinh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùo chuû Giaùo hoäi chính thoáng Nga göûi söù ñieäp chuùc möøng Leã Giaùng sinh.

 Moscowa - 27.12.2000 - Nhaân dòp leã Giaùng sinh, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaän ñöôïc moät böùc thö chuùc möøng cuûa Ñöùc Alexis ñeä nhò, Giaùo chuû Giaùo hoäi chính thoáng Nga (goàm khoaûng 70 trieäu tín höõu). Sau ñaây laø nguyeân vaên cuûa böùc thö ñöôïc Haõng thoâng taán Nga Interfax phoå bieán: “Traøn ñaày tinh thaàn cuûa nhöõng ngaøy thaùnh naøy cuûa Leã Giaùng sinh cuûa Ñaáng Cöùu theá: Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta, toâi caàu chuùc moïi ôn thaùnh cuûa Thieân Chuùa vaø tình yeâu ñôøi ñôøi trong Ñöùc Kitoâ, vaøo luùc khôûi söï Ngaøn Naêm thöù ba“.

 Trong söù dieäp coù ghi moät caâu lieân can ñeán moái quan heä vôùi Roma: “Duø coù moät soá daáu hieäu tích cöïc môùi ñaây, vieäc ñoái thoaïi vaãn bò ñình treã, vì vaán ñeà cuûa vieäc phuïc höng caùc Coäng ñoàng coâng giaùo taïi cöïu Lieân Xoâ“. Ñaây laø vaán ñeà cho tôùi luùc naøy ñaõ ñöa Toøa Giaùo chuû chính thoáng Nga ñeán vieäc töø choái chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Nga.

 Laäp tröôøng cuûa Ñöùc Alexis ñeä nhò môùi ñaây ñaõ bò chæ trích döõ doäi bôûi moät nhoùm caùc linh muïc “li khai“ cuûa Giaùo hoäi chính thoáng, trong soá naøy coù linh muïc Gleb Yakunin. Nhoùm giaùo só naøy tuyeân boá: “Khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc söï kieän naøy laø trong moät quoác gia daân chuû vaø traàn theá, moät giaùo hoäi gaây caûn trôû cho chuyeán vieáng thaêm cuûa moät vò laõnh ñaïo cuûa moät Giaùo hoäi khaùc. Ñoái vôùi chuùng toâi ñaây laø moät ñieàu ñaùng xaáu hoå, neáu Ñöùc Giaùo Hoaøng vieáng thaêm Ukraine, maø khoâng ñeán Nga“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page